ស្នើសុំការជួបអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនា

យើងទាក់ទងអ្នកដើម្បីណាត់ពេលឲ្យយើងជួបគ្នា ចែកចាយសារលិខិតលើកស្ទួយ និងឆ្លើយសំណួររបស់អ្នក ។

Please enter a value
Please enter a value
 • Afghanistan
 • Albania
 • Algeria
 • American Samoa
 • Andorra
 • Angola
 • Anguilla
 • Antarctica
 • Antigua and Barbuda
 • Argentina
 • Armenia
 • Aruba
 • Australia
 • Austria
 • Azerbaijan
 • Bahamas
 • Bahrain
 • Bangladesh
 • Barbados
 • Belarus
 • Belgium
 • Belize
 • Benin
 • Bermuda
 • Bhutan
 • Bolivia
 • Bosnia and Herzegovina
 • Botswana
 • Brazil
 • Brunei
 • Bulgaria
 • Burkina Faso
 • Burundi
 • Cambodia
 • Cameroon
 • Canada
 • Cape Verde
 • Caribbean Netherlands
 • Cayman Islands
 • Central African Republic
 • Chad
 • Chile
 • China
 • Colombia
 • Comoros
 • Cook Islands
 • Costa Rica
 • Côte d'Ivoire
 • Croatia
 • Cuba
 • Curacao
 • Cyprus
 • Czech Republic
 • Democratic Republic of the Congo
 • Denmark
 • Djibouti
 • Dominica
 • Dominican Republic
 • Ecuador
 • Egypt
 • El Salvador
 • Equatorial Guinea
 • Eritrea
 • Estonia
 • Eswatini
 • Ethiopia
 • Fiji
 • Finland
 • France
 • French Guiana
 • French Polynesia
 • Gabon
 • Georgia
 • Germany
 • Ghana
 • Greece
 • Grenada
 • Guadeloupe
 • Guam
 • Guatemala
 • Guernsey
 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Guyana
 • Haiti
 • Honduras
 • Hong Kong
 • Hungary
 • Iceland
 • India
 • Indonesia
 • Iran
 • Iraq
 • Ireland
 • Isle of Man
 • Israel
 • Italy
 • Jamaica
 • Japan
 • Jersey
 • Jordan
 • Kazakhstan
 • Kenya
 • Kiribati
 • Kosovo
 • Kuwait
 • Kyrgyzstan
 • Laos
 • Latvia
 • Lebanon
 • Lesotho
 • Liberia
 • Libya
 • Liechtenstein
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Macau
 • Madagascar
 • Malawi
 • Malaysia
 • Maldives
 • Mali
 • Malta
 • Marshall Islands
 • Martinique
 • Mauritania
 • Mauritius
 • Mexico
 • Micronesia
 • Moldova
 • Monaco
 • Mongolia
 • Montenegro
 • Morocco
 • Mozambique
 • Myanmar
 • Namibia
 • Nauru
 • Nepal
 • Netherlands
 • New Caledonia
 • New Zealand
 • Nicaragua
 • Niger
 • Nigeria
 • Niue
 • North Korea
 • North Macedonia
 • Northern Mariana Islands
 • Norway
 • Oman
 • Pakistan
 • Palau
 • Palestine
 • Panama
 • Papua New Guinea
 • Paraguay
 • Peru
 • Philippines
 • Poland
 • Portugal
 • Puerto Rico
 • Qatar
 • Republic of the Congo
 • Reunion
 • Romania
 • Russia
 • Rwanda
 • Saint Barthelemy
 • Saint Kitts and Nevis
 • Saint Lucia
 • Saint Martin
 • Saint Vincent and the Grenadines
 • Samoa
 • San Marino
 • Sao Tome and Principe
 • Saudi Arabia
 • Senegal
 • Serbia
 • Seychelles
 • Sierra Leone
 • Singapore
 • Sint Maarten
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Solomon Islands
 • Somalia
 • South Africa
 • South Korea
 • South Sudan
 • Spain
 • Sri Lanka
 • Sudan
 • Suriname
 • Sweden
 • Switzerland
 • Syria
 • Taiwan
 • Tajikistan
 • Tanzania
 • Thailand
 • The Gambia
 • Timor-Leste
 • Togo
 • Tonga
 • Trinidad and Tobago
 • Tunisia
 • Turkey
 • Turkmenistan
 • Turks and Caicos Islands
 • Tuvalu
 • Uganda
 • Ukraine
 • United Arab Emirates
 • United Kingdom
 • United States
 • Uruguay
 • Uzbekistan
 • Vanuatu
 • Venezuela
 • Vietnam
 • Virgin Islands, British
 • Virgin Islands, U.S.
 • Yemen
 • Zambia
 • Zimbabwe
Please enter a value
Please select a country
Please select a country ប្រទេស
Please enter an address
Sorry, we couldn't find any addresses that would help you.
Please enter a city name
Please select a state
Please select a state រដ្ឋ ខេត្ត
Please enter a zip code

