2010–2019
เราสามารถทำได้ดีขึ้นและเป็นคนดีขึ้น


เราสามารถทำได้ดีขึ้นและเป็นคนดีขึ้น

ทำให้การมุ่งเน้นที่การกลับใจทุกวันของท่านเป็นส่วนสำคัญต่อชีวิตเพื่อท่านจะใช้ฐานะปุโรหิตด้วยพลังที่มากกว่าเดิม

พี่น้องชายทั้งหลาย ช่างเป็นแรงบันดาลใจที่ได้เห็นกองทัพผู้ดำรงฐานะปุโรหิตของพระเจ้าในที่ประชุมอันกว้างใหญ่นี้ พวกท่านเป็นพลังยิ่งใหญ่ของความดี! เรารักท่าน เราสวดอ้อนวอนให้ท่าน และเราสำนึกคุณท่านอย่างยิ่ง

เมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้าเริ่มสนใจคำแนะนำที่พระเจ้าประทานแก่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ “อย่ากล่าวอะไรเลยนอกจากการกลับใจแก่คนรุ่นนี้”1 คำประกาศนี้ตรัสซ้ำหลายครั้งตลอดพระคัมภีร์2 สิ่งนี้ก่อเกิดคำถามที่ชัดเจน “ทุกคน ต้องกลับใจหรือ” คำตอบคือใช่

มีคนมากมายถือว่าการกลับใจเป็นการลงโทษ—เป็นบางสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงยกเว้นในสภาวการณ์ที่ร้ายแรงที่สุด แต่ความรู้สึกว่าต้องได้รับโทษนั้นมาจากซาตาน เขาพยายามบังเราไม่ให้มองไปที่พระเยซูคริสต์3 ผู้ทรงยืนกางพระพาหุ4 ทรงหวังและเต็มพระทัยเยียวยา ให้อภัย ชำระล้าง เสริมสร้างความเข้มแข็ง ทำให้บริสุทธิ์ และชำระเราให้บริสุทธิ์

คำว่า การกลับใจ ในพันธสัญญาใหม่ภาษากรีกคือ metanoeo คำนำหน้า meta- หมายถึง “เปลี่ยนแปลง” คำเสริมท้าย -noeo เกี่ยวข้องกับคำภาษากรีกที่หมายถึง “ความนึกคิด” “ความรู้” “วิญญาณ” และ “ลมหายใจ”5

ดังนั้นเมื่อพระเยซูทรงขอให้ท่านกับข้าพเจ้า “กลับใจ”6 พระองค์ทรงเชื้อเชิญให้เราเปลี่ยนความนึกคิด ความรู้ วิญญาณ—แม้แต่วิธีที่เราหายใจ พระองค์ทรงขอให้เราเปลี่ยนแปลงวิธีที่เรารัก คิด รับใช้ ใช้เวลา ปฏิบัติต่อภรรยา สอนลูกๆ และแม้แต่วิธีที่เราดูแลร่างกายของเรา

ไม่มีสิ่งใดเป็นอิสระ มีเกียรติ หรือสำคัญต่อความก้าวหน้าของเรามากไปกว่าการมุ่งเน้นที่การกลับใจทุกวันอย่างสม่ำเสมอ การกลับใจไม่ใช่เหตุการณ์ แต่เป็นกระบวนการ เป็นกุญแจสู่ความสุขและจิตใจที่สงบ เมื่อร่วมกับศรัทธา การกลับใจเปิดประตูสู่พลังแห่งการชดใช้ของพระเยซูคริสต์7

ไม่ว่าท่านกำลังเคลื่อนไปตามทางแห่งพันธสัญญาอย่างขยันหมั่นเพียร ลื่นถลำหรือก้าวออกนอกทาง หรือเวลานี้ท่านอยู่ในจุดที่มองไม่เห็นทาง ข้าพเจ้าวิงวอนให้ท่านกลับใจ ประสบพลังเสริมสร้างความเข้มแข็งของการกลับใจทุกวัน—ทำดีและเป็นคนดีขึ้นทีละน้อยในแต่ละวัน

เมื่อเราเลือกกลับใจ เราเลือกที่จะเปลี่ยนแปลง! เรายอมให้พระผู้ช่วยให้รอดทรงเปลี่ยนเราเป็นตัวเราเองในแบบที่ดีที่สุด เราเลือกเติบโตทางวิญญาณและรับปีติ—ปีติแห่งการไถ่ในพระองค์8 เมื่อเราเลือกกลับใจ เราเลือกที่จะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้น!9

