...

เพราะพระองค์

(2:36)
...

ข่าวสารแห่งความหวังและชัยชนะเนื่องในวันอีสเตอร์

(1:13)
...

อีสเตอร์นี้ ฟังพระองค์–พระวจนะของพระคริสต์มีไว้สำหรับท่าน

(1:26)