2010–2019
Vytvořme si domov zaměřený na Krista
předchozí další

Vytvořme si domov zaměřený na Krista

Rozumíme věčné podstatě rodiny a věříme vni. Toto porozumění a víra by nás měly inspirovat ktomu, abychom dělali naprosto vše pro vytvoření domova zaměřeného na Krista.

Jako mladý misionář v Uruguayi a Paraguayi jsem si záhy uvědomil, že ty, kteří se chtějí dovědět více o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, velmi zajímá naše nauka ohledně rodiny. Nauka, že rodiny spolu mohou být navždy, přitahuje zájemce hledající pravdu již od doby, kdy bylo evangelium Ježíše Krista znovuzřízeno.

Zásada věčných rodin je základním prvkem ve velikém plánu Nebeského Otce pro Jeho děti. Zásadní věcí v tomto plánu je znalost, že máme jak nebeskou, tak pozemskou rodinu. Apoštol Pavel nás učí, že Nebeský Otec je otcem našeho ducha:

„Aby hledali Pána … [a nalezli] jej, …

Nebo jím živi jsme, a hýbeme se, i trváme, … [neboť] i rodina jeho jsme.“1

To, že jsme potomky milujícího Nebeského Otce, je tak základní zásadou evangelia Ježíše Krista, že i naše děti hlásají tuto pravdu, když zpívají píseň Primárek „Jsem dítě Boží“. Pamatujete si ta slova?

Já jsem dítě Boží,

na svět mě On poslal

a krásný pozemský domov

On s rodiči mi dal.

Řiď mne! Veď mne! Kráčej se mnou!

Cestu svou ať vím.

Uč mne, co mám znát jednou,

bych mohl žíti s Ním.2

Poznání toho, že máme nebeskou rodinu, nám pomáhá pochopit věčnou podstatu našich pozemských rodin. Nauka a smlouvy nás učí, že rodina je základem řádu nebes: „A totéž společenství, které existuje mezi námi zde, bude existovati mezi námi tam, pouze bude spojeno s věčnou slávou.“3

Pochopení věčné podstaty rodiny je zásadní pro porozumění plánu Nebeského Otce pro Jeho děti. Naopak protivník chce udělat vše, co je v jeho silách, aby plán Nebeského Otce zničil. Ve své snaze zmařit Boží plán útočí, tak jako nikdy, na instituci rodiny. Mezi ty silnější zbraně, jež při svém útoku používá, patří sobectví, chamtivost a pornografie.

Naše věčné štěstí Satanovým cílem není. Ví, že zásadním klíčem k tomu, aby učinil muže a ženy stejně bídnými, jako je on, je připravit je o rodinné vztahy, které mohou být věčné. Jelikož Satan chápe, že pravé štěstí v tomto životě i na věčnosti spočívá v rodině, dělá vše, co je v jeho silách, aby ji zničil.

Dávný prorok Alma nazývá Boží plán pro Jeho děti „[velikým plánem] štěstí“4. První předsednictvo a Kvorum Dvanácti apoštolů, jež podporujeme jako proroky, vidoucí a zjevovatele, nám poskytlo tuto inspirovanou radu týkající se štěstí a rodinného života: „Rodina je ustanovena Bohem. Manželství mezi mužem a ženou je základem Jeho věčného plánu. Děti mají právo na to, aby se narodily v manželském svazku a byly vychovávány otcem a matkou, kteří s naprostou věrností ctí manželské smlouvy. Štěstí v rodinném životě dosáhneme s největší pravděpodobností tehdy, když je založeno na učení Pána Ježíše Krista.“5

Štěstí, o kterém mluvil Alma a později i První předsednictvo a Kvorum Dvanácti apoštolů, lze s největší jistotou nalézt v domově s rodinou. Budeme ho mít hojně, uděláme-li vše, co je v našich silách, abychom si vytvořili domov zaměřený na Krista.

Když jsme se sestrou Maynesovou jako mladí začínali vytvářet domov zaměřený na Krista, naučili jsme se důležitým zásadám. Začali jsme tím, že jsme se řídili radami církevních vedoucích. Shromažďovali jsme své děti a každý týden jsme měli rodinný domácí večer a denně jsme se modlili a studovali písma. Nebylo to vždy snadné, vyhovující všem nebo úspěšné, ale časem se tato prostá setkání stala cennými rodinnými tradicemi.

Zjistili jsme, že děti si možná na konci týdne nebudou pamatovat lekci z rodinného domácího večera, ale budou si pamatovat, že jsme ho měli. Zjistili jsme, že na konci dne si asi nebudou pamatovat, co přesně jsme četli z písem nebo o co jsme se modlili, ale budou si pamatovat, že jsme písma četli a že jsme se modlili. Bratři a sestry, zavedeme-li ve svém domově nebeské tradice, přinese to velkou sílu a ochranu nám i naší mládeži.

