ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ​មាន​ព្រះជន្ម​រស់ ។ សារលិខិត​នេះ​មាន​សារៈសំខាន់​នៅ​គ្រានេះ​ ក៏​ដូចគ្នា​នៅ​ថ្ងៃ​នៃ​ដំណើរ​រស់ឡើង​វិញ​របស់​ទ្រង់​ដែរ ។ អ្នកអាច​ស្រឡាញ់ សង្ឃឹម អភ័យទោស ផ្លាស់ប្ដូរ រីកចម្រើន និង​មាន​ជីវិត​រស់​ម្ដងទៀត ។

#ដោយសារ​ព្រះគ្រីស្ទ