2010–2019
การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร

พี่น้องทั้งหลาย ประธานมอนสันขอให้ข้าพเจ้าเสนอรายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับสามัญและสาวกเจ็ดสิบภาคของศาสนจักรเพื่อการออกเสียงสนับสนุนของท่าน

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนโธมัส สเป็นเซอร์ มอนสัน ในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ ผู้เปิดเผย และประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เฮนรีย์ เบนเนียน อายริงก์ ในฐานะที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด และดีเทอร์ ฟรีดริก อุคท์ดอร์ฟ ในฐานะที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้คัดค้านโปรดยกมือ

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนรัสเซลล์ แมเรียน เนลสันเป็นประธานโควรัมอัครสาวกสิบสองและรายชื่อต่อไปนี้ในฐานะสมาชิกโควรัมเดียวกัน: รัสเซลล์ เอ็ม.เนลสัน, ดัลลิน เอช. โอ๊คส์, เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด, โรเบิร์ต ดี. เฮลส์, เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์, เดวิด เอ. เบดนาร์, เควนทิน แอล. คุก, ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน, นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น, โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์, แกรีย์ อี. สตีเวนสัน, และเดล จี. เรนลันด์

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้คัดค้านโปรดทำเช่นเดียวกัน

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนที่ปรึกษาในฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองเป็นศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้ที่เห็นตรงข้าม หากมี โปรดทำเช่นเดียวกัน

ขอเสนอปลดพร้อมแสดงความขอบคุณสำหรับการรับใช้ที่ยอดเยี่ยมของเอ็ลเดอร์แดเนียล แอล. จอห์นสัน, ไชโร มัซซาการ์ดี, เคนท์ เอฟ. ริชาร์ดส์, และฟรานซิสโก เจ. วินญัส ในฐานะสาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และมอบสถานะเกียรติคุณแก่พวกท่าน เราทราบถึงการรับใช้ของเอ็ลเดอร์แพร์ จี. มาล์ม ผู้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 2016 เราขอแสดงความรักและความเสียใจอย่างจริงใจต่อซิสเตอร์มาล์มและบุตรหลานของพวกท่าน

ผู้ที่ปรารถนาจะร่วมแสดงความขอบคุณแก่เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เหล่านี้สำหรับการรับใช้ที่ยอดเยี่ยมของพวกท่าน โปรดยกมือ

และขอเสนอปลด อลัน อาร์. วอล์กเกอร์ในฐานะสาวกเจ็ดสิบภาค ผู้ที่ปรารถนาจะร่วมแสดงความขอบคุณบราเดอร์วอล์กเกอร์สำหรับการรับใช้ของท่าน โปรดยกมือ

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนบุคคลดังต่อไปนี้ในฐานะสาวกเจ็ดสิบภาค: บานุ เค. ฮิรานานดานิ และ ซานดิโน โรมัน

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้ที่คัดค้าน หากมี

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ สาวกเจ็ดสิบภาค และฝ่ายประธานองค์การช่วยสามัญที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้คัดค้าน หากมี โดยการกระทำเช่นเดียวกัน

ประธานมอนสันครับ ผลการออกเสียงเป็นที่ประจักษ์ เราเชื้อเชิญให้ท่านที่คัดค้านข้อเสนอใดๆ ให้ติดต่อประธานสเตคของท่าน

พี่น้องทั้งหลาย เราชื่นชมศรัทธาและคำสวดอ้อนวอนของท่านเพื่อผู้นำของศาสนจักร