2010–2019
Strážkyně ctnosti
předchozí další

Strážkyně ctnosti

Připravujte se již nyní, abyste byly hodny obdržet všechna požehnání, která na vás čekají ve svatých chrámech Páně.

Jsou chvíle, kdy slovy nelze vyjádřit to, co cítíme. Modlím se, aby Duch dosvědčil vašemu srdci, že máte božskou podstatu a věčné zodpovědnosti. Jste nadějí Izraele. Jste vyvolené a královské dcery našeho milujícího Nebeského Otce.

Minulý měsíc jsem měla možnost zúčastnit se chrámového sňatku jedné mladé ženy, kterou znám od narození. Když jsem seděla v pečeticí místnosti a prohlížela si nádherný lustr, který se třpytil ve světle chrámu, vzpomněla jsem si, jak jsem ji poprvé držela. Její matka ji oblékla do bílých šatiček a mě napadlo, že je jedním z nejkrásnějších miminek, které jsem kdy viděla. Pak tato mladá žena prošla dveřmi, znovu oblečená v bílém. Zářila radostí. Když vešla do místnosti, přála jsem si z celého srdce, aby si každá mladá žena dokázala uchovat vizi tohoto okamžiku a snažila se být vždy hodna uzavřít a dodržovat posvátné smlouvy a přijmout obřady chrámu, které ji připraví na to, aby se mohla těšit z požehnání oslavení.

Když tato dvojice poklekla u posvátného oltáře, obdržela zaslíbení vymykající se smrtelnému chápání, která jim na jejich cestě ve smrtelnosti budou žehnat, budou je posilovat a budou jim pomáhat. Byl to jeden z těch okamžiků, kdy se svět zastavil a celá nebesa se radovala. Když se nově oddaní manželé podívali do velkých zrcadel v místnosti, zeptali se ženicha, co vidí. Řekl: „Všechy ty, kteří mě předešli.“ Pak se dvojice podívala do velkého zrcadla na protější stěně a nevěsta se slzami v očích řekla: „Já vidím všechny ty, kteří přijdou po nás.“ Viděla svou budoucí rodinu – své potomstvo. Vím, že v oné chvíli znovu pochopila, jak důležité je věřit v to, že má být cudná a ctnostná. Neexistuje nic krásnějšího než pohled na dvojici, která po náležité přípravě spolu klečí u oltáře v chrámu.

Léta strávená v Mladých ženách vás připraví na chrám. V něm pak získáte požehnání, na něž máte jako drahocenné dcery Boží nárok. Nebeský Otec vás má rád a chce, abyste byly šťastné. Toho dosáhnete tím, že budete „kráčeti … po stezkách ctnosti“1 a „[přimknete] se k [svým] smlouvám“.2

Mladé ženy, ve světě, v němž se rozmáhá morální špína, tolerance ke zlu, vykořisťování žen a zkreslování rolí muže a ženy, musíte střežit sebe, svou rodinu i všechny ty, s nimiž se stýkáte. Musíte být strážkyněmi ctnosti.

Co je to ctnost a kdo je to strážce? „Ctnost je způsob myšlení a chování založený na vysokých mravních zásadách. Zahrnuje cudnost i [mravní] čistotu.“3 A kdo je to strážce? Strážce je ten, kdo chrání, zaštiťuje a brání.4 A tak jako strážkyně ctnosti budete chránit, zaštiťovat a bránit mravní čistotu, neboť schopnost tvořit smrtelný život je posvátná a vznešená moc a musí se ochraňovat, dokud neuzavřete sňatek. Ctnost je podmínkou pro to, abychom měly společenství a vedení Ducha Svatého. Toto vedení budete potřebovat, abyste úspěšně procházely světem, v němž žijete. Být ctnostná je podmínkou pro vstup do chrámu. A je to podmínkou proto, abychom byly hodny stát v přítomnosti Spasitele. A na tuto chvíli se nyní připravujete. Program Osobní pokrok a měřítka v příručce Pro posílení mládeže jsou důležité. Když budete žít podle zásad uvedených v obou příručkách, posílí vás to a pomůže vám to stát se „způsobilejšími pro království“.5

Vloni v létě se skupina mladých žen z Alpine v Utahu rozhodla, že se stanou „způsobilejšími pro království“. Rozhodly se zaměřit se na chrám tím, že pěšky půjdou od chrámu Draper Utah k chrámu Salt Lake, celkem 35 kilometrů, tak jak to kdysi dělal John Rowe Moyle, jeden z pionýrů. Bratr Moyle byl kameníkem, kterého prorok Brigham Young povolal, aby pracoval na chrámu Salt Lake. Každý týden ušel z domova do chrámu 35 kilometrů. Jedním z jeho úkolů bylo vytesat slova „Svatost Pánu“ na východní straně chrámu Salt Lake. Nebylo to snadné a musel překonat mnoho překážek. Pak se stalo, že ho jedna z jeho krav kopla do nohy. Rána se nehojila, a proto si musel nechat nohu amputovat. To ho však neodradilo od jeho závazku vůči prorokovi a vůči práci na chrámu. Vyřezal si nohu ze dřeva a po mnoha týdnech se znovu vydal pěšky na pětatřicetikilometrovou cestu do chrámu, aby dělal to, k čemu se zavázal.6

Mladé ženy z 6. sboru Cedar Hills se rozhodly ujít tutéž vzdálenost kvůli některému svému předkovi a také kvůli někomu, kdo je inspiroval, aby zůstaly hodny vstoupit do chrámu. Každý týden trénovaly na schůzkách Vzájemného sdružení a při chůzi si povídaly o tom, co ví o chrámech, i o tom, jaké pocity ohledně chrámu mají.

