ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่ศาสนาที่ดำรงอยู่  ความจริงและหลักธรรมซึ่งพระเยซูทรงสอนในศาสนาแห่งนี้ส่งผลเชิงบวกโดยตรงต่อวิธีดำเนินชีวิตของเรา รวมถึงวิธีเลี้ยงดูครอบครัว วิธีที่เราปฏิบัติต่อกัน ตลอดจนวิธีที่เรารับมือกับความยากลำบากและความท้าทาย  เชิญมาเป็นส่วนหนึ่งในสังคมของเรา ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

...

อีสเตอร์นี้ ฟังพระองค์–พระวจนะของพระคริสต์มีไว้สำหรับท่าน

1:26

ความเชื่อหลัก

พระผู้เป็นเจ้าคือพระบิดาในสวรรค์ของเราผู้เปี่ยมด้วยความรัก  พระองค์ทรงเตรียมแผนแห่งความสุขไว้ให้เราแต่ละคน  เราอยู่ที่นี่บนแผ่นดินโลกเพื่อดำเนินชีวิตด้วยศรัทธา ช่วยเหลือผู้อื่น ตลอดจนเรียนรู้และเติบโต  พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์มาช่วยเรา (ดู ยอห์น 3:16)  ผ่านทางพระเยซูคริสต์ เราจะได้รับการอภัยจากบาปของเรา ฟื้นคืนชีวิต และพำนักอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าและครอบครัวของเราอีกครั้ง

เราไม่โดดเดี่ยวขณะแสวงหาพรเหล่านี้  พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงสัญญาว่าจะทรงตอบเราเมื่อเราสวดอ้อนวอน  นอกจากนี้ พระผู้เป็นเจ้ายังประทานการนำทางในพระคัมภีร์ไบเบิลกับพระคัมภีร์มอรมอน และผ่านทางศาสดาพยากรณ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี  เราต้องพากเพียรที่จะรู้และทำตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า รักผู้อื่น และดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม  พันธกิจของศาสนจักรคือช่วยให้เราสามารถรับมือกับการท้าทายในชีวิตนี้และช่วยเราติดตามพระเยซูคริสต์ เพื่อที่เราจะมีค่าควรรับพรทั้งหมดที่พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้เราได้รับ