បញ្ជាទិញព្រះគម្ពីរមរមនឥតគិតថ្លៃ

យើងនឹងទាក់ទងអ្នកដើម្បីណាត់ពេលមួយឲ្យយើងជួបគ្នា ចែកចាយសារលិខិតលើកស្ទួយ និងជូនព្រះគម្ពីរមរមនដល់អ្នក ។

Please enter a value
Please enter a value
 • Afghanistan
 • Albania
 • Algeria
 • American Samoa
 • Andorra
 • Angola
 • Anguilla
 • Antarctica
 • Antigua and Barbuda
 • Argentina
 • Armenia
 • Aruba
 • Australia
 • Austria
 • Azerbaijan
 • Bahamas
 • Bahrain
 • Bangladesh
 • Barbados
 • Belarus
 • Belgium
 • Belize
 • Benin
 • Bermuda
 • Bhutan
 • Bolivia
 • Bosnia and Herzegovina
 • Botswana
 • Brazil
 • Brunei
 • Bulgaria
 • Burkina Faso
 • Burundi
 • Cambodia
 • Cameroon
 • Canada
 • Cape Verde
 • Caribbean Netherlands
 • Cayman Islands
 • Central African Republic
 • Chad
 • Chile
 • China
 • Colombia
 • Comoros
 • Cook Islands
 • Costa Rica
 • Côte d'Ivoire
 • Croatia
 • Cuba
 • Curacao
 • Cyprus
 • Czech Republic
 • Democratic Republic of the Congo
 • Denmark
 • Djibouti
 • Dominica
 • Dominican Republic
 • Ecuador
 • Egypt
 • El Salvador
 • Equatorial Guinea
 • Eritrea
 • Estonia
 • Eswatini
 • Ethiopia
 • Fiji
 • Finland
 • France
 • French Guiana
 • French Polynesia
 • Gabon
 • Georgia
 • Germany
 • Ghana
 • Greece
 • Grenada
 • Guadeloupe
 • Guam
 • Guatemala
 • Guernsey
 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Guyana
 • Haiti
 • Honduras
 • Hong Kong
 • Hungary
 • Iceland
 • India
 • Indonesia
 • Iran
 • Iraq
 • Ireland
 • Isle of Man
 • Israel
 • Italy
 • Jamaica
 • Japan
 • Jersey
 • Jordan
 • Kazakhstan
 • Kenya
 • Kiribati
 • Kosovo
 • Kuwait
 • Kyrgyzstan
 • Laos
 • Latvia
 • Lebanon
 • Lesotho
 • Liberia
 • Libya
 • Liechtenstein
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Macau
 • Madagascar
 • Malawi
 • Malaysia
 • Maldives
 • Mali
 • Malta
 • Marshall Islands
 • Martinique
 • Mauritania
 • Mauritius
 • Mexico
 • Micronesia
 • Moldova
 • Monaco
 • Mongolia
 • Montenegro
 • Morocco
 • Mozambique
 • Myanmar
 • Namibia
 • Nauru
 • Nepal
 • Netherlands
 • New Caledonia
 • New Zealand
 • Nicaragua
 • Niger
 • Nigeria
 • Niue
 • North Korea
 • North Macedonia
 • Northern Mariana Islands
 • Norway
 • Oman
 • Pakistan
 • Palau
 • Palestine
 • Panama
 • Papua New Guinea
 • Paraguay
 • Peru
 • Philippines
 • Poland
 • Portugal
 • Puerto Rico
 • Qatar
 • Republic of the Congo
 • Reunion
 • Romania
 • Russia
 • Rwanda
 • Saint Barthelemy
 • Saint Kitts and Nevis
 • Saint Lucia
 • Saint Martin
 • Saint Vincent and the Grenadines
 • Samoa
 • San Marino
 • Sao Tome and Principe
 • Saudi Arabia
 • Senegal
 • Serbia
 • Seychelles
 • Sierra Leone
 • Singapore
 • Sint Maarten
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Solomon Islands
 • Somalia
 • South Africa
 • South Korea
 • South Sudan
 • Spain
 • Sri Lanka
 • Sudan
 • Suriname
 • Sweden
 • Switzerland
 • Syria
 • Taiwan
 • Tajikistan
 • Tanzania
 • Thailand
 • The Gambia
 • Timor-Leste
 • Togo
 • Tonga
 • Trinidad and Tobago
 • Tunisia
 • Turkey
 • Turkmenistan
 • Turks and Caicos Islands
 • Tuvalu
 • Uganda
 • Ukraine
 • United Arab Emirates
 • United Kingdom
 • United States
 • Uruguay
 • Uzbekistan
 • Vanuatu
 • Venezuela
 • Vietnam
 • Virgin Islands, British
 • Virgin Islands, U.S.
 • Yemen
 • Zambia
 • Zimbabwe
Please enter a value
Please select a country
Please select a country ប្រទេស
Please enter an address
Sorry, we couldn't find any addresses that would help you.
Please enter a city name
Please select a state
Please select a state រដ្ឋ ខេត្ត
Please enter a zip code

Address Verification

We were not able to find an address that matches your input. Please try making changes to it, or you can choose to keep it as it is and submit the form.
We couldn't find that exact address. Suggested address corrections are highlighted in red. Please choose one of the following.
We found a perfect match for your address. If that looks right to you, go ahead through the form!
Please enter a value
=អរគុណ ។ យើង​នឹង​បន្ដ​ទំនាក់ទំនងគ្នា ។

យើង​ទន្ទឹង​ចាំមានការពិភាក្សា​ជាមួយគ្នា។ យើង​នឹង​ទំនាក់ទំនង​ទៅកាន់អ្នក​ក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោងក្រោយ​ពី​ការណាត់ជួប​របស់អ្នក ។

ដូចជាព្រះគម្ពីរប៊ីបដែរ ព្រះគម្ពីរមរមនគឺជាកំណត់ត្រាពីបុរាណដែលបង្រៀនយើងពីព្រះយេស៊ូវ ។

វាឆ្លើយសំណួរសំខាន់ៗដែលយើងទាំងអស់មាន ៖ តើមានជីវិតបន្ទាប់ក្រោយពីការស្លាប់ឬទេ ? តើជីវិតនេះមានគោលបំណងអ្វី ? តើខ្ញុំអាចរកឃើញសុភមង្គល និងសេចក្តីសុខសាន្តឥឡូវនេះយ៉ាងដូចម្តេច ?

...
ព្រះគម្ពីរមរមនក្នុងរយៈពេល ៦០ វិនាទី  រួចរាល់ ? លេង ។ 
1:22

ព្រះបានសន្យានឹងយើងថា ប្រសិនបើយើងអានព្រះគម្ពីរមរមនដោយបើកដួងចិត្ត និងបើកគំនិត នោះទ្រង់អាចជួយយើងដឹងថាវាគឺជាការពិត ។ 

មនុស្សមកពីទូទាំងពិភពលោក និងមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន គឺកំពុងរៀនថា ព្រះគម្ពីរមរមនអាចជួយយើងក្លាយជាមនុស្សប្រសើរ និងមានអារម្មណ៍កាន់តែជិតព្រះ ។

សូម​ស្វាគមន៍