2010–2019
คำปราศรัยปิดการประชุม
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

คำปราศรัยปิดการประชุม

ขอให้เราอุทิศชีวิตรับใช้พระผู้เป็นเจ้าและบุตรธิดาของพระองค์—ทั้งสองด้านของม่าน

พี่น้องที่รัก เมื่อเราสิ้นสุดการประชุมใหญ่ครั้งประวัติการณ์นี้ ข้าพเจ้าขอบพระทัยพระเจ้าสำหรับการดลใจและความคุ้มครองของพระองค์ ข่าวสารให้ความรู้และจรรโลงใจเรา

เราไม่ได้มอบหมายหัวข้อให้ผู้พูด แต่ละท่านสวดอ้อนวอนขอการเปิดเผยส่วนตัวในการเตรียมข่าวสาร สำหรับข้าพเจ้า น่าทึ่งมากที่หัวข้อเหล่านั้นดูเหมือนจะสอดคล้องกันอย่างยิ่ง ขณะที่ท่านศึกษา จงพยายามเรียนรู้สิ่งที่พระเจ้าทรงพยายามสอน ท่าน ผ่านผู้รับใช้ของพระองค์

บทเพลงไพเราะมาก เราขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อนักดนตรีที่ผสมผสานพรสวรรค์ของท่านเพื่อนำพระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาในการประชุมแต่ละภาค พระองค์ทรงอวยพรผู้สวดอ้อนวอนและผู้เข้าร่วมการประชุมในทุกภาคเช่นกัน การประชุมใหญ่เป็นงานเลี้ยงทางวิญญาณสำหรับเราทุกคนอย่างแท้จริง

เราหวังและสวดอ้อนวอนขอให้บ้านของสมาชิกแต่ละคนเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงของศรัทธา ซึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าจะสถิตอยู่ แม้สถานการณ์รอบข้างเราจะมีความขัดแย้ง แต่บ้านของเราสามารถเป็นสวรรค์ การศึกษา การสวดอ้อนวอน และศรัทธาหลอมรวมกันด้วยความรัก เราสามารถเป็นสานุศิษย์ของพระเจ้าได้จริงเมื่อเราสนับสนุนและพูดแทนพระองค์ทุกหนแห่งที่เราอยู่

วัตถุประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าควรเป็นวัตถุประสงค์ของเรา พระองค์ทรงต้องการให้บุตรธิดา เลือก กลับไปหาพระองค์ เตรียมพร้อม มีคุณสมบัติ รับเอ็นดาวเม้นท์ รับการผนึก และซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญาที่ทำไว้ในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์

ปัจจุบันเรามีพระวิหารที่อุทิศแล้ว 162 แห่ง พระวิหารแห่งแรกๆ เป็นอนุสรณ์แสดงศรัทธาและวิสัยทัศน์ของผู้บุกเบิกที่รักของเรา พระวิหารแต่ละแห่งที่ท่านเหล่านั้นสร้างเกิดจากการเสียสละและความพยายามอย่างมากของพวกท่าน แต่ละแห่งเป็นเพชรเม็ดงามประดับมงกุฎแห่งความสำเร็จของผู้บุกเบิก

ความรับผิดชอบของเราในการดูแลพระวิหารเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ ด้วยเหตุนี้อีกไม่นานเราจึงต้องปรับปรุงซ่อมแซมพระวิหารสมัยบุกเบิกเหล่านี้และบางแห่งต้องบูรณะครั้งใหญ่ เราจะพยายามอนุรักษ์ความเป็นประวัติศาสตร์ของพระวิหารแต่ละแห่งเท่าที่จะทำได้ อนุรักษ์ความงามและหัตถศิลป์ของคนหลายรุ่นที่จากไปนานแล้ว

เราแจ้งรายละเอียดสำหรับพระวิหารเซนต์จอร์จ ยูทาห์ไปแล้ว เราจะประกาศแผนการบูรณะพระวิหารซอลท์เลค เทมเปิลสแควร์ และพลาซาที่อยู่ใกล้อาคารสำนักงานของศาสนจักรในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน ปี 2019

พระวิหารแมนไทและโลแกน ยูทาห์จะบูรณะในปีต่อๆ ไป เมื่อเตรียมแผนเสร็จแล้ว เราจะประกาศให้ทราบเช่นกัน

งานนี้จำเป็นต้องปิดพระวิหารแต่ละแห่งระยะหนึ่ง สมาชิกศาสนจักรยังคงนมัสการและรับใช้ได้เหมือนเดิมในพระวิหารที่อยู่ใกล้เคียง เมื่อแต่ละโครงการแล้วเสร็จ เราจะอุทิศซ้ำพระวิหารแต่ละแห่ง

พี่น้องทั้งหลาย เราถือว่าพระวิหารเป็นสิ่งปลูกสร้างศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในศาสนจักร เมื่อเราประกาศแผนก่อสร้างพระวิหาร แห่งใหม่ พระวิหารแห่งนั้นจะกลายเป็นประวัติศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์ของเรา ตอนนี้ โปรดตั้งใจฟังด้วยความคารวะ ถ้าข้าพเจ้าประกาศชื่อพระวิหารในสถานที่พิเศษต่อท่าน ข้าพเจ้าขอแนะนำให้ท่านทำเพียงก้มศีรษะสวดอ้อนวอนขอบพระทัยในใจ เราไม่ต้องการให้ใครส่งเสียงออกมาเพื่อหันเหความศักดิ์สิทธิ์ของการประชุมใหญ่ครั้งนี้และพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า

วันนี้เรายินดีที่จะประกาศแผนการสร้างพระวิหารเพิ่ม สร้างในสถานที่ต่อไปนี้

ปาโกปาโก อเมริกันซามัว; โอกินาวะซิตี โอกินาวะ; เนเอียฟู ตองกา; ทูอิลาแวลลีย์ ยูทาห์; โมเสสเลค วอชิงตัน; ซานเปโดร ซูลา ฮอนดูรัส; อันโตฟากัสตา ชิลี; บูดาเปสต์ ฮังการี

ขอบคุณพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า

เมื่อเราพูดถึงพระวิหารทั้งใหม่และเก่า ขอให้เราแต่ละคนแสดงว่าเราเป็นสานุศิษย์ที่แท้จริงของพระเจ้าพระเยซูคริสต์โดยการกระทำของเรา ขอให้เราบูรณะชีวิตเราผ่านศรัทธาและความวางใจในพระองค์ ขอให้เราเข้าถึงพลังอำนาจการชดใช้โดยการกลับใจทุกวัน และขอให้เราอุทิศชีวิตรับใช้พระผู้เป็นเจ้าและบุตรธิดาของพระองค์—ทั้งสองด้านของม่าน

ข้าพเจ้าฝากความรักและพรไว้กับท่าน โดยรับรองว่าการเปิดเผยดำเนินต่อเนื่องในศาสนจักรของพระเจ้า และจะดำเนินต่อไปจนกว่า “จุดประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าจะสำเร็จ และพระเยโฮวาห์ผู้ทรงฤทธานุภาพจะตรัสว่างานสำเร็จแล้ว”1

ข้าพเจ้าอวยพรท่านและแสดงประจักษ์พยานว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์! พระเยซูคือพระคริสต์! นี่คือศาสนจักรของพระองค์ เราเป็นผู้คนของพระองค์ ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ เอเมน