ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่ศาสนาที่ดำรงอยู่  ความจริงและหลักธรรมซึ่งพระเยซูทรงสอนในศาสนาแห่งนี้ส่งผลเชิงบวกโดยตรงต่อวิธีดำเนินชีวิตของเรา รวมถึงวิธีเลี้ยงดูครอบครัว วิธีที่เราปฏิบัติต่อกัน ตลอดจนวิธีที่เรารับมือกับความยากลำบากและความท้าทาย  เชิญมาเป็นส่วนหนึ่งในสังคมของเรา ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

...
อีสเตอร์นี้ ฟังพระองค์–พระวจนะของพระคริสต์มีไว้สำหรับท่าน
1:26

ความเชื่อหลัก

พระผู้เป็นเจ้าคือพระบิดาในสวรรค์ของเราผู้เปี่ยมด้วยความรัก  พระองค์ทรงเตรียมแผนแห่งความสุขไว้ให้เราแต่ละคน  เราอยู่ที่นี่บนแผ่นดินโลกเพื่อดำเนินชีวิตด้วยศรัทธา ช่วยเหลือผู้อื่น ตลอดจนเรียนรู้และเติบโต  พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์มาช่วยเรา (ดู ยอห์น 3:16)  ผ่านทางพระเยซูคริสต์ เราจะได้รับการอภัยจากบาปของเรา ฟื้นคืนชีวิต และพำนักอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าและครอบครัวของเราอีกครั้ง

เราไม่โดดเดี่ยวขณะแสวงหาพรเหล่านี้  พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงสัญญาว่าจะทรงตอบเราเมื่อเราสวดอ้อนวอน  นอกจากนี้ พระผู้เป็นเจ้ายังประทานการนำทางในพระคัมภีร์ไบเบิลกับพระคัมภีร์มอรมอน และผ่านทางศาสดาพยากรณ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี  เราต้องพากเพียรที่จะรู้และทำตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า รักผู้อื่น และดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม  พันธกิจของศาสนจักรคือช่วยให้เราสามารถรับมือกับการท้าทายในชีวิตนี้และช่วยเราติดตามพระเยซูคริสต์ เพื่อที่เราจะมีค่าควรรับพรทั้งหมดที่พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้เราได้รับ

ท่านเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า เนื่องจากพระองค์สถิตอยู่บนสวรรค์ เราจึงมักเรียกพระผู้เป็นเจ้าว่าพระบิดาบนสวรรค์ของเรา  ในสายพระเนตรของพระองค์ เราทุกคนเท่าเทียมกันและสมควรได้รับความรักและความสุข  เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงรู้ทุกสิ่ง พระองค์จึงทรงเข้าใจเราแต่ละคนในระดับที่เป็นส่วนตัว  พระองค์ทรงรู้ความเข้มแข็ง ความอ่อนแอ ความหวัง และความกลัวของเรา  พระบิดาบนสวรรค์ผู้เปี่ยมด้วยความรักทรงอดทนและทรงให้อภัย  ไม่ว่าเราเป็นใครหรือเคยทำอะไรมา พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้เราเอื้อมออกไปหาพระองค์เพื่อพระองค์จะทรงช่วยเราได้  เมื่อเราหันไปหาพระองค์ เราจะประสบปีติมากขึ้นในชีวิตของเรา

พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงส่งพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ มารับบาปของทุกคนที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินโลกเพื่อเราจะได้รับการให้อภัย (ดู ยอห์น 3:16) นอกจากนี้ พระเยซูทรงเอาชนะความตายเพื่อเราจะมีชีวิตอีกครั้ง การเสียสละแทนเราของพระเยซูเป็นไปได้เพราะความเป็นพระเจ้าและพระชนม์ชีพที่ดีพร้อมของพระองค์

ขณะที่เราดำเนินชีวิต เราทุกคนย่อมทำผิดพลาดและทำสิ่งที่เราเสียใจภายหลัง  แต่ตราบใดที่เราพยายามเป็นคนดีขึ้นและสวดอ้อนวอนขอการอภัยจากพระบิดาบนสวรรค์ของเรา เราจะสะอาดอีกครั้งได้  เราทุกคนเป็นหนี้ต่อความรักอันยิ่งใหญ่ของพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของเรา พระเยซูคริสต์