พี่น้องทั้งหลาย เราต้อง ทำ ดีขึ้นและ เป็น คนดีขึ้นเพราะเราอยู่ในการสู้รบ การสู้รบกับบาปเป็นเรื่องจริง ปฏิปักษ์กำลังเพิ่มความพยายามอีกเท่าตัวเพื่อรบกวนประจักษ์พยานและขัดขวางงานของพระเจ้า เขาติดอาวุธให้สมุนของเขาด้วยอาวุธทรงพลังที่กีดกั้นเราไม่ให้รับส่วนของปีติและความรักของพระเจ้า10

การกลับใจคือกุญแจสู่การหลีกเลี่ยงความเศร้าหมองจากกับดักของปฏิปักษ์ พระเจ้าไม่ได้ทรงคาดหวังให้เราดีพร้อม ณ จุดนี้ในความก้าวหน้านิรันดร์ แต่พระองค์ทรงคาดหวังให้เราเป็นผู้บริสุทธิ์มากขึ้น การกลับใจทุกวันเป็นหนทางสู่ความบริสุทธิ์ และความบริสุทธิ์ทำให้เกิดพลัง ความบริสุทธิ์ส่วนตัวจะทำให้เราเป็นเครื่องมือทรงพลังในพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าได้ การกลับใจของเรา—ความบริสุทธิ์ของเรา—จะเติมพลังให้เราช่วยรวบรวมอิสราเอล

พระเจ้าทรงสอนศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ “ว่าสิทธิของฐานะปุโรหิตเกี่ยวข้องกับอำนาจแห่งสวรรค์อย่างแยกจากกันไม่ได้, และว่าอำนาจแห่งสวรรค์จะถูกบังคับหรือควบคุมไม่ได้นอกจากตามหลักธรรมแห่งความชอบธรรมเท่านั้น”11

เรารู้ว่าสิ่งใดจะช่วยให้เราเข้าถึงอำนาจแห่งสวรรค์ได้มากขึ้น เรารู้ด้วยว่าสิ่งใดจะขัดขวางความก้าวหน้าของเรา—สิ่งที่เราต้องหยุดทำเพื่อเราจะเข้าถึงอำนาจแห่งสวรรค์ได้มากขึ้น พี่น้องทั้งหลาย จงแสวงหาร่วมกับการสวดอ้อนวอนเพื่อจะเข้าใจว่าสิ่งใดขวางทางท่านจากการกลับใจ ระบุสิ่งที่ หยุด ท่านจากการกลับใจ จากนั้นจงเปลี่ยน! กลับใจ! เราทุกคนสามารถทำได้ดีขึ้นและเป็นคนดีขึ้นกว่าเดิม12

มีวิธีที่เราน่าจะปรับปรุงได้ วิธีหนึ่งคือการที่เราปฏิบัติต่อร่างกายของเรา ข้าพเจ้าพิศวงกับปาฏิหาริย์ของร่างกายมนุษย์ เป็นการสร้างที่สำคัญมาก จำเป็นต่อการค่อยๆ ก้าวขึ้นสู่ศักยภาพอันสูงส่งของเรา เราจะก้าวหน้าโดยไม่มีร่างกายไม่ได้ โดยการมอบของประทานแห่งร่างกายแก่เรา พระผู้เป็นเจ้าทรงยอมให้เราเดินก้าวสำคัญสู่การเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น

ซาตานเข้าใจเรื่องนี้ เขาเคืองแค้นกับข้อเท็จจริงที่ว่าการละทิ้งความเชื่อในโลกก่อนเกิดทำให้เขาไม่มีคุณสมบัติรับสิทธิพิเศษนี้อย่างถาวร ทิ้งให้เขาอยู่ในสภาพรุ่มร้อนริษยาตลอดเวลา ฉะนั้นการล่อลวงหลายอย่างหรือเกือบทั้งหมดที่เขาวางไว้ในทางของเราทำให้เราใช้ร่างกายของเราหรือของผู้อื่นในทางที่ผิด เนื่องจากซาตานเป็นทุกข์เพราะ ปราศจาก ร่างกาย เขาจึงต้องการให้เราเป็นทุกข์ เพราะ ร่างกายของเรา13

