Oppholdelse av Kirkens funksjonærer
  Footnotes

  Oppholdelse av Kirkens funksjonærer

  Jeg vil nå fremlegge Kirkens generalautoriteter, områdesyttier og hjelpeorganisasjonenes generalpresidentskaper for oppholdelse.

  Det er foreslått at vi oppholder Russell Marion Nelson som profet, seer og åpenbarer og president for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, Dallin Harris Oaks som førsterådgiver i Det første presidentskap og Henry Bennion Eyring som annenrådgiver i Det første presidentskap.

  De som er enige, kan vise det.

  Hvis noen er imot, kan de vise det.

  Det er foreslått at vi oppholder Dallin H. Oaks som president for De tolv apostlers quorum og M. Russell Ballard som fungerende president for De tolv apostlers quorum.

  De som er enige, bes vise det.

  Hvis noen er imot, kan de vise det.

  Det er foreslått at vi oppholder som medlemmer av De tolv apostlers quorum: M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Andersen, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund, Gerrit W. Gong og Ulisses Soares.

  De som er enige, bes vise det.

  Hvis noen er imot, kan de vise det.

  Det er foreslått at vi oppholder rådgiverne i Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum som profeter, seere og åpenbarere.

  Alle som er enige, bes vise det.

  Hvis noen er imot, viser de det ved samme tegn.

  Det er foreslått at vi avløser følgende fra sin tjeneste som områdesyttier: Eldstene Victorino A. Babida, L. Todd Budge, Peter M. Johnson, John A. McCune, Mark L. Pace, James R. Rasband og Benjamin M. Z. Tai.

  De som vil være med og uttrykke takknemlighet til disse brødre for deres hengivne tjeneste, kan gjøre det med oppløftet hånd.

  Det er foreslått at vi med oppriktig takknemlighet avløser Tad R. Callister, Devin G. Durrant og Brian K. Ashton som Søndagsskolens generalpresidentskap.

  De som vil være med og takke disse brødre for deres fremragende tjeneste, bes vennligst vise det.

  Det er foreslått at vi oppholder følgende som generalautoritet-syttier: Rubén V. Alliaud, Jorge M. Alvarado, Hans T. Boom, L. Todd Budge, Ricardo P. Giménez, Peter M. Johnson, John A. McCune, James R. Rasband, Benjamin M. Z. Tai og Alan R. Walker.

  Alle som er enige, bes vise det.

  Noen imot, med det samme tegn.

  Det er foreslått at vi oppholder følgende som områdesyttier: Solomon I. Aliche, Guillermo A. Alvarez, Daren R. Barney, Julius F. Barrientos, James H. Bekker, Kevin G. Brown, Mark S. Bryce, A. Marcos Cabral, Dunstan G. B. T. Chadambuka, Alan C. K. Cheung, Christian C. Chigbundu, Paul N. Clayton, Karim Del Valle, Hiroyuki Domon, Mernard P. Donato, Mark D. Eddy, Zachary F. Evans, Henry J. Eyring, Sapele Fa’alogo Jr., David L. Frischknecht, John J. Gallego, Efraín R. García, Robert Gordon, Mark A. Gottfredson, Thomas Hänni, Michael J. Hess, Glenn M. Holmes, Richard S. Hutchins, Tito Ibañez, Akinori Ito, Jeremy R. Jaggi, Kelly R. Johnson, Christopher Hyunsu Kim, H. Moroni Klein, ’Inoke F. Kupu, Stephen Chee Kong Lai, Victor D. Lattaro, Tarmo Lepp, Itzcoatl Lozano, Kevin J. Lythgoe, Edgar P. Montes, S. Ephraim Msane, Luiz C. D. Queiroz, Ifanomezana Rasolondraibe, Eduardo D. Resek, Tomás G. Román, Ramon E. Sarmiento, Jonathan S. Schmitt, Vai Sikahema, Denelson Silva, Luis Spina, Carlos G. Süffert, Voi R. Taeoalii, Sergio R. Vargas og Markus Zarse.

  Alle som er enige, bes vise det.

  De som er imot, hvis noen.

  Det er foreslått at vi oppholder Mark L. Pace som Søndagsskolens generalpresident, med Milton da Rocha Camargo som førsterådgiver og Jan Eric Newman som annenrådgiver.

  De som er enige, kan vise det.

  Hvis noen er imot, kan de vise det.

  Det er foreslått at vi oppholder de øvrige generalautoritetene, områdesyttiene og presidentskapene for hjelpeorganisasjonene på generalplan slik de nå er organisert.

  Alle som er enige, bes vise det.

  De som er imot, hvis noen.

  President Nelson, stemmegivningen er notert. Vi ber dem som eventuelt har stemt imot noen av forslagene, til å kontakte sin stavspresident.

  Brødre og søstre, takk for deres vedvarende tro og bønner på vegne av Kirkens ledere.

  Vi inviterer nå de nye generalautoritet-syttiene og Søndagsskolens nye generalpresidentskap til å innta sine plasser på forhøyningen.