2010–2019
Připravujte svět na Druhý příchod
Dubna 2011


Připravujte svět na Druhý příchod

Vaše misie bude posvátnou příležitostí přivádět druhé ke Kristu a pomáhat jim připravovat se na Spasitelův Druhý příchod.

Dnes večer se obracím zvláště na ty, kterým je 12 až 25 let a kteří jsou nositeli kněžství Božího. Často na vás myslíme a modlíme se za vás. Kdysi jsem vyprávěl příběh o našem čtyřletém vnukovi, který silně strčil do svého malého brášky. Když má manželka Kathy utišila plačící dítě, obrátila se k tomu čtyřletému a starostlivě se ho zeptala: „Proč jsi strčil do svého malého brášky?“ On se podíval na babičku a řekl: „Babi, promiň. Ztratil jsem prstýnek RSS a nemůžu se teď rozhodovat správně.“ Víme, že vy se usilovně snažíte rozhodovat správně vždy. Máme vás moc rádi.

Přemýšleli jste někdy o tom, proč jste byli posláni na zem v tuto konkrétní dobu? Nenarodili jste se v době Adama a Evy, ani v době, kdy Egyptu vládli faraoni, ani během vlády dynastie Ming. Přišli jste na zem v tuto dobu, dvacet století po prvním příchodu Krista. Kněžství Boží bylo znovuzřízeno na zemi a Pán vztáhl ruku, aby připravil svět na svůj slavný návrat. Toto jsou dny velkých příležitostí a důležitých zodpovědností. Toto jsou vaše dny.

Svým křtem jste dali otevřeně najevo víru v Ježíše Krista. Vysvěcením ke kněžství se vaše talenty a duchovní schopnosti prohloubily. Jednou z vašich důležitých zodpovědností je pomáhat připravovat svět na Druhý příchod Spasitele.

Pán ustanovil proroka, presidenta Thomase S. Monsona, aby řídil práci Jeho kněžství. A vám president Monson řekl: „Pán potřebuje misionáře.“1 „Každý způsobilý a schopný mladý muž se má připravit na službu na misii. Misionářská služba je kněžskou zodpovědností – povinností, jejíž plnění od [vás], kterým toho bylo tolik dáno, očekává Pán.“2

Misionářská služba vyžaduje oběť. Vždy budete muset něco odložit, když přijmete prorokovo povolání ke službě.

Ti, kteří sledují rugby, vědí, že novozélandský tým All Blacks, který dostal jméno podle barvy svého dresu, je vůbec nejoslavovanější rugbyový tým.3 Být na Novém Zélandu vybrán do týmu All Blacks je srovnatelné s možností hrát v týmu amerického fotbalu v Superbowl nebo v kopané ve Světovém poháru.

V roce 1961 se Sidney Going, kterému bylo 18 let a byl nositelem Aronova kněžství, začal stávat hvězdou novozélandského rugby. Díky svým mimořádným schopnostem si mnozí mysleli, že bude příští rok vybrán do národního rugbyového týmu All Blacks.

V 19 letech, v tomto kritickém okamžiku své stoupající rugbyové kariéry, Sid prohlásil, že rugby opustí, aby mohl sloužit na misii. Někteří říkali, že je blázen. Jiní říkali, že je pošetilý.4 Namítali, že tato rugbyová příležitost se už nikdy nemusí naskytnout.

Sidovi ale nešlo o to, co opouští, ale o příležitost a zodpovědnost, která ležela před ním. Měl kněžskou povinnost obětovat dva roky svého života tomu, aby hlásal, že Pán Ježíš Kristus opravdu žije a že Jeho znovuzřízené evangelium je skutečné. Nic – ani možnost hrát v národním týmu, se vší slávou, kterou by mu to přineslo – by ho od této povinnosti neodradilo.5

Prorok Boží ho povolal sloužit v Západokanadské misii. Tento měsíc je tomu 48 let, co 19letý starší Sidney Going opustil Nový Zéland, aby sloužil jako misionář Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Sid mi vyprávěl o jednom zážitku, který se mu na misii stal. Byl večer a on a jeho společník se chystali vrátit do svého bytu. Rozhodli se navštívit ještě jednu rodinu. Otec je pustil dál. Starší Going a jeho společník vydali svědectví o Spasiteli. Rodina přijala Knihu Mormonovu. Otec ji četl celou noc. Za následující týden a půl přečetl celou Knihu Mormonovu, Nauku a smlouvy a Drahocennou perlu. Po několika týdnech byla rodina pokřtěna.6

Misie, nebo místo v novozélandském týmu All Blacks? Sid odpověděl: „Požehnání plynoucí z toho, že [přivádíte druhé] k evangeliu dalece převyšuje cokoli, co vůbec kdy [obětujete].“7

Možná vás zajímá, co se stalo se Sidem Goingem po misii. To nejdůležitější: věčný sňatek s jeho dívkou Colleen; pět úžasných dětí a generace vnoučat. Vede život naplněný důvěrou v Otce v nebi, dodržuje přikázání a slouží druhým.

