Laman3
    Footnotes

    Laman3son of Laman2 [c. 178 B.C.]

    True