2010–2019
Čelte budoucnosti svírou
předchozí další

Čelte budoucnosti svírou

Pravda, smlouvy a obřady nám umožňují překonat strach a čelit budoucnosti s vírou!

Milovaní bratří a sestry, děkuji vám za vaši podporu, nejen pozvednutou rukou, ale i povznášející službou v rodině, v Církvi i ve vašem okolí. Jsme moc rádi, že jsme s vámi a že vás vidíme s vaší rodinou a přáteli. Ať žijete kdekoli, všímáme si vašeho úsilí učinit tento svět lepším místem. Podporujeme vás! Máme vás rádi! Tak jako se vy modlíte za nás, modlíme se i my za vás!

V duchu vidíme vaše rodiny, jak společně doma u televize nebo na internetu sledujete zasedání generální konference. Jedna pohotová matka a otec mi poslali fotografii, kterou pořídili při sledování konference. Všimli si reakce svého tehdy 18měsíčního syna, který rozpoznal podobu a hlas řečníka. Dítě začalo směrem k televizní obrazovce posílat pusinky. Chtělo jít blíže. A tak si ho jeho pozorná sestra pohotově posadila na ramena a vzala ho blíže. Zde je ta fotografie.

Ano, ta osoba na obrazovce jsem já a ty děti jsou naše vnoučata. Za několik let bude tento chlapec starším, bude obdarován v chrámu a bude připraven na misii. Později si najde věčnou společnici, s níž bude zpečetěn. Dokážete si představit, jak jednoho dne bude manželem a otcem svých vlastních dětí? A jednoho dne se se svými dědečky rozloučí, ale bude spolehlivě vědět, že smrt je součástí života.

Je to pravda. Žijeme, abychom zemřeli, a umíráme, abychom žili znovu. Jedinou smrtí, která je skutečně předčasná, je z věčného hlediska pouze smrt toho, kdo není připraven setkat se s Bohem.

Jako apoštolové a proroci se nezajímáme jen o své děti a vnoučata, ale i o ty vaše – a o každé Boží dítě. Vše, co v budoucnu čeká na každé posvátné dítě Boží, budou formovat jeho rodiče, rodina, přátelé a učitelé. A tak se naše víra nyní stane součástí víry našeho potomstva později.

Každý člověk si bude muset razit cestu v neustále se měnícím světě – ve světě protichůdných ideologií. Síly zla budou soustavně klást odpor silám dobra. Satan se neustále snaží nás ovlivňovat, abychom šli po jeho cestě, a aby nás učinil bídnými, jako je on sám.1 I obvyklá životní rizika, jako jsou nemoci, zranění a nehody, budou existovat stále.

Žijeme v neklidné době. Zemětřesení a tsunami přinášejí zkázu, vlády se hroutí, ekonomické tlaky jsou nelítostné, rodina je vystavena útoku a počet rozvodů stoupá. Máme mnoho důvodů k obavám. Není ale nutné, aby naše obavy vytlačily naši víru. S těmito obavami můžeme bojovat tím, že svou víru budeme posilovat.

Začněte u svých dětí. Vy, rodiče, nesete prvořadou odpovědnost za posilování jejich víry. Nechť pociťují vaši víru i tehdy, když na vás přicházejí těžké zkoušky. Nechť se vaše víra zaměřuje na milujícího Nebeského Otce a Jeho Milovaného Syna, Pána Ježíše Krista. Učte oné víře s hlubokým přesvědčením. Učte každého drahocenného chlapce a dívku, že je dítě Boží, stvořené k Jeho obrazu, a že jeho život má posvátný účel a posvátné možnosti. Každý se rodí s překážkami, které musí překonat, a s vírou, kterou musí rozvinout.2

Učte o víře v Boží plán spasení. Učte tomu, že naše putování ve smrtelnosti je zkušební lhůtou a obdobím zkoušek a prověřování, aby se vidělo, zda budeme činit vše, co nám Pán přikáže.3

Učte o víře dodržovat všechna přikázání Boží s vědomím, že jsou dána k tomu, aby žehnala Jeho dětem a přinášela jim radost.4 Připomínejte jim, že se budou setkávat s lidmi, kteří si budou vybírat, která přikázání budou dodržovat, a budou ignorovat jiná, která se rozhodnou porušovat. Tento přístup k poslušnosti přirovnávám k samoobslužné restauraci. Takový způsob vybírání a rozhodování nebude fungovat. Povede k neštěstí. Má-li se člověk připravit na setkání s Bohem, musí dodržovat všechna Jeho přikázání. K poslušnosti přikázání je zapotřebí víry, a dodržování Božích přikázání bude tuto víru posilovat.