ร่างกายของท่านคือพระวิหารส่วนตัว สร้างขึ้นเพื่อให้วิญญาณนิรันดร์ของท่านอาศัยอยู่14 การดูแลพระวิหารเป็นสิ่งสำคัญ เวลานี้ข้าพเจ้าขอถามท่านทั้งหลาย ท่านสนใจเครื่องแต่งกายและเสริมสวยร่างกายท่านเพื่อให้โลกสนใจมากกว่าจะให้พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยหรือ คำตอบของท่านสำหรับคำถามนี้ส่งข้อความตรงไปหาพระองค์เกี่ยวกับความรู้สึกของท่านในเรื่องของประทานพิเศษที่ประทานแก่ท่าน ในความเคารพร่างกายของเรานี้ ข้าพเจ้าคิดว่าเราทำได้ดีขึ้นและเป็นคนดีขึ้นได้

อีกวิธีหนึ่งที่เราจะทำได้ดีขึ้นและเป็นคนดีขึ้นได้คือวิธีที่เราให้เกียรติสตรีในชีวิตเรา เริ่มจากภรรยาและบุตรสาว มารดาและพี่น้องสตรี15

หลายเดือนมาแล้ว ข้าพเจ้าได้รับจดหมายน่าสลดใจจากพี่น้องสตรีที่รักคนหนึ่ง เธอเขียนว่า “[ดิฉันกับลูกสาว] รู้สึกว่าเราอยู่ในสภาพการแข่งขันที่ดุเดือดเพื่อช่วงชิงความเอาใจใส่ของสามีกับลูกชาย คู่แข่งของเราคือการอัปเดตกีฬา 24 ชั่วโมง วิดีโอเกม อัปเดตตลาดหุ้น [และ] การดูและวิเคราะห์เกมกีฬา [ทุกเกมกีฬาที่คิดว่ามี] อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ดูเหมือนเรากำลังเสียที่นั่งแถวหน้ากับสามีและลูกชายเพราะที่นั่งแถวหน้าถาวรของพวกเขาคือ [กีฬาและเกม]”16

พี่น้องชาย หน้าที่แรกและสำคัญที่สุดของท่านซึ่งเป็นผู้ดำรงฐานะปุโรหิตคือรักและดูแลภรรยาของท่าน เป็นหนึ่งเดียวกับเธอ เป็นหุ้นส่วนของเธอ ช่วยให้ง่ายขึ้นสำหรับเธอที่จะอยากเป็นของท่าน ไม่ควรมีความสนใจอื่นใดในชีวิตนี้ที่สำคัญเหนือกว่าการสร้างความสัมพันธ์นิรันดร์กับเธอ ไม่มีสิ่งใดในทีวี อุปกรณ์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ที่สำคัญมากกว่าความผาสุกของเธอ ทบทวนว่าท่านใช้เวลาอย่างไรและอุทิศพลังงานของท่านให้สิ่งใด สิ่งนั้นจะบอกท่านว่าใจท่านอยู่ที่ไหน จงสวดอ้อนวอนเพื่อให้ใจท่านตรงกับใจภรรยา พยายามนำปีติมาให้เธอ ขอคำแนะนำจากเธอ และฟังเธอ ความเห็นของเธอจะปรับปรุงการกระทำของท่าน

ถ้าท่านต้องกลับใจเพราะวิธีที่ท่านปฏิบัติต่อสตรีที่ใกล้ชิดท่านที่สุด จงเริ่มเดี๋ยวนี้ และพึงจดจำว่าเป็นความรับผิดชอบ ของท่าน ที่จะช่วยให้สตรีในชีวิตท่านได้รับพรที่มาจากการดำเนินชีวิตตามกฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศของพระเจ้า อย่าเป็นเหตุให้สตรีไม่สามารถรับพรพระวิหารของเธอได้

พี่น้องทั้งหลาย เราทุกคนต้องกลับใจ เราต้องลุกขึ้นจากเก้าอี้ วางรีโมทลง และตื่นจากการงีบหลับทางวิญญาณของเรา ถึงเวลาสวมยุทธภัณฑ์ของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อเราจะมีส่วนในงานสำคัญที่สุดบนแผ่นดินโลก ถึงเวลา “ยื่นเคียว [ของเรา] เข้ามา, และเก็บเกี่ยวด้วยสุดพลัง, ความนึกคิด, และพละกำลัง [ของเรา]”17 พลังความชั่วร้ายไม่เคยเดือดดาลอย่างรุนแรงมากเท่าทุกวันนี้ ในฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้า เราจะหลับอยู่ไม่ได้ในเมื่อการสู้รบยังดำเนินอยู่