A rugby? Po misii se Sid Going stal jedním z nejlepších útočníků v historii týmu All Blacks, odehrál 11 sezón a mnoho let působil jako kapitán týmu.8

A jak moc byl Sid Going dobrý? Byl tak dobrý, že tréninky a rozpisy zápasů byly změněny, protože nechtěl hrát v neděli.9 Sid byl tak dobrý, že královna Anglie ocenila jeho přínos pro rugby.10 Byl tak dobrý, že o něm byla napsána kniha s názvem Super Sid.

Co kdyby Sid tyto pocty po misii nezískal? Jedním z největších zázraků misionářské služby v této Církvi je to, že Sid Going a tisíce jemu podobných se neptají: „Co díky misii získám?“, ale spíše: „Co mohu dát?“

Vaše misie bude posvátnou příležitostí přivádět druhé ke Kristu a pomáhat jim připravovat se na Spasitelův Druhý příchod.

Pán již dlouho mluví o nutných přípravách na svůj Druhý příchod. Enochovi pravil: „Spravedlivost sešlu s nebe; a pravdu vyšlu ze země, … a spravedlivost a pravda, dám, aby zaplavily zemi jako povodeň, abych shromáždil vyvolené své ze čtyř stran země.“11 Prorok Daniel prorokoval, že v posledních dnech se bude evangelium šířit do konců země jako „kámen, kterýž [vylomen je z hory bez pomoci] rukou“12. Nefi mluvil o tom, že Církev posledních dnů bude malá co do počtu, ale bude rozptýlena po celé tváři země.13 Pán v této dispensaci prohlásil: „Jste povoláni uskutečniti shromáždění vyvolených mých.“14 Moji mladí bratří, vaše misie je úžasnou příležitostí a zodpovědností, která je pro toto zaslíbené shromažďování důležitá a souvisí s vaším věčným určením.

Již od počátečních dnů Znovuzřízení brali Bratří své pověření hlásat evangelium velmi vážně. V roce 1837, pouhých sedm let po zorganizování Církve, v době nouze a pronásledování, byli misionáři vysláni učit evangeliu v Anglii. Za několik málo let již misionáři kázali v tak rozmanitých oblastech, jako je Rakousko, Francouzská Polynésie, Indie, Barbados, Chile a Čína.15

Pán žehná tomuto dílu a Církev je zakládána po celém světě. Toto shromáždění se překládá do 92 jazyků. Jsme vděčni za 52 225 misionářů na plný úvazek, kteří slouží ve více než 150 zemích.16 Slunce nikdy nezapadá nad spravedlivými misionáři, kteří vydávají svědectví o Spasiteli. Pomyslete na duchovní moc 52 000 misionářů, kteří, obdarováni Duchem Páně, odvážně hlásají, že není „žádného jiného jména ani žádné jiné cesty ani prostředku, jímž … může přijíti spasení, pouze ve jménu a skrze jméno Krista“17. Vyjadřujeme vděčnost desítkám tisíc navrátivších se misionářů, kteří ze sebe vydávali a nadále vydávají to nejlepší. Svět je připravován na Druhý příchod Spasitele do značné míry díky práci, kterou Pán koná skrze své misionáře.

Misionářská služba je duchovní práce. Způsobilost a příprava jsou nezbytné. President Monson řekl: „Mladí muži, nabádám vás, abyste se na misionářskou službu připravovali. Uchovávejte se čistými, neposkvrněnými a způsobilými zastupovat Pána.“18 Během let před svou misií prosím pamatujte na posvátný úkol, který vás čeká. Vaše skutky před misií budou mít velký vliv na kněžskou moc, kterou si s sebou na misii přinesete. Připravujte se dobře.

President Monson mluvil o tom, že „každý způsobilý a schopný mladý muž se má připravit na službu na misii“19. Příležitostně, kvůli zdravotním či jiným důvodům, někdo možná není schopen sloužit. Svou schopnost sloužit poznáte tehdy, když si promluvíte s rodiči a s biskupem. Jste-li v takové situaci, nemějte prosím pocit, že ve vznešeném pověření, které je před vámi, máte méně důležitou roli. Pán je velmi štědrý k těm, kteří Ho milují, a otevře vám jiné dveře.

Někteří možná přemýšlejí, zda na službu nejsou moc staří. Jeden můj přítel z Číny našel Církev v Kambodži, když mu bylo necelých 25 let. Přemýšlel, zda má ještě uvažovat o misii. Poté, co se modlil a mluvil se svým biskupem, byl povolán a sloužil se ctí v New Yorku. Pokud si děláte starosti ohledně věku, modlete se a promluvte si s biskupem. On vás povede.

Padesát procent všech misionářů slouží ve své rodné zemi. To je jen správné. Pán slíbil, že „každý člověk uslyší plnost evangelia ve svém vlastním jazyce a ve své vlastní řeči“20. Budete povoláni skrze proroctví a budete sloužit tam, kde vás bude zapotřebí nejvíce.