Poslušnost umožňuje, aby Boží požehnání proudila bez omezení. Bůh bude svým poslušným dětem žehnat – bude je chránit před porobou a bědou. A bude jim žehnat větší mírou světla. Například ten, kdo dodržuje Slovo moudrosti, ví, že tato poslušnost ho nejen osvobodí ze závislosti, ale přinese mu i požehnání moudrosti a poklady poznání.5

Učte o víře nutné k poznání, že poslušnost přikázání Božích zajistí ochranu fyzickou i duchovní. A pamatujte na to, že svatí andělé Boží jsou vždy připraveni nám na požádání pomoci. Pán prohlásil: „Půjdu před tváří vaší. Já budu na pravici vaší a na levici vaší a Duch můj bude v srdci vašem a andělé moji kolem vás, aby vás podpírali.“6 Jaké to úžasné zaslíbení! Když máme víru, On a Jeho andělé nám budou pomáhat.

Neochabující víra je posilována modlitbou. Vaše upřímné prosby jsou pro Něho důležité. Pomyslete na naléhavé a vroucí modlitby Proroka Josepha Smitha během oněch strašlivých dnů, když byl uvězněn v žaláři Liberty. Pán odpověděl tím, že změnil Prorokův náhled na danou situaci. Řekl: „Věz, synu můj, že všechny tyto věci ti dají zkušenosti a budou pro dobro tvé.“7

Modlíme-li se s pohledem upřeným na věčnost, nemusíme přemýšlet o tom, zda jsou naše nejniternější prosby pronášené se slzami v očích vyslyšeny. Ve 138. oddíle Nauky a smluv je zaznamenáno toto zaslíbení od Pána:

„Modlitby vaše došly sluchu u Pána … a jsou zaznamenány s touto pečetí a testamentem – Pán přísahal a ustanovil, že budou splněny.

Tudíž, on vám dává tento slib s nezměnitelnou smlouvou, že budou naplněny; a všechny věci, kterými jste byli sužováni, budou působiti společně pro dobro vaše a k slávě jména mého, praví Pán.“8

Pán zvolil ta nejsilnější slova, aby nás uklidnil! Pečeť! Testament! Přísahal! Ustanovil! Nezměnitelná smlouva! Bratři a sestry, věřte Mu! Bůh vyslyší vaše upřímné a vroucí modlitby a vaše víra bude posilována.

Abychom mohli rozvíjet pevnou víru a neochabující oddanost, je nezbytné být plátcem plného desátku. Platit desátek zpočátku vyžaduje víru. Pak plátce desátku rozvíjí větší víru až do té míry, kdy se pro něj desátek stává drahocennou výsadou. Desátek je dávný zákon daný Bohem.9 Bůh svým dětem slíbil, že zotvírá „průduchů nebeských, a [vyleje] … požehnání, tak že [nebude dosti místa k jeho přijetí]“10. Nejen to, desátek uchová vaše jméno zapsané mezi lidem Božím a bude vás ochraňovat v „den odplaty a spálení“11.

Proč potřebujeme mít tak nezlomnou víru? Protože jsou před námi těžké dny. Jen ojediněle bude v budoucnu snadné nebo populární být věrným Svatým posledních dnů. Každý z nás bude zkoušen. Apoštol Pavel varoval, že v posledních dnech budou ti, kteří pilně následují Pána, pronásledováni.12 Právě toto pronásledování vás může buď rozdrtit do nečinné slabosti, nebo vás může motivovat k tomu, abyste byli lepším příkladem a měli více odvahy v každodenním životě.

