Szentírások
Mózes 8


8. Fejezet

(1831. február)

Methuséláh prófétál – Noé és fiai prédikálják az evangéliumot – Nagy gonoszság uralkodik – Nem szívlelik meg a bűnbánatra hívó szót – Isten elrendeli minden test elpusztítását az özönvíz által.

1 És Énók napjai összesen négyszázharminc évet számláltak.

2 És lőn, hogy aMethuséláh, Énók fia, nem vétetett el, hogy beteljesedhessenek az Úr szövetségei, amelyeket Énókkal kötött; mert ő valóban szövetséget kötött Énókkal, hogy Noé az ő ágyékának gyümölcséből lesz.

3 És lőn, hogy Methuséláh prófétált, hogy ágyékából fakad majd a földnek minden királysága (Noén keresztül), és magáénak vette a dicsőséget.

4 És nagy éhínség jött az országra, és az Úr keserves átokkal átkozta meg a földet, és annak sok lakója meghalt.

5 És lőn, hogy Methuséláh száznyolcvanhét évet élt, és nemzette Lámekhet;

6 És Methuséláh élt, miután Lámekhet nemzette, hétszáznyolcvankét évet, és nemzett fiakat és leányokat;

7 És Methuséláh napjai összesen kilencszázhatvankilenc évet számláltak, és meghalt.

8 És Lámekh élt száznyolcvankét évet, és nemzett egy fiat,

9 És aNoénak nevezte nevét, mondván: Ez a fiú megvigasztal minket a mi munkánkat és kezünk azon föld miatti fáradozását illetően, amit bmegátkozott az Úr.

10 És Lámekh élt, miután Noét nemzette, ötszázkilencvenöt évet, és nemzett fiakat és leányokat;

11 És Lámekh napjai összesen hétszázhetvenhét évet számláltak, és meghalt.

12 És Noé négyszázötven éves volt, és anemzette Jáfetet; és negyvenkét évvel azután nemzette bSémet annál, aki Jáfet anyja volt, és amikor ötszáz éves volt, nemzette cKhámot.

13 És aNoé és fiai bhallgattak az Úrra, és megszívlelték, és Isten cfiainak neveztettek.

14 És amikor ezek az emberek elkezdtek sokasodni a föld színén, és leányaik születtek, az aemberek fiai látták, hogy ezek a leányok szépek, és feleségül vették őket, méghozzá választásuk szerint.

15 És az Úr így szólt Noéhoz: Fiaid leányai aeladták magukat; mert íme, haragom felgerjedt az emberek fiai ellen, mert nem hajlandók hallgatni hangomra.

16 És lőn, hogy Noé prófétált, és Isten dolgait tanította, méghozzá úgy, ahogyan az kezdetben volt.

17 És az Úr így szólt Noéhoz: Lelkem nem fog mindig abajlódni az emberrel; mert tudni fogja, hogy minden btest meg fog halni; de napjai százhúsz évet fognak számlálni; és ha nem tartanak bűnbánatot az emberek, akkor reájuk küldöm az cözönvizet.

18 És azokban a napokban aóriások voltak a földön, és Noé életére törtek, hogy elvehessék azt; de az Úr Noéval volt, és rajta volt az Úr bhatalma.

19 És az Úr aelrendelte bNoét, saját crendje szerint, és megparancsolta neki, hogy menjen és dhirdesse evangéliumát az emberek gyermekeinek, ahogyan az Énóknak is megadatott.

20 És lőn, hogy Noé felszólította az emberek gyermekeit, hogy tartsanak abűnbánatot; de azok nem hallgattak szavaira;

21 Továbbá, miután hallották őt, elébe jöttek, mondván: Íme, mi Isten fiai vagyunk; vajon nem az emberek leányait vettük feleségül? És vajon nem aeszünk, és iszunk, és házasodunk, és férjhez adunk? És asszonyaink gyermekeket szülnek nekünk, és ezek hatalmas emberek, a régi emberekhez hasonlók, nagy hírnevű emberek. És nem hallgattak Noé szavaira.

22 És Isten látta, hogy nagy lett a földön az emberek agonoszsága; és minden ember felemelkedett szíve bgondolatainak képzelgésében, amelyek állandóan csak gonoszak voltak.

23 És lőn, hogy Noé folytatta aprédikálását a népnek, mondván: Hallgassatok ide, és szívleljétek meg szavaimat;

24 aHiggyetek és bánjátok meg bűneiteket, és bkeresztelkedjetek meg Jézus Krisztus, Isten Fia nevében, ahogyan atyáink is, és akkor megkapjátok a Szentlelket, hogy minden dolog ckinyilváníttasson nektek; és ha nem teszitek meg ezt, akkor reátok tör az özönvíz; mindazonáltal ők nem hallgattak erre.

25 És bánta Noé, és fájt a szíve, hogy az Úr embert alkotott a földön, és ez gyötörte a szívét.

26 És az Úr azt mondta: El fogom apusztítani az általam teremtett embert a föld színéről, embert is és állatot is, valamint a csúszómászókat, és a lég madarait; mert bánja Noé, hogy megteremtettem őket, és hogy megalkottam őket; és engem szólított; mert az életére törtek.

27 És így Noé akegyet talált az Úr szemében; mert Noé igaz ember volt, és btökéletes az ő nemzedékében; és Istennel cjárt, miként három fia is, Sém, Khám és Jáfet.

28 A föld aromlott volt Isten előtt, és betöltötte az erőszak.

29 És Isten a földre tekintett, és íme, az romlott volt, mert minden test romlottá tette útját a földön.

30 És Isten azt mondta Noénak: Elém érkezett minden test vége, mert a földet betölti az erőszak, és íme, aminden testet el fogok pusztítani a földről.