ครอบครัวท่านต้องการความเป็นผู้นำและความรักของท่าน โควรัมและคนในวอร์ดหรือสาขาต้องการพละกำลังของท่าน ทุกคนที่พบท่านต้องรู้ว่าสานุศิษย์ที่แท้จริงของพระเจ้าเป็นคนอย่างไรและปฏิบัติตนอย่างไร

พี่น้องชายที่รัก ท่านได้รับคัดเลือกจากพระบิดาให้มาแผ่นดินโลกในช่วงเวลาสำคัญนี้เพราะความกล้าหาญทางวิญญาณของท่านในโลกก่อนเกิด ท่านเป็นหนึ่งในบุรุษที่ดีที่สุด องอาจที่สุดที่เคยมาแผ่นดินโลก ซาตานรู้ว่าท่านคือใครในเวลานี้และเป็นใครในโลกก่อนเกิด และเขาเข้าใจงานที่ต้องทำก่อนพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จกลับมา หลังจากพันปีที่เขาได้ฝึกฝนทักษะเล่ห์กลต่างๆ นานา ปฏิปักษ์จึงมากประสบการณ์เกินแก้ไข

ด้วยความสำนึกคุณ ฐานะปุโรหิตที่เราดำรงอยู่นั้นแข็งแกร่งมากกว่ากลอุบายของปฏิปักษ์ ข้าพเจ้าวิงวอนให้ท่านเป็นบุรุษและเด็กหนุ่มที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้ท่านเป็น ทำให้การมุ่งเน้นที่การกลับใจ ทุกวัน ของท่านเป็นส่วนสำคัญต่อชีวิตเพื่อท่านจะใช้ฐานะปุโรหิตด้วยพลังที่มากกว่าเดิม นี่เป็นวิธีเดียวที่ท่านจะรักษาตนเองและครอบครัวท่านให้ปลอดภัยทางวิญญาณในวันแห่งความท้าทายเบื้องหน้า

พระเจ้าทรงต้องการคนไม่เห็นแก่ตัวผู้ให้ความผาสุกของผู้อื่นมาก่อนตนเอง พระองค์ทรงต้องการคนที่ตั้งใจทำงานเพื่อจะได้ยินสุรเสียงของพระวิญญาณอย่างแจ้งชัด พระองค์ทรงต้องการคนแห่งพันธสัญญาผู้รักษาพันธสัญญาของตนด้วยความสุจริตใจ พระองค์ทรงต้องการคนที่มุ่งมั่นทำให้ตนเองบริสุทธิ์ทางเพศ—บุรุษผู้มีค่าควร สามารถเรียกหาได้ทันทีเพื่อให้พรด้วยใจบริสุทธิ์ ความคิดสะอาด และมือที่เต็มใจ พระเจ้าทรงต้องการคนที่กระตือรือร้นที่จะกลับใจ—ขยันรับใช้และเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพผู้ดำรงฐานะปุโรหิตที่มีค่าควรของพระเจ้า

ข้าพเจ้าให้พรท่านที่จะกลายเป็นคนเหล่านั้น ข้าพเจ้าให้พรท่านด้วยความกล้าหาญที่จะกลับใจทุกวันและเรียนรู้วิธีใช้อำนาจฐานะปุโรหิตอย่างเต็มที่ ข้าพเจ้าให้พรท่านที่จะสื่อสารความรักของพระผู้ช่วยให้รอดไปยังภรรยากับลูกของท่านและทุกคนที่รู้จักท่าน ข้าพเจ้าให้พรท่านที่จะ ทำ ดีขึ้นและ เป็น คนดีขึ้น ข้าพเจ้าให้พรท่านว่าเมื่อท่านพากเพียรทำสิ่งเหล่านี้ ท่านจะประสบปาฏิหาริย์ในชีวิตท่าน

เราร่วมงานของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ พระเยซูคือพระคริสต์ เราเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ข้าพเจ้าเป็นพยานในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน