พบกับผู้สอนศาสนาทางออนไลน์หรือด้วยตนเอง

พบการปลอบโยนโดยพูดคุยกับผู้สอนศาสนา เราสามารถอ่านพระคัมภีร์กับท่านและช่วยให้ท่านพบสันติสุขผ่านการสวดอ้อนวอน

ชื่อ กรุณาใส่ค่า
นามสกุล กรุณาใส่ค่า
อีเมล กรุณาใส่ค่า
Please select an option.
กรุณาเลือกประเทศ โปรดเลือกประเทศ
โปรดเลือกประเทศ
Sorry, we couldn't find any addresses that would help you.
ชื่อถนนที่อยู่ โปรดป้อนที่อยู่
เมือง โปรดป้อนชื่อเมือง
รัฐ โปรดเลือกรัฐ/จังหวัด
โปรดเลือกรัฐ/จังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (สำหรับนัดหมาย) กรุณาใส่ค่า

หัวข้อการสนทนา

ทางเลือก: มีหัวข้อหรือคำถามเฉพาะที่ท่านต้องการถามในระหว่างการเยี่ยมของเราหรือไม่? (เช่น ฉันรู้สึกถึงความรักที่พระเจ้ามีต่อฉันอย่างไร?) กรุณาใส่ค่า

ท่านสนใจที่จะเข้าโบสถ์กับเราหรือไม่?

ท่านสนใจที่จะเข้าโบสถ์กับเราหรือไม่? Please select an option.
ข้อมูลนี้ดูถูกต้องไหม?
ชื่อและอีเมล
ที่อยู่และโทรศัพท์
ข้อมูลเพิ่มเติม

ฉันเข้าใจว่าผู้สอนศาสนาจะติดต่อฉันเพื่อตอบคำถามและแบ่งปันข่าวสารที่หนุนใจ

ฉันเข้าใจว่าผู้สอนศาสนาจะติดต่อฉันเพื่อตอบคำถามและแบ่งปันข่าวสารที่หนุนใจ Please select an option

ผู้สอนศาสนาจะช่วยฉันได้อย่างไร?

แม้ว่าความสัมพันธ์ของท่านกับพระผู้เป็นเจ้าอาจเป็นเรื่องลึกซึ้งส่วนตัว แต่บางครั้งเราทุกคนต่างต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยเพื่อตระหนักถึงสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้ากำลังตรัสกับเรา  ไม่ว่าท่านอยู่ตรงจุดใดบนเส้นทางทางวิญญาณ ผู้สอนศาสนาสามารถสอนหลักธรรมพระกิตติคุณและข้อคิดที่จะช่วยท่านบนเส้นทางนั้น

การมาเยี่ยมของผู้สอนศาสนาเป็นอย่างไร?

ผู้สอนศาสนาจะขอเริ่มด้วยการสวดอ้อนวอน  ถ้าท่านพร้อม พวกเขาอาจขอให้ท่านเป็นผู้สวดอ้อนวอน  ไม่ว่าวิธีไหน เป้าหมายคือการอัญเชิญพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ให้มาเป็นส่วนหนึ่งในการสนทนา

พวกเขาอาจใช้เวลาสองสามนาทีเพื่อทำความรู้จักท่านและทราบถึงความสนใจของท่าน  ผู้สอนศาสนามีทั้งโปรแกรมที่จะสอนท่านได้ แต่จะพยายามปรับข่าวสารให้เข้ากับท่านและสถานการณ์ในชีวิตของท่าน  พวกเขาจะอ่านจากพระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์มอรมอนกับท่านและเชื้อเชิญให้ท่านสวดอ้อนวอนทูลถามว่าสิ่งที่พวกเขาสอนเป็นความจริงหรือไม่

หากท่านต้องการ ผู้สอนศาสนาจะนัดมาเยี่ยมอีก  ระหว่างการพบกันครั้งต่อมา พวกเขาจะสอนท่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟูของพระองค์ และตอบคำถามที่ท่านอาจมี  โปรแกรมการสอนรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับแผนของพระผู้เป็นเจ้าสำหรับความสุขของเรา การเสียสละของพระเยซูเพื่อเรา ศรัทธา การกลับใจ บัพติศมา พระวิญญาณบริสุทธิ์ และการรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า  พวกเขาจะยังคงเชื้อเชิญให้ท่านสวดอ้อนวอน อ่านพระคัมภีร์มอรมอน ไปโบสถ์ และแม้แต่รับบัพติศมา  พึงระลึกว่าผู้สอนศาสนาจะไปตามระดับความเข้าใจของท่าน โดยเคารพเวลาและความปรารถนาของท่านว่าต้องการพบกับพวกเขาอีกหรือไม่