...
เพราะพระองค์
(2:36)
...
ข่าวสารแห่งความหวังและชัยชนะเนื่องในวันอีสเตอร์
(1:13)
...
อีสเตอร์นี้ ฟังพระองค์–พระวจนะของพระคริสต์มีไว้สำหรับท่าน
(1:26)

ยินดีต้อนรับ