ស្នើ​សុំ​ព្រះគម្ពីរ​មរមន​មួយ​ក្បាល

ពួក​អ្នកផ្សព្វផ្សាយ​សាសនា​នឹង​យកគម្ពីរ​មួយ​ច្បាប់​​ទៅ​ជូន​ដោយ​ផ្ទាល់ និង​ផ្តល់​ជូន​នូវ​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​ដល់​អ្នក ។ ឬ អ្នក​អាច​អាន ឬ ស្តាប់​អនឡាញ ហើយ​ពួកយើង​នឹង​ណាត់ជួប​អ្នក​តាម​អនឡាញ ។

នាម​ខ្លួន Please enter a value
នាម​ត្រកូល Please enter a value
អ៊ីម៉ែល Please enter a value
Please select an option.
សូម​ជ្រើសរើស​ប្រទេស​មួយ Please select a country
Please select a country
Sorry, we couldn't find any addresses that would help you.
អាសយដ្ឋាន​ផ្លូវ Please enter an address
ទីក្រុង Please enter a city name
រដ្ឋ Please select a state
Please select a state
លេខ​ទូរសព្ទ​ដៃ ( សម្រាប់​ការ​ណាត់​ជួប ) Please enter a value

តើពេលណាល្អដើម្បីជួបអ្នក ? (សូមរើសយកទាំងអស់ បើអាច)

តើពេលណាល្អដើម្បីជួបអ្នក ? (សូមរើសយកទាំងអស់ បើអាច) Please select an option.

តើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ទៅព្រះវិហារជាមួយពួកយើងឬទេ?

តើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ទៅព្រះវិហារជាមួយពួកយើងឬទេ? Please select an option.
តើ​ព័ត៌មាន​នេះ​ត្រឹមត្រូវ​ឬទេ ?
ឈ្មោះ​ និង​អ៊ីម៉ែល
អាសយដ្ឋាន និង​ទូរសព្ទ
ព័ត៌មាន​បន្ថែម

ខ្ញុំ​ដឹង​ថា​ពួកអ្នកផ្សព្វផ្សាយ​សាសនា​នឹង​ទាក់ទង​មក​ខ្ញុំ​ដើម្បី​​អាន និង​ពិភាក្សា​អំពី​ព្រះគម្ពីរ​មរមន ។

ខ្ញុំ​ដឹង​ថា​ពួកអ្នកផ្សព្វផ្សាយ​សាសនា​នឹង​ទាក់ទង​មក​ខ្ញុំ​ដើម្បី​​អាន និង​ពិភាក្សា​អំពី​ព្រះគម្ពីរ​មរមន ។ Please select an option

ដូចជាព្រះគម្ពីរប៊ីបដែរ ព្រះគម្ពីរមរមនគឺជាកំណត់ត្រាពីបុរាណដែលបង្រៀនយើងពីព្រះយេស៊ូវ ។

វាឆ្លើយសំណួរសំខាន់ៗដែលយើងទាំងអស់មាន ៖ តើមានជីវិតបន្ទាប់ក្រោយពីការស្លាប់ឬទេ ? តើជីវិតនេះមានគោលបំណងអ្វី ? តើខ្ញុំអាចរកឃើញសុភមង្គល និងសេចក្តីសុខសាន្តឥឡូវនេះយ៉ាងដូចម្តេច ?

...

ព្រះគម្ពីរមរមនក្នុងរយៈពេល ៦០ វិនាទី 
រួចរាល់ ? លេង ។ 

1:22

ព្រះបានសន្យានឹងយើងថា ប្រសិនបើយើងអានព្រះគម្ពីរមរមនដោយបើកដួងចិត្ត និងបើកគំនិត នោះទ្រង់អាចជួយយើងដឹងថាវាគឺជាការពិត ។ 

មនុស្សមកពីទូទាំងពិភពលោក និងមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន គឺកំពុងរៀនថា ព្រះគម្ពីរមរមនអាចជួយយើងក្លាយជាមនុស្សប្រសើរ និងមានអារម្មណ៍កាន់តែជិតព្រះ ។