Address Verification

We were not able to find an address that matches your input. Please try making changes to it, or you can choose to keep it as it is and submit the form.
We couldn't find that exact address. Suggested address corrections are highlighted in red. Please choose one of the following.
We found a perfect match for your address. If that looks right to you, go ahead through the form!
Please enter a value
=អរគុណ ។ យើង​នឹង​បន្ដ​ទំនាក់ទំនងគ្នា ។

យើង​ទន្ទឹង​ចាំមានការពិភាក្សា​ជាមួយគ្នា។ យើង​នឹង​ទំនាក់ទំនង​ទៅកាន់អ្នក​ក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោងក្រោយ​ពី​ការណាត់ជួប​របស់អ្នក ។

តើពួកអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាអាចជួយខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេច ?

ខណៈពេលដែលទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយព្រះអាចមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងស៊ីជម្រៅ នោះនៅពេលខ្លះ យើងនឹងត្រូវការពេលវេលាបន្តិចដើម្បីស្គាល់អ្វីដែលព្រះកំពុងមានបន្ទូលមកកាន់យើង ។ មិនថាអ្នកនៅទីណានៅលើផ្លូវខាងវិញ្ញាណរបស់អ្នកនោះទេ ពួកអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាអាចបង្រៀនគោលការណ៍ដំណឹងល្អ និងខាងវិញ្ញាណដែលអាចជួយអ្នកនៅលើផ្លូវរបស់អ្នក ។

តើត្រូវរំពឹងអ្វីពីការជួបអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនា ?

អ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនានឹងសូមឲ្យចាប់ផ្ដើមការជួបដោយការអធិស្ឋានមួយ ។ ប្រសិនបើអ្នកយល់ព្រម ពួកគេក៏អាចសូមឲ្យអ្នកនិយាយការអធិស្ឋានផងដែរ ។ តាមរបៀបណាក្ដី គោលដៅគឺដើម្បីយាងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យធ្វើជាផ្នែកនៃការសន្ទនា ។

ពួកគេប្រហែលជានឹងចំណាយពេលពីរបីនាទីស្គាល់អ្នក និងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក ។ អ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាមានកម្មវិធីទាំងមូលមួយ ដែលពួកគេអាចបង្រៀនអ្នកបាន ប៉ុន្ដែពួកគេព្យាយាមសម្របសារលិខិតរបស់ពួកគេតាមអ្នក និងស្ថានភាពជីវិតរបស់អ្នក ។ ពួកគេនឹងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរប៊ីប និងព្រះគម្ពីរមរមនជាមួយអ្នក ហើយអញ្ជើញអ្នកឲ្យអធិស្ឋាន ហើយសួរថា តើអ្វីដែលពួកគេបង្រៀននេះពិតដែរឬទេ ។

ប្រសិនបើអ្នកចង់ អ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនានឹងណាត់ថ្ងៃជួបគ្នាមួយទៀត ។ អំឡុងពេលការប្រជុំលើកក្រោយរបស់អ្នក ពួកគេនឹងបង្រៀនអ្នកបន្ថែមទៀតអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ និងសាសនាចក្រដែលបានស្ដារឡើងវិញរបស់ទ្រង់ ហើយឆ្លើយនឹងសំណួរនានាដែលអ្នកអាចមាន ។ កម្មវិធីរបស់ពួកគេក៏រួមមានសារលិខិតអំពីផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់សុភមង្គលរបស់យើង ពលិកម្មរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់យើង សេចក្ដីជំនឿ ការប្រែចិត្ត ពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹក ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ និងការកាន់តាមព្រះបញ្ញត្តិរបស់ព្រះ ។ ពួកគេនឹងបន្ដអញ្ជើញអ្នកឲ្យអធិស្ឋាន អានព្រះគម្ពីរមរមន មកព្រះវិហារ ហើយថែមទាំងជ្រមុជទឹកផងដែរ ។ ហើយសូមចាំថា អ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនានឹងបង្រៀនតាមល្បឿនរបស់អ្នក ហើយគោរពពេលវេលា និងបំណងប្រាថ្នារបស់អ្នកដើម្បីជួបពួកគេម្ដងទៀតឬអត់ ។

សូម​ស្វាគមន៍