วันอีสเตอร์ทุกวัน

การหวนนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันเวลาสุดท้ายของการปฏิบัติศาสนกิจขณะทรงเป็นมรรตัยของพระเยซูคริสต์คือการเข้าใจว่าทุกวันมีโอกาสใหม่ให้ประสบปีติและสันติสุขที่เป็นไปได้เพราะพระองค์

แบ่งปันความคิดของท่านเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ในสัปดาห์นี้โดยใช้

#เพราะพระคริสต์