Svůj pochod k chrámu začaly časně zrána modlitbou. Když vyrazily na cestu, zapůsobila na mě jejich sebedůvěra. Pečlivě se připravovaly a věděly, že připravené opravdu jsou. Měly před očima svůj cíl. Každý jejich krok symbolizoval i každou z vás, zatímco se i vy nyní připravujete na vstup do chrámu. Váš osobní trénink začíná každodenními osobními modlitbami, každodenní četbou Knihy Mormonovy a prací na programu Osobní pokrok.

Zatímco tyto mladé ženy pokračovaly v cestě, přicházely těžkosti, ale ony se stále soustředily na svůj cíl. Některé začaly mít puchýře a jiné začaly bolet kolena, ale šly dál. Každou z vás na cestě k chrámu čekají mnohá rozptýlení, rány a překážky, ale i vy jste odhodlané jít dál. Cestu, po níž se tyto mladé ženy vydaly, vytyčili jejich vedoucí, kteří cestu prošli a projeli a určili nejbezpečnější a nejkratší trasu. I vaše trasa je vytyčena a můžete si být jisté tím, že Spasitel touto cestou prošel nejen kdysi, ale půjde po ní i s vámi – bude s vámi na každém kroku.

Podél cesty do chrámu stáli otcové, matky, rodinní příslušníci a vedoucí kněžství, kteří působili v roli strážců. Jejich úkolem bylo dbát na to, aby byl každý v bezpečí a chráněn před nebezpečími. Dbali na to, aby každá mladá žena měla dostatečný přísun vody a výživy, a díky tomu dost síly. Jejich vedoucí kněžství zajistili pomocná stanoviště, kde si mohly odpočinout a napít se vody. Mladé ženy, vaši otcové, vaše matky, biskupové i mnozí další budou vašimi strážci, zatímco kráčíte cestou vedoucí k chrámu. Budou dávat výstrahy a budou řídit směr vaší cesty, a kdybyste se snad zranily nebo si ublížily nebo sešly z cesty, pomohou vám.

Zapůsobilo na mě, když v posledních kilometrech cesty přišli podporovat tyto odhodlané mladé ženy jejich bratři a další mladí muži a přátelé, a povzbuzovali je. Jeden bratr vzal svou sestru, která měla na chodidlech velké puchýře, a nesl ji na zádech na posledním úseku cesty do chrámu. Když tyto mimořádné mladé ženy dosáhly svého cíle, se slzami v očích se dotkly chrámu a v duchu se zavázaly, že budou vždy hodny vstupu do chrámu.

Tato chrámová cesta je metaforou vašeho života. Rodiče a vedoucí kněžství stáli podél cesty jako strážci. Zajišťovali podporu a pomoc. Mladé ženy se navzájem opatrovaly a povzbuzovaly. Mladí muži obdivovali jejich sílu, oddanost a výdrž. Bratři nesli sestry, které se zranily. Rodiny se radovaly společně se svými dcerami, když došly k chrámu, a odvezly je bezpečně domů.

Abyste zůstaly na cestě vedoucí k chrámu, musíte střežit svou osobní ctnost i ctnost těch, s nimiž se stýkáte. Proč? Mormon v Knize Mormonově učil, že ctnost a cudnost jsou „nade vše drahé a cenné“.7

Co může každá z vás dělat, aby byla strážkyní ctnosti? Začíná to tím, že věříte, že můžete něco změnit. Začíná to tím, že si dáte závazek. Když jsem byla mladou ženou, poznala jsem, že některá rozhodnutí je třeba udělat jen jednou. Do sešitku jsem si sepsala to, co budu dělat vždy, a to, co nebudu dělat nikdy. Mezi to, co jsem si napsala, patřilo například: dodržování Slova moudrosti, každodenní modlitba, placení desátku a závazek, že nikdy nevynechám shromáždění. Tato rozhodnutí jsem udělala jen jednou, a pak, ve chvíli, kdy jsem se musela rozhodnout, jsem přesně věděla, co dělat, protože jsem se rozhodla již předtím. Když mi kamarádi na střední škole říkali: „Jedna sklenička ti neublíží,“ zasmála jsem se a řekla jsem: „Já jsem se ale rozhodla, už ve dvanácti, že to neudělám.“ Když se rozhodnete předem, pomůže vám to být strážkyněmi ctnosti. Doufám, že každá z vás si napíše seznam toho, co budete dělat vždy a co nebudete dělat nikdy. Pak podle tohoto seznamu žijte.

