ជួប​ជាមួយ​អ្នកផ្សព្វផ្សាយ​សាសនា​អនឡាញ ឬ ដោយ​ផ្ទាល់

ស្វែងរក​ការលួងលោម​ដោយ​ការនិយាយ​ជាមួយ​អ្នកផ្សព្វផ្សាយ​សាសនា ។ ពួកយើង​អាច​អាន​ព្រះគម្ពីរ​ជាមួយ​អ្នក ហើយ​ជួយ​អ្នក​ស្វែងរក​ភាពសុខសាន្ត​តាម​រយៈ​ការអធិស្ឋាន ។

នាម​ខ្លួន
សូម​វាយបញ្ចូល​តម្លៃ​មួយ
នាម​ត្រកូល
សូម​វាយបញ្ចូល​តម្លៃ​មួយ
អ៊ីម៉ែល
សូម​វាយបញ្ចូល​តម្លៃ​មួយ

តើពួកអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាអាចជួយខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេច ?

ខណៈពេលដែលទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយព្រះអាចមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងស៊ីជម្រៅ នោះនៅពេលខ្លះ យើងនឹងត្រូវការពេលវេលាបន្តិចដើម្បីស្គាល់អ្វីដែលព្រះកំពុងមានបន្ទូលមកកាន់យើង ។ មិនថាអ្នកនៅទីណានៅលើផ្លូវខាងវិញ្ញាណរបស់អ្នកនោះទេ ពួកអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាអាចបង្រៀនគោលការណ៍ដំណឹងល្អ និងខាងវិញ្ញាណដែលអាចជួយអ្នកនៅលើផ្លូវរបស់អ្នក ។

តើត្រូវរំពឹងអ្វីពីការជួបអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនា ?

អ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនានឹងសូមឲ្យចាប់ផ្ដើមការជួបដោយការអធិស្ឋានមួយ ។ ប្រសិនបើអ្នកយល់ព្រម ពួកគេក៏អាចសូមឲ្យអ្នកនិយាយការអធិស្ឋានផងដែរ ។ តាមរបៀបណាក្ដី គោលដៅគឺដើម្បីយាងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យធ្វើជាផ្នែកនៃការសន្ទនា ។

ពួកគេប្រហែលជានឹងចំណាយពេលពីរបីនាទីស្គាល់អ្នក និងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក ។ អ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាមានកម្មវិធីទាំងមូលមួយ ដែលពួកគេអាចបង្រៀនអ្នកបាន ប៉ុន្ដែពួកគេព្យាយាមសម្របសារលិខិតរបស់ពួកគេតាមអ្នក និងស្ថានភាពជីវិតរបស់អ្នក ។ ពួកគេនឹងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរប៊ីប និងព្រះគម្ពីរមរមនជាមួយអ្នក ហើយអញ្ជើញអ្នកឲ្យអធិស្ឋាន ហើយសួរថា តើអ្វីដែលពួកគេបង្រៀននេះពិតដែរឬទេ ។

ប្រសិនបើអ្នកចង់ អ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនានឹងណាត់ថ្ងៃជួបគ្នាមួយទៀត ។ អំឡុងពេលការប្រជុំលើកក្រោយរបស់អ្នក ពួកគេនឹងបង្រៀនអ្នកបន្ថែមទៀតអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ និងសាសនាចក្រដែលបានស្ដារឡើងវិញរបស់ទ្រង់ ហើយឆ្លើយនឹងសំណួរនានាដែលអ្នកអាចមាន ។ កម្មវិធីរបស់ពួកគេក៏រួមមានសារលិខិតអំពីផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់សុភមង្គលរបស់យើង ពលិកម្មរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់យើង សេចក្ដីជំនឿ ការប្រែចិត្ត ពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹក ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ និងការកាន់តាមព្រះបញ្ញត្តិរបស់ព្រះ ។ ពួកគេនឹងបន្ដអញ្ជើញអ្នកឲ្យអធិស្ឋាន អានព្រះគម្ពីរមរមន មកព្រះវិហារ ហើយថែមទាំងជ្រមុជទឹកផងដែរ ។ ហើយសូមចាំថា អ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនានឹងបង្រៀនតាមល្បឿនរបស់អ្នក ហើយគោរពពេលវេលា និងបំណងប្រាថ្នារបស់អ្នកដើម្បីជួបពួកគេម្ដងទៀតឬអត់ ។