ជួប​ជាមួយ​អ្នកផ្សព្វផ្សាយ​សាសនា​អនឡាញ ឬ ដោយ​ផ្ទាល់

ស្វែងរក​ការលួងលោម​ដោយ​ការនិយាយ​ជាមួយ​អ្នកផ្សព្វផ្សាយ​សាសនា ។ ពួកយើង​អាច​អាន​ព្រះគម្ពីរ​ជាមួយ​អ្នក ហើយ​ជួយ​អ្នក​ស្វែងរក​ភាពសុខសាន្ត​តាម​រយៈ​ការអធិស្ឋាន ។

នាម​ខ្លួន Please enter a value
នាម​ត្រកូល Please enter a value
អ៊ីម៉ែល Please enter a value
Please select an option.
សូម​ជ្រើសរើស​ប្រទេស​មួយ Please select a country
Please select a country
Sorry, we couldn't find any addresses that would help you.
អាសយដ្ឋាន​ផ្លូវ Please enter an address
ទីក្រុង Please enter a city name
រដ្ឋ Please select a state
Please select a state
លេខ​ទូរសព្ទ​ដៃ ( សម្រាប់​ការ​ណាត់​ជួប ) Please enter a value

ប្រធាន​បទ​ការពិភាក្សា

ជម្រើស ៖ តើ​មាន​ប្រធាន​បទ ឬ សំណួរ​ជាក់លាក់​ណា​មួយ​ដែល​អ្នក​ចង់​ពិភាក្សា​ក្នុង​អំឡុងពេល​នៃ​ការណាត់ជួប​របស់​យើង​ឬទេ ? ( ឧទាហរណ៍ តើ​ខ្ញុំ​ទទួល​អារម្មណ៍​នៃ​សេចក្តី​ស្រឡាញ់​របស់​ព្រះ​សម្រាប់​ខ្ញុំ​ដោយ​របៀប​ណា ? ) Please enter a value

តើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ទៅព្រះវិហារជាមួយពួកយើងឬទេ?

តើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ទៅព្រះវិហារជាមួយពួកយើងឬទេ? Please select an option.
តើ​ព័ត៌មាន​នេះ​ត្រឹមត្រូវ​ឬទេ ?
ឈ្មោះ​ និង​អ៊ីម៉ែល
អាសយដ្ឋាន និង​ទូរសព្ទ
ព័ត៌មាន​បន្ថែម

ខ្ញុំ​ដឹង​ថា​អ្នកផ្សព្វផ្សាយ​សាសនា​នឹង​ទាក់ទង​មក​ខ្ញុំ​ដើម្បី​ឆ្លើយ​តប​សំណួរ​របស់​ខ្ញុំ និង​ចែកចាយ​សារលិខិត​ដែល​លើក​តម្កើង​មួយ ។

ខ្ញុំ​ដឹង​ថា​អ្នកផ្សព្វផ្សាយ​សាសនា​នឹង​ទាក់ទង​មក​ខ្ញុំ​ដើម្បី​ឆ្លើយ​តប​សំណួរ​របស់​ខ្ញុំ និង​ចែកចាយ​សារលិខិត​ដែល​លើក​តម្កើង​មួយ ។ Please select an option

តើពួកអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាអាចជួយខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេច ?

ខណៈពេលដែលទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយព្រះអាចមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងស៊ីជម្រៅ នោះនៅពេលខ្លះ យើងនឹងត្រូវការពេលវេលាបន្តិចដើម្បីស្គាល់អ្វីដែលព្រះកំពុងមានបន្ទូលមកកាន់យើង ។ មិនថាអ្នកនៅទីណានៅលើផ្លូវខាងវិញ្ញាណរបស់អ្នកនោះទេ ពួកអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាអាចបង្រៀនគោលការណ៍ដំណឹងល្អ និងខាងវិញ្ញាណដែលអាចជួយអ្នកនៅលើផ្លូវរបស់អ្នក ។

តើត្រូវរំពឹងអ្វីពីការជួបអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនា ?

អ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនានឹងសូមឲ្យចាប់ផ្ដើមការជួបដោយការអធិស្ឋានមួយ ។ ប្រសិនបើអ្នកយល់ព្រម ពួកគេក៏អាចសូមឲ្យអ្នកនិយាយការអធិស្ឋានផងដែរ ។ តាមរបៀបណាក្ដី គោលដៅគឺដើម្បីយាងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យធ្វើជាផ្នែកនៃការសន្ទនា ។

ពួកគេប្រហែលជានឹងចំណាយពេលពីរបីនាទីស្គាល់អ្នក និងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក ។ អ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាមានកម្មវិធីទាំងមូលមួយ ដែលពួកគេអាចបង្រៀនអ្នកបាន ប៉ុន្ដែពួកគេព្យាយាមសម្របសារលិខិតរបស់ពួកគេតាមអ្នក និងស្ថានភាពជីវិតរបស់អ្នក ។ ពួកគេនឹងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរប៊ីប និងព្រះគម្ពីរមរមនជាមួយអ្នក ហើយអញ្ជើញអ្នកឲ្យអធិស្ឋាន ហើយសួរថា តើអ្វីដែលពួកគេបង្រៀននេះពិតដែរឬទេ ។

ប្រសិនបើអ្នកចង់ អ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនានឹងណាត់ថ្ងៃជួបគ្នាមួយទៀត ។ អំឡុងពេលការប្រជុំលើកក្រោយរបស់អ្នក ពួកគេនឹងបង្រៀនអ្នកបន្ថែមទៀតអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ និងសាសនាចក្រដែលបានស្ដារឡើងវិញរបស់ទ្រង់ ហើយឆ្លើយនឹងសំណួរនានាដែលអ្នកអាចមាន ។ កម្មវិធីរបស់ពួកគេក៏រួមមានសារលិខិតអំពីផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់សុភមង្គលរបស់យើង ពលិកម្មរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់យើង សេចក្ដីជំនឿ ការប្រែចិត្ត ពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹក ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ និងការកាន់តាមព្រះបញ្ញត្តិរបស់ព្រះ ។ ពួកគេនឹងបន្ដអញ្ជើញអ្នកឲ្យអធិស្ឋាន អានព្រះគម្ពីរមរមន មកព្រះវិហារ ហើយថែមទាំងជ្រមុជទឹកផងដែរ ។ ហើយសូមចាំថា អ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនានឹងបង្រៀនតាមល្បឿនរបស់អ្នក ហើយគោរពពេលវេលា និងបំណងប្រាថ្នារបស់អ្នកដើម្បីជួបពួកគេម្ដងទៀតឬអត់ ។