Být strážkyní ctnosti znamená, že budete vždy cudné – nejen v oblékání, ale i v řeči, ve skutcích a při používání sociálních médií. Být strážkyní ctnosti znamená, že nebudete mladým mužům nikdy posílat textové zprávy nebo obrázky, které by mohly způsobit, že ztratí Ducha, svou kněžskou moc nebo svou ctnost. Znamená to, že rozumíte důležitosti cudnosti, protože také chápete, že vaše tělo je chrám a že s posvátnou mocí plození si nelze zahrávat před manželstvím. Rozumíte tomu, že vlastníte posvátnou moc, která zahrnuje svatou zodpovědnost přivádět na zem další duchy, aby získali tělo, v němž bude přebývat jejich věčný duch. Tato moc vyžaduje další posvátnou duši. Jste strážkyněmi toho, co „dražší jest než drahé kamení“.8 Buďte věrné. Buďte poslušné. Připravujte se již nyní, abyste byly hodny obdržet všechna požehnání, která na vás čekají ve svatých chrámech Páně.

Obracím se na matky, které dnes večer naslouchají – vy jste pro své dcery tím nejdůležitějším příkladem cudnosti a ctnosti – děkuji vám. Nikdy se nezdráhejte učit je, že jsou královské dcery Boží a že jejich hodnota se nezakládá na tělesné přitažlivosti. A dávejte jim najevo své přesvědčení tím, že budete správným a důsledným příkladem v osobním postoji a vzhledu.9 I vy jste ochránkyněmi ctnosti.

Tento týden jsem znovu vystoupila na vrchol štítu Ensign Peak. Bylo časně zrána, a když jsem se dívala z tohoto štítu na horu domu Páně – na chrám Salt Lake – bylo mi vše znovu zcela jasné. Pionýři dali vše, co měli, aby mohli přijít na tyto vrcholky hor, abychom vy i já mohly mít požehnání chrámu a mohly být zpečetěny na věky jako rodiny. Čtyřicet let obětí, usilovná práce, dokonce i cesty pěšky z města Alpine k chrámu – proč? Protože, podobně jako vy, oni věřili! Věřili proroku. Věřili, že viděl Boha a Jeho Milovaného Syna a že s Nimi mluvil. Věřili ve Spasitele. Věřili v Knihu Mormonovu. Právě proto mohli říci: „Věříme všem věcem, doufáme ve všechny věci, snášeli jsme mnohé věci a doufáme, že budeme schopni snésti všechny věci.“10 Snesli mnoho věcí, a my můžeme také. Třináctý článek víry je o tom, čemu věříme, protože právě to nás uschopňuje, abychom byly hodny vstoupit do chrámu a jednoho dne stát v přítomnosti Nebeského Otce – prověřené, čisté a zpečetěné. To bude vyžadovat, abyste byly „způsobilejšími pro království“ a abyste se nyní připravily a měly důvěru v to, že dokážete zvládat těžké věci.

Mladé ženy, jste zapojeny do velikého díla! A nejste samy! Když budete střežit svou ctnost a čistotu, obdržíte sílu. Když budete dodržovat uzavřené smlouvy, bude vás provázet a střežit Duch Svatý. Budou vás obklopovat nebeské zástupy andělů. President Monson nám připomíná: „Pamatujte na to, že v tomto velkém běhu života neběžíme sami; máme nárok na pomoc Páně.“11 Připravte se na den, kdy do chrámu Páně vstoupíte způsobilé a připravené uzavřít posvátné smlouvy. Jako strážkyně ctnosti budete chtít hledat Spasitele v Jeho svatém domě.

Svědčím o tom, že Bůh žije a že Jeho milovaný Syn, náš Vykupitel, Ježíš Kristus, žije a že díky vykupující a uschopňující moci Jeho nekonečného Usmíření bude každá z vás vedena a střežena na cestě do chrámu a zpět do Jejich přítomnosti. Modlím se o to, aby každá z vás byla posílena pro ono dílo, které bude vaším nejvznešenějším momentem. Žijte pro onen krásný den, o němž se mluví v knize Zjevení, kdy se budete „procházeti v bílém rouše“, neboť toho budete hodny. 12 Ve jménu Ježíše Krista, amen.

 1. Nauka a smlouvy 25:2.

 2. Nauka a smlouvy 25:13.

 3. Osobní pokrok Mladých žen (brožurka, 2009), 70.

 4. Viz thefreedictionary.com/guardian.

 5. „More Holiness Give Me“, Hymns, č. 131.

 6. Viz Dieter F. Uchtdorf, „Pozvedejte tam, kde stojíte“, Liahona, listopad 2008, 55.

 7. Moroni 9:9.

 8. Přísloví 3:15.

 9. Viz M. Russell Ballard, „Matky a dcery“, Liahona, květen 2010, 18–21.

 10. Články víry 1:13.

 11. Thomas S. Monson, “Great Expectations” (Church Educational System fireside for young adults, Jan. 11, 2009), http://lds.org/library/display/0,4945,538-1-4773-1,00.html.

 12. Zjevení 3:4.