Moc rád se setkávám s misionáři po celém světě. Když jsem nedávno navštívil Australskou misii Sydney, víte, koho jsem tam potkal? Staršího Sidneyho Goinga – novozélandskou rugbyovou legendu. Nyní, ve věku 67 let, je znovu misionářem, tentokrát ale se společníkem, kterého si vybral sám – se sestrou Colleen Goingovou. Vyprávěl mi o jedné rodině, kterou učili. Rodiče byli členové, ale mnoho let byli v Církvi méně aktivní. Starší a sestra Goingovi pomohli této rodině zažehnout plamínek víry. Starší Going mi vyprávěl, jakou moc pociťoval, když stál u křtitelnice vedle otce rodiny, zatímco nejstarší syn, který má nyní kněžství, pokřtil svého mladšího bratra a sestru. Vyprávěl o radosti z toho, když viděl sjednocenou rodinu, která společně usiluje o věčný život.21

První předsednictvo ve slovech určených vám prohlásilo:

„Jste vybraní [duchové], kteří přišli na svět v tuto dobu, kdy máte největší zodpovědnosti a příležitosti, kdy však čelíte i největším pokušením. …

Modlíme se za každého z vás, … abyste mohli vykonat velké dílo, které leží před vámi, … abyste byli hodni [a ochotni] vykonávat zodpovědnosti, které se týkají budování království Božího a přípravy světa na Spasitelův Druhý příchod.“22

Mám moc rád obraz od Harryho Andersona znázorňující Spasitelův Druhý příchod. Připomíná mi, že Spasitel přijde v majestátu a moci. Na zemi i na obloze dojde k úžasným jevům.23

Ti, kteří čekají na Spasitelův příchod, Ho „budou vyhlížeti“. A On slíbil: „Já přijdu!“ Spravedliví Ho uzří „v oblacích nebe [se všemi svatými anděly] oděného mocí a slávou velikou“24. „Anděl [zatroubí] na pozoun svůj a svatí … ze čtyř stran země“25budou „vyzdviženi, aby se s ním setkali“26. Ti, „kteří spali“, což znamená způsobilí Svatí, kteří již zemřeli, také „vyjdou, aby se [s Ním] setkali“27.

V písmech se píše: „Pán [postaví] nohu svou na … horu“28 a „promluví hlasem svým a všechny končiny země to uslyší“29.

Moji mladí bratří v kněžství, svědčím nejen o vznešenosti této velkolepé události, ale především o tom, že skutečně nastane. Spasitel žije. Vrátí se na zem. A ať již na této straně závoje, nebo na druhé, vy i já se budeme radovat z Jeho příchodu a budeme děkovat Pánu, že nás seslal na zem v tuto dobu, abychom plnili svou posvátnou povinnost pomoci připravit svět na Jeho návrat. Ve jménu Ježíše Krista, amen.

 1. Thomas S. Monson, „The Lord Needs Missionaries“, Liahona, Jan. 2011, 4.

 2. Thomas S. Monson, „Opět se setkáváme“, Liahona, listopad 2010, 5–6.

 3. Viz stats.allblacks.com.

 4. Viz Bob Howitt, Super Sid: The Story of a Great All Black (1978), 27.

 5. Telefonní rozhovor s presidentem Maxwellem Horsfordem z kůlu Kaikohe Nový Zéland, březen 2011.

 6. Telefonní rozhovor se starším Sidneym Goingem, březen 2011.

 7. E-mailová korespondence se starším Sidneym Goingem, březen 2011.

 8. Viz stats.allblacks.com/asp/profile.asp?ABID=324.

 9. Telefonní rozhovor s presidentem Maxwellem Horsfordem z kůlu Kaikohe Nový Zéland, březen 2011.

 10. Sid Going byl v roce 1978 vyznamenán řádem MBE (člen Řádu Britského impéria) za svůj přínos rugby (viz Howitt, Super Sid, 265).

 11. Mojžíš 7:62.

 12. Daniel 2:45.

 13. Viz 1. Nefi 14:12–14.

 14. Nauka a smlouvy 29:7.

 15. Viz Deseret News 2011 Church Almanac (2011), 430, 432, 458, 463, 487, 505.

 16. Stav k 31. prosinci 2010.

 17. Mosiáš 3:17.

 18. Thomas S. Monson, Liahona, Jan. 2011, 4.

 19. Thomas S. Monson, Liahona, listopad 2010, 5–6.

 20. Nauka a smlouvy 90:11.

 21. Telefonní rozhovor se starším Sidneym Goingem, březen 2011.

 22. „Poselství od Prvního předsednictva“, Pro posílení mládeže – Plnění naší povinnosti vůči Bohu (brožurka, 2002), 2–3.

 23. Viz Nauka a smlouvy 43:18; 45:40.

 24. Nauka a smlouvy 45:44.

 25. Nauka a smlouvy 45:45, 46.

 26. Nauka a smlouvy 88:96.

 27. Nauka a smlouvy 45:45; viz také Nauka a smlouvy 29:13; 88:96–97.

 28. Nauka a smlouvy 45:48.

 29. Nauka a smlouvy 45:49.