2010–2019
พลังแห่งศรัทธาที่สนับสนุน
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

พลังแห่งศรัทธาที่สนับสนุน

ด้วยการยกมือสนับสนุน ท่านทำสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าว่าจะสนับสนุนผู้รับใช้เหล่านี้ของพระองค์

หลายครั้งที่ข้าพเจ้าได้ยินผู้นำฐานะปุโรหิตกล่าวขอบคุณศรัทธาที่สนับสนุนจากผู้ที่เขารับใช้ น้ำเสียงของผู้นำเหล่านั้น ท่านย่อมฟังออกว่าพวกเขาสำนึกคุณอย่างลึกซึ้งจริงใจ จุดประสงค์ของข้าพเจ้าคือ ถ่ายทอดความซาบซึ้งพระทัยจากพระเจ้าต่อการที่ท่านสนับสนุนผู้รับใช้ในศาสนจักรของพระองค์ นอกจากนี้ยังต้องการกระตุ้นให้ท่านใช้และเติบโตในอำนาจที่สนับสนุนผู้อื่นด้วยศรัทธาของท่านเช่นกัน

ก่อนท่านเกิด ท่านแสดงให้เห็นอำนาจเช่นนั้นมาแล้ว ขอให้เรานึกถึงโลกวิญญาณก่อนเราเกิด พระบิดาบนสวรรค์ทรงเสนอแผนสำหรับบุตรธิดาของพระองค์ เราอยู่ที่นั่น ลูซิเฟอร์ พี่ชายทางวิญญาณของเราต่อต้านแผนที่จะให้เรามีอิสระในการเลือก พระเยโฮวาห์ พระบุตรที่รักของพระบิดาบนสวรรค์ สนับสนุนแผนนั้น ลูซิเฟอร์ก่อการกบฏ เสียงสนับสนุนของพระเยโฮวาห์ชนะและพระองค์ทรงอาสาเป็นพระผู้ช่วยให้รอด

ข้อเท็จจริงที่ว่าขณะนี้ท่านอยู่ในความเป็นมรรตัยยืนยันว่าท่านสนับสนุนพระบิดาและพระผู้ช่วยให้รอด ท่านต้องใช้ศรัทธาในพระเยซูคริสต์เพื่อสนับสนุนแผนแห่งความสุขและตำแหน่งของพระองค์ในแผนนั้นเมื่อท่านทราบเรื่องท้าทายที่จะเผชิญในความเป็นมรรตัยเพียงน้อยนิด

ศรัทธาของท่านที่จะสนับสนุนผู้รับใช้ของพระผู้เป็นเจ้าเป็นศูนย์กลางแห่งความสุขของท่านในชีวิตนี้เช่นกัน เมื่อท่านยอมรับคำท้าทายของผู้สอนศาสนาที่จะสวดอ้อนวอนเพื่อรู้ว่าพระคัมภีร์มอรมอนคือพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า ท่านมีศรัทธาที่จะสนับสนุนผู้รับใช้ของพระเจ้า เมื่อท่านยอมรับคำเชิญให้รับบัพติศมา ท่านสนับสนุนผู้รับใช้ผู้ต่ำต้อยของพระผู้เป็นเจ้า

เมื่อท่านยอมให้มีผู้วางมือบนศีรษะท่านและกล่าวว่า “จงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์” ท่านสนับสนุนชายผู้นั้นในฐานะผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค

นับตั้งแต่วันนั้นโดยการรับใช้ที่ซื่อสัตย์ ท่านสนับสนุนบุคคลแต่ละคนที่ประสาทฐานะปุโรหิตแก่ท่านและแต่งตั้งท่านเข้าสู่ตำแหน่งในฐานะปุโรหิตนั้น

ช่วงแรกในประสบการณ์ฐานะปุโรหิต การสนับสนุนเป็นเรื่องปกติของความวางใจผู้รับใช้ของพระผู้เป็นเจ้า ขณะนี้ หลายท่านเลื่อนขึ้นสู่ตำแหน่งที่การสนับสนุนต้องการมากกว่านี้

ท่านเลือกว่าจะสนับสนุนทุกคนที่พระเจ้าทรงเรียกหรือไม่—ไม่ว่าพระเจ้าทรงเรียกเขาในตำแหน่งใด การเลือกดังกล่าวเกิดขึ้นในการประชุมใหญ่ทั่วโลก ครั้งนี้ก็เกิดขึ้น โดยจะอ่านรายชื่อของชายและหญิง—ผู้รับใช้ของพระผู้เป็นเจ้า—ในการประชุมเช่นนั้น แล้วเชื้อเชิญให้ท่านยกมือสนับสนุน ท่านอาจงดออกเสียงสนับสนุน หรืออาจแสดงศรัทธาที่สนับสนุนของท่าน ด้วยการยกมือสนับสนุน ท่านทำสัญญา ทำสัญญากับพระผู้เป็นเจ้า ว่าจะสนับสนุนผู้รับใช้เหล่านี้ของพระองค์

