Smite, Smote, Smitten
    Footnotes

    Smite, Smote, Smitten