ค้นพบพระคริสต์ในพระคัมภีร์
ค้นพบพระคริสต์ในพระคัมภีร์
พระคัมภีร์มอรมอน
เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
The Resurrected Jesus Christ appears to Mary Magdalene on Easter Sunday
ค้นหาสันติและปีติมากขึ้นผ่านพระเยซูคริสต์
นับจากวันนี้ เฉลิมฉลองพระชนม์ชีพ คำสอน และการเสียสละของพระองค์เพื่อท่าน

#นับจากวันนี้

เราสามารถเริ่มใหม่ ตั้งต้นใหม่ และมองมุมใหม่ต่อชีวิตเรา

เรียนรู้วิธีทำการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะนำท่านให้ใกล้ชิดพระเยซูคริสต์มากขึ้นนับจากวันนี้
Russell M. Nelson, President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Russell M. Nelson, President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

รับชมคำเชื้อเชิญของประธานเนลสัน

รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันเป็นประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและเป็นผู้ติดตามที่อุทิศตนของพระเยซูคริสต์  รับชมคำเชื้อเชิญของท่านว่าเราจะเข้าใกล้พระเยซูคริสต์มากขึ้นได้อย่างไร

ความเชื่อหลัก

พระผู้เป็นเจ้าคือพระบิดาในสวรรค์ของเราผู้เปี่ยมด้วยความรัก  พระองค์ทรงเตรียมแผนแห่งความสุขไว้ให้เราแต่ละคน  เราอยู่ที่นี่บนแผ่นดินโลกเพื่อดำเนินชีวิตด้วยศรัทธา ช่วยเหลือผู้อื่น ตลอดจนเรียนรู้และเติบโต  พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์มาช่วยเรา (ดู ยอห์น 3:16)  ผ่านทางพระเยซูคริสต์ เราจะได้รับการอภัยจากบาปของเรา ฟื้นคืนชีวิต และพำนักอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าและครอบครัวของเราอีกครั้ง

เราไม่โดดเดี่ยวขณะแสวงหาพรเหล่านี้  พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงสัญญาว่าจะทรงตอบเราเมื่อเราสวดอ้อนวอน  นอกจากนี้ พระผู้เป็นเจ้ายังประทานการนำทางในพระคัมภีร์ไบเบิลกับพระคัมภีร์มอรมอน และผ่านทางศาสดาพยากรณ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี  เราต้องพากเพียรที่จะรู้และทำตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า รักผู้อื่น และดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม  พันธกิจของศาสนจักรคือช่วยให้เราสามารถรับมือกับการท้าทายในชีวิตนี้และช่วยเราติดตามพระเยซูคริสต์ เพื่อที่เราจะมีค่าควรรับพรทั้งหมดที่พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้เราได้รับ