Studium, výuka a uplatňování zásad evangelia Ježíše Krista nám v domově pomáhá vytvořit prostředí, v němž může být přítomen Duch. Zavedeme-li ve svém domově tyto nebeské tradice, budeme schopni překonat nesprávné tradice světa a naučíme se klást potřeby a zájmy druhých na první místo.

Zodpovědnost za vytvoření domova zaměřeného na Krista spočívá jak na rodičích, tak na dětech. Rodiče jsou zodpovědni za to, aby své děti v lásce a spravedlivosti učili. Rodiče se budou zodpovídat před Pánem z toho, jak své posvátné zodpovědnosti vykonávali. Rodiče učí děti slovem a příkladem. Báseň C. C. Millera s názvem „Ozvěna“ dokládá, jak důležitý a významný je vliv rodičů na děti:

Byla to ovce, ne jehně,

jež zbloudila v Ježíšově podobenství.

Dospělá ovce, jež zbloudila

od devadesáti devíti ve stádě.

Proč bychom měli hledat ovci

a upřímně doufat a modlit se?

Pro nebezpečí, že ovce, jež jdou špatnou cestou,

svedou s sebou i jehňata.

Víte, jehňata budou následovat ovce,

kamkoli ovce mohou zbloudit.

Když ovce jdou špatně,

zanedlouho i jehňata půjdou jako ony.

A tak naléhavě prosíme ovce

kvůli dnešním jehňatům,

neboť ztratí-li se ovce,

jak hroznou cenu

zaplatí jednou jehňata!6

Jaké důsledky to bude mít pro rodiče, svedou-li své děti z cesty, nám vysvětlil Pán v Nauce a smlouvách: „A opět, nakolik rodiče mají děti v Sionu, … kteří je neučí porozuměti nauce o pokání, víře v Krista, Syna živého Boha, a o křtu a daru Ducha Svatého vkládáním rukou, … bude hřích na hlavě rodičů.“7

Těžko lze dostatečně zdůraznit, jak důležitou úlohu rodiče mají, aby učili své děti nebeským tradicím slovem i příkladem. Při vytváření domova zaměřeného na Krista hrají důležitou roli i děti. Rád bych vám pro ilustraci této zásady přečetl krátký proslov, který nedávno přednesl můj osmiletý vnuk Will:

„Rád jezdím s tatínkem na koni a chytám koně lasem. Aby bylo laso silné, musí být spletené z mnoha vláken. Kdyby mělo jen jedno vlákno, nefungovalo by dobře. Jelikož v něm ale společně působí více vláken, můžeme ho používat mnoha různými způsoby a je silné.

Rodina může být jako laso. Když se jen jeden člověk pilně snaží a dělá to, co je správné, nebude rodina tak silná, jako když se snaží všichni vzájemně si pomáhat.

Vím, že když dělám to, co je správné, pomáhám své rodině. Když se chovám hezky ke své sestře Isabelle, oba se dobře bavíme a maminka a tatínek mají radost. Když maminka potřebuje něco udělat, mohu jí pomoci tím, že si budu hrát s mladším bratrem Joeym. Své rodině mohu pomoci také tím, že si budu uklízet pokoj a budu ochotně pomáhat, kdykoli budu moci. Jelikož jsem v rodině nejstarší dítě, vím, že je důležité být dobrým příkladem. Mohu se ze všech sil snažit rozhodovat správně a dodržovat přikázání.

Vím, že děti mohou pomoci své rodině, aby byla silná jako silné laso. Když každý dělá vše, co může, a spolupracuje, může být rodina šťastná a silná.“

Když rodiče předsedají své rodině v lásce a spravedlivosti a učí své děti evangeliu Ježíše Krista slovem a příkladem, a když děti milují a podporují své rodiče tím, že se učí a praktikují zásady, kterým je rodiče učí, vytvoří se tak domov zaměřený na Krista.

Bratři a sestry, jako členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů rozumíme věčné podstatě rodiny a věříme v ni. Toto porozumění a víra by nás měly inspirovat k tomu, abychom dělali naprosto vše pro vytvoření domova zaměřeného na Krista. Svědčím o tom, že budeme-li se o to snažit, budeme plněji milovat a sloužit podle příkladu, kterým nám je život a Usmíření našeho Spasitele Ježíše Krista, a díky tomu se v našem domově budou lidé cítit jako v nebi na zemi. Ve jménu Ježíše Krista, amen.

  1. Skutkové 17:27–28.

  2. „Jsem dítě Boží“, ZNPPD 1, str. 96.

  3. Nauka a smlouvy 130:2; viz také Robert D. Hales, „The Eternal Family“, Ensign, Nov. 1996, 64.

  4. Alma 42:8.

  5. „Rodina – prohlášení světu“, Liahona, listopad 2010, 129.

  6. C. C. Miller, „The Echo“, Best-Loved Poems of the LDS People, ed. Jack M. Lyon and others (1996), 312–313.

  7. Nauka a smlouvy 68:25; zvýraznění přidáno.