บุคคลเหล่านี้เป็นมนุษย์ที่ไม่ดีพร้อม เช่นท่าน การรักษาสัญญาของท่านต้องการศรัทธาอันมั่นคงว่าพระเจ้าทรงเรียกพวกเขา การรักษาสัญญาเหล่านั้นจะนำมาซึ่งความสุขนิรันดร์เช่นกัน การไม่รักษาสัญญาจะนำความโศกเศร้ามาสู่ท่านและผู้ที่ท่านรัก—รวมถึงการสูญเสียที่เกินกว่าอำนาจของท่านจะนึกถึง

อาจมีผู้ถามท่านหรือคนจะถามท่านว่าท่านสนับสนุนอธิการ ประธานสเตคของท่าน เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ และเจ้าหน้าที่สามัญของศาสนจักรหรือไม่ อาจเกิดขึ้นเมื่อขอให้ท่านสนับสนุนเจ้าหน้าที่และผู้นำในการประชุมใหญ่ บางครั้งอาจอยู่ในการสัมภาษณ์กับอธิการหรือประธานสเตค

ข้าพเจ้าขอแนะนำให้ท่านถามตนเองด้วยคำถามเหล่านั้นเสียก่อน ด้วยความคิดที่รอบคอบร่วมกับการสวดอ้อนวอน ขณะทำเช่นนั้น ท่านอาจมองย้อนไปที่ความคิด คำพูดและการกระทำที่เพิ่งผ่านมาของตนเอง จงพยายามนึกและกำหนดขอบเขตคำตอบของท่านไว้ ท่านรู้ว่าสักวันหนึ่งพระเจ้าจะทรงสัมภาษณ์ท่าน ท่านอาจเตรียมพร้อมโดยถามตนเองด้วยคำถามทำนองนี้:

  1. ฉันเคยคิดหรือพูดเรื่องความอ่อนแอของมนุษย์ในผู้ที่ฉันแสดงตนว่าสนับสนุนหรือไม่

  2. ฉันเคยมองหาหลักฐานว่าพระเจ้าทรงนำผู้คนเหล่านั้นหรือไม่

  3. ฉันทำตามการเป็นผู้นำของคนเหล่านั้นด้วยมโนธรรมและความภักดีหรือไม่

  4. ฉันเคยพูดถึงหลักฐานที่ฉันเห็นได้ว่าคนเหล่านั้นเป็นผู้รับใช้ของพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่

  5. ฉันสวดอ้อนวอนให้คนเหล่านั้นเป็นประจำโดยเอ่ยชื่อด้วยความรักหรือไม่

สำหรับพวกเราส่วนใหญ่ คำถามเหล่านี้มักจะทำให้อึดอัดและต้องการกลับใจ พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาเราไม่ให้ตัดสินผู้อื่นอย่างไม่ชอบธรรม แต่ในทางปฏิบัติ เราพบว่าหลีกเลี่ยงได้ยาก ทุกสิ่งที่เราทำขณะทำงานกับผู้คนชักนำให้เราประเมินพวกเขา และจากเกือบทุกแง่มุมของชีวิต เรามักเปรียบเทียบตัวเรากับผู้อื่น เราอาจทำเช่นนั้นด้วยเหตุผลมากมาย บ้างก็สมเหตุสมผล แต่มักจะนำเราไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์

ประธานจอร์จ คิว. แคนนอนให้คำเตือนที่ข้าพเจ้าขอนำมาเตือนท่าน ข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านพูดความจริง: “พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกผู้รับใช้ของพระองค์ ทรงถือว่าการกล่าวโทษเป็นพระราชอำนาจพิเศษของพระองค์ หากพวกเขาต้องถูกกล่าวโทษ พระองค์มิได้ทรงมอบอำนาจที่จะตำหนิและกล่าวโทษพวกเขาให้เราแต่ละคน ไม่มีมนุษย์คนใด ไม่ว่าจะมีศรัทธาแรงกล้าเพียงใด ฐานะปุโรหิตสูงเพียงใด จะกล่าวร้ายผู้ได้รับการเจิมจากพระเจ้าได้และจะจับผิดเรื่องสิทธิอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลกได้โดยไม่ก่อให้เกิดความขุ่นเคืองพระทัย พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จะถอนพระองค์จากคนเช่นนั้นและเขาจะไปสู่ความมืด นี่เป็นเรื่องสำคัญ ท่านเห็นหรือไม่ว่าเป็นสิ่งสำคัญเพียงใดที่เราควรระมัดระวัง”1

ข้าพเจ้าสังเกตว่าสมาชิกศาสนจักรทั่วโลกโดยทั่วไปมีความภักดีต่อกันและต่อผู้นำของพวกเขา อย่างไรก็ตาม ยังมีสิ่งที่เราสามารถพัฒนาและต้องพัฒนา เราสามารถยกระดับพลังที่สนับสนุนกันให้สูงขึ้น ต้องใช้ศรัทธาและความพยายาม ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำสี่ประการจากข้าพเจ้าเพื่อให้เราปฏิบัติในการประชุมใหญ่ครั้งนี้

  1. เราสามารถระบุการกระทำที่เฉพาะเจาะจงซึ่งผู้พูดแนะนำและเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้ ขณะเราทำเช่นนั้น พลังของเราที่สนับสนุนท่านเหล่านั้นจะเพิ่มขึ้น

