ដើម្បី​កម្លាំង​នៃ​យុវជន
សៀវភៅ​កត់ចំណាំ​សន្និសីទ​ទូទៅ


ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២២

សៀវភៅ​កត់ចំណាំ​សន្និសីទ​ទូទៅ

កន្លែង​មួយ​ដើម្បី​កត់ត្រា​រតនសម្បត្តិ​នៃ​វិវរណៈ​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​ប្អូនៗ​ចេញ​មកពី​សន្និសីទ​ទូទៅ ។

ទាញយក​ទម្រង់ PDF ដែល​អាច​បោះពុម្ព​បាន ៖

រូបភាព

ទាញយក