To, jak se stavíte k životním zkouškám, je součástí rozvíjení vaší víry. Síla přichází tehdy, když si uvědomujete, že máte božskou podstatu, dědictví nekonečné hodnoty. Pán připomíná vám, vašim dětem i vnoučatům, že jste právoplatnými dědici, že jste byli uchováni v nebi pro konkrétní období a místo ke zrození, růstu a k tomu, abyste se stali nositeli Jeho korouhve a lidem smlouvy. Budete-li kráčet po Pánově cestě spravedlivosti, budete mít to požehnání, že budete setrvávat v Jeho dobrotivosti, a budete světlem a spasitelem pro Jeho lid.13

Každému z vás, bratří a sestry, jsou dostupná požehnání získaná skrze moc svatého kněžství Melchisedechova. Tato požehnání mohou změnit okolnosti vašeho života v takových oblastech, jako je zdraví, společenství Ducha Svatého, osobní vztahy a budoucí příležitosti. Tato moc a pravomoc tohoto kněžství drží klíče ke všem duchovním požehnáním Církve.14 A co je nejpozoruhodnější – Pán prohlásil, že bude schvalovat tato požehnání podle své vůle.15

Ta největší ze všech požehnání kněžství jsou udílena ve svatých chrámech Páně. Věrnost smlouvám uzavřeným v chrámu opravňuje vás a vaši rodinu k získání požehnání věčného života.16

Vaše odměny nepřicházejí jen v příštím životě. Mnohá požehnání získáte v tomto životě, mezi svými dětmi a vnoučaty. Vy, věrní Svatí, nemusíte bojovat životní bitvy sami. Jen si to představte! Pán prohlásil: „S tím, kterýž se s tebou nesnadní, já se nesnadniti budu, a [děti] tvé já vysvobodím.“17 Později Jeho věrný lid dostal toto zaslíbení: „Já, Pán, bych bojoval bitvy jejich a bitvy dětí jejich a dětí jejich dětí, … do třetího a čtvrtého pokolení.“18

Náš milovaný president Thomas S. Monson nám dal prorocké svědectví. Řekl: „Vydávám vám svědectví, že požehnání, která jsou nám slíbena, jsou nepředstavitelná. I když se mohou sbíhat temná mračna, i když na nás může padat déšť, naše poznání evangelia a naše láska k Nebeskému Otci a k našemu Spasiteli nám bude dodávat útěchu a podpírat nás a bude nám vnášet do srdce radost, budeme-li kráčet zpříma a budeme-li dodržovat přikázání.“

President Monson pokračoval: „Milovaní bratři a sestry, nemějte obavy. Buďte dobré mysli. Budoucnost je tak jasná, jako vaše víra.“19

K tomuto mocnému prohlášení presidenta Monsona přidávám i to své. Svědčím o tom, že Bůh je náš Otec. Ježíš je Kristus. Jeho Církev byla znovuzřízena na zemi. Jeho pravda, smlouvy a obřady nám umožňují překonat strach a čelit budoucnosti s vírou! O tom svědčím v posvátném jménu Ježíše Krista, amen.

 1. Viz 2. Nefi 2:27.

 2. Petr učil této myšlence, když vyjádřil naději, že můžeme být podílníky božské přirozenosti poté, co jsme unikli zkáze, která je ve světě. (Viz 2. Petrova 1:4.)

 3. Viz Abraham 3:25.

 4. Viz 2. Nefi 2:25.

 5. Viz Nauka a smlouvy 89:19; viz také Izaiáš 45:3.

 6. Nauka a smlouvy 84:88.

 7. Nauka a smlouvy 122:7. Další příklad změny náhledu na věc je zaznamenán v Žalmech: „[Zachovej duši mou], … zachovej služebníka svého, ty Bože můj, v tobě naději majícího. Smiluj se nade mnou, Hospodine, k toběť zajisté každého dne volám. … Budu tě oslavovati, Pane Bože můj, z celého srdce svého a ctíti jméno tvé na věky.“ (Žalm 86:2–3, 12.)

 8. Nauka a smlouvy 98:2–3.

 9. O desátku se mluví v osmi knihách Starého zákona: Genesis, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, 2. Paralipomenon, Nehemiáš, Amos a Malachiáš.

 10. Malachiáš 3:10.

 11. Nauka a smlouvy 85:3.

 12. Viz 2. Timoteovi 3:12.

 13. Viz Nauka a smlouvy 86:8–11.

 14. Viz Nauka a smlouvy 107:18.

 15. Viz Nauka a smlouvy 132:47, 59.

 16. Viz Abraham 2:11.

 17. Izaiáš 49:25; viz také Nauka a smlouvy 105:14.

 18. Nauka a smlouvy 98:37.

 19. Thomas S. Monson, „Buďte dobré mysli“, Liahona, květen 2009, 89.