  2. เราสามารถสวดอ้อนวอนขณะพวกท่านพูดโดยขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำถ้อยคำนั้นเข้าสู่ใจของคนที่เรารักอย่างจำเพาะเจาะจง ภายหลังเมื่อเราเรียนรู้ว่าการสวดอ้อนวอนได้รับคำตอบ พลังของเราที่สนับสนุนผู้นำเหล่านั้นจะเพิ่มขึ้น

  3. เราสามารถสวดอ้อนวอนขอให้ผู้พูดท่านนั้นได้รับพรและทำได้ดีขึ้นขณะให้ข่าวสารของท่าน เมื่อเราเห็นว่าท่านเหล่านั้นทำได้ดีขึ้น เราจะเติบโตในศรัทธาที่สนับสนุนพวกท่านและศรัทธานั้นจะยั่งยืน

  4. เราสามารถฟังข่าวสารจากผู้พูดที่อาจเป็นคำตอบการสวดอ้อนวอนส่วนตัวเพื่อขอความช่วยเหลือของเรา เมื่อได้รับคำตอบ เราจะเติบโตในศรัทธาที่สนับสนุนผู้รับใช้ทุกคนของพระเจ้า

นอกจากเราจะพัฒนาการสนับสนุนผู้ที่รับใช้ในศาสนจักร เราจะเรียนรู้ด้วยว่ามีสภาวะแวดล้อมอีกรูปแบบหนึ่งที่เราสามารถเพิ่มพลังเช่นนั้นได้ ที่นั่น การทำเช่นนั้นจะนำพรที่ประเสริฐกว่ามาสู่เรา นั่นคือในบ้านและครอบครัว

ข้าพเจ้าพูดถึงผู้ดำรงฐานะปุโรหิตที่เยาว์วัยกว่าและยังอาศัยอยู่ที่บ้านกับคุณพ่อ ข้าพเจ้าจะเล่าจากประสบการณ์ของตนเองว่า การที่ผู้เป็นพ่อรู้สึกถึงศรัทธาที่สนับสนุนนั้นมีความหมายเพียงใด พ่ออาจทำให้ท่านเชื่อมั่น แต่ความยากลำบากที่่พ่อเผชิญนั้นมากเกินกว่าที่ท่านรู้ บางครั้งพ่ออาจไม่เห็นทางออกของปัญหาที่อยู่ตรงหน้า

การแสดงความชื่นชมพ่อของท่านจะช่วยได้ ความรักที่ท่านมีต่อพ่อจะช่วยได้มากกว่านั้นอีก แต่สิ่งที่ช่วยได้มากที่สุดคือถ้อยคำจริงใจทำนองนี้ “พ่อครับ ผมสวดอ้อนวอนให้พ่อนะ ผมรู้สึกได้ว่าพระเจ้าจะทรงช่วยพ่อ ทุกเรื่องจะสำเร็จ ผมรู้”

ถ้อยคำเช่นนั้นจะมีพลังเช่นเดียวกันในทิศทางตรงข้าม จากพ่อสู่ลูกชาย เมื่อลูกชายผิดพลาดอย่างหนัก อาจเป็นเรื่องทางวิญญาณ เขาอาจรู้สึกล้มเหลว ในช่วงเวลาเช่นนั้น ท่านอาจแปลกใจที่หลังจากท่านสวดอ้อนวอนในฐานะพ่อเพื่อให้รู้ว่าควรทำอย่างไร พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำถ้อยคำเหล่านี้มาไว้ในปากท่าน “ลูก พ่ออยู่เคียงข้างลูกเสมอนะ พระเจ้าทรงรักลูก ด้วยความช่วยเหลือจากพระองค์ ลูกจะแก้ไขเรื่องนี้ได้ พ่อรู้ว่าลูกทำได้และจะทำ พ่อรักลูก”

ในโควรัมฐานะปุโรหิตและในครอบครัว ศรัทธาที่สนับสนุนกันเพิ่มขึ้นคือวิธีที่เราสร้างไซอันตามที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราสรรค์สร้าง ด้วยความช่วยเหลือจากพระองค์ เราทำได้และจะทำ เรื่องนี้ต้องใช้การเรียนรู้ที่จะรักพระเจ้าด้วยสุดใจ พลัง ความนึกคิด และพละกำลังของเราและรักกันดังที่เรารักตนเอง

ขณะเติบโตในความรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์ ใจเราอ่อนลง ความรักนั้นทำให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนและนำเราไปสู่การกลับใจ ความมั่นใจของเราในพระเจ้าและในกันและกันจะเติบโต จากนั้นเราจะรุดหน้าไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียว ดังที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าเราทำได้2

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรู้จักและรักท่าน พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์ นี่คือศาสนจักรของพระองค์ เราดำรงฐานะปุโรหิตของพระองค์ พระองค์จะทรงยกย่องงานของเราที่จะเพิ่มพลังในการใช้ฐานะปุโรหิตและสนับสนุนกัน ข้าพเจ้าเป็นพยานในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ เอเมน