พระคัมภีร์ไบเบิลคือพระคำของพระผู้เป็นเจ้า  คือชุดหนังสือศักดิ์สิทธิ์ที่เขียนโดยศาสดาพยากรณ์และนักประวัติศาสตร์สมัยโบราณ  ผู้เขียนเหล่านี้บันทึกความสัมพันธ์ระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากับผู้คนของพระองค์นานกว่า 4,000 ปี  ถ้อยคำที่ได้รับการดลใจเหล่านั้นคือสิ่งที่เรารู้จักในวันนี้ว่าพระคัมภีร์ไบเบิลหรือพระคริสตธรรมคัมภีร์

การทำตามคำสอนในพระคัมภีร์ไบเบิลช่วยให้เรารู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าคือใคร เรียนรู้จากคนดีๆ ที่รักพระองค์ และเข้าใจมากขึ้นว่าพระองค์ทรงต้องการให้เราดำเนินชีวิตอย่างไร

พระคัมภีร์มอรมอนเป็นบันทึกสมัยโบราณที่สอนเกี่ยวกับพระเยซูและเน้นเรื่องราวช่วงพระองค์เสด็จเยือนทวีปอเมริกาสมัยโบราณ  ดังที่พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสและโนอาห์ในพระคัมภีร์ไบเบิล พระองค์ทรงรับสั่งกับศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ในทวีปอเมริกาให้เก็บบันทึกคำสอนและกฎต่างๆ ของพระองค์  ถ้อยคำของพระคัมภีร์มอรมอนยืนยันถึงพระชนม์ชีพของพระเยซู การปฏิบัติศาสนกิจ และสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อช่วยให้เรารอดจากบาปและเอาชนะความตาย

ชายหญิงและครอบครัวในพระคัมภีร์มอรมอนประสบปัญหาการท้าทายในชีวิตเหมือนกับเรา  เราสามารถเห็นตัวเราเองในเรื่องราวคนเหล่านั้น และได้รับแรงบันดาลใจให้เป็นคนที่ดีขึ้นและช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนพระคริสต์ทรงทำ

พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งเรามาบนแผ่นดินโลกเพื่อเรียนรู้และเติบโตผ่านประสบการณ์ ทั้งที่น่ายินดีและเจ็บปวด  พระองค์ทรงปล่อยให้เราเลือกระหว่างถูกกับผิด แต่ทรงสัญญาพรยิ่งใหญ่สำหรับผู้ติดตามพระองค์  ความท้าทายคือการมีศรัทธาในแผนของพระองค์แม้ว่าเราไม่มีคำตอบทั้งหมด

เนื่องจากเราทุกคนทำผิดพลาด พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงส่งพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์มาช่วยให้เราสะอาดและได้รับการอภัย  พระเยซูทรงทำให้เป็นไปได้ที่เราจะกลับบ้านไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้า  เมื่อเรายอมรับพระเยซูและทำตามแบบอย่างของพระองค์ เราจะเห็นแก่ตัวน้อยลงและสามารถมีความรัก สันติสุข และความสุขมากขึ้น  

ครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในแผนของพระบิดาบนสวรรค์สำหรับความสุขของเรา  เราเกิดมาในครอบครัว  เราปรารถนาจะสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในครอบครัว  บ้านสามารถเป็นสถานที่ที่เรารู้สึกถึงการสนับสนุน ความปลอดภัย และความรัก  พระผู้เป็นเจ้าทรงไม่ต้องการให้สายใยครอบครัวยุติลงเมื่อเราตาย  ถ้าเราเลือกทำตามพระองค์ เราจะได้อยู่กับครอบครัวเราอีกครั้งในชีวิตหน้า  เรียนรู้ว่าสิ่งนี้เป็นไปได้อย่างไรโดยพบกับผู้สอนศาสนา

เราอาศัยอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าก่อนเรามายังแผ่นดินโลก และเพราะพระเยซูทรงเอาชนะความตาย เราจะมีชีวิตต่อไปหลังจากเราตาย  ความตายเป็นส่วนหนึ่งในแผนของพระผู้เป็นเจ้า  เมื่อเราโศกเศร้ากับการสูญเสียคนที่เรารัก  ยังมีความหวัง–เพราะความตายไม่ใช่จุดจบ  เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังความตาย เชิญพบกับผู้สอนศาสนา