Svētie Raksti
Mozus 2


2. nodaļa

(1830. gada jūnijs–oktobris)

Dievs rada debesis un zemi—Ir radītas visas dzīvības formas—Dievs rada cilvēku un dod tam valdīšanu pār visu pārējo.

1 Un notika, ka Tas Kungs runāja uz Mozu, sakot: Lūk, Es aatklāju tev par šīm bdebesīm un šo czemi, pieraksti vārdus, kurus Es runāju. Es esmu Sākums un Gals, dVisuvarenais Dievs; ar Savu eVienpiedzimušo Es fradīju šīs lietas; jā, sākumā Es radīju debesis un zemi, uz kuras tu stāvi.

2 Un azeme bija bez formas un tukša, un Es liku tumsai nākt pār dziļumu virsu; un Mans Gars lidoja pār ūdens virsu, jo Es esmu Dievs.

3 Un Es, Dievs, sacīju: Lai top agaisma, un gaisma tapa.

4 Un Es, Dievs, redzēju gaismu, un tā gaisma bija alaba. Un Es, Dievs, atdalīju gaismu no tumsas.

5 Un Es, Dievs, nosaucu gaismu—diena, un tumsu Es nosaucu—nakts; un šo Es darīju ar aSava spēka vārdu, un tas tika izdarīts, kā Es bteicu, un vakars un rīts bija pirmā cdiena.

6 Un vēl Es, Dievs, sacīju: Lai top adebess jums ūdeņu vidū, un tā notika, tieši kā Es teicu; un Es sacīju: Lai tas atdala ūdeņus no ūdeņiem, un tas tika darīts;

7 un Es, Dievs, radīju debess jumu un atdalīju aūdeņus, jā, lielos ūdeņus zem debess juma no ūdeņiem, kas bija virs debess juma, un tas notika tā, kā Es teicu.

8 Un Es, Dievs, nosaucu debess jumu par adebesīm; un vakars un rīts bija otrā diena.

9 Un Es, Dievs, sacīju: Lai ūdeņi zem debesīm tiek savākti kopā avienā vietā, un tā notika; un Es, Dievs, sacīju: Lai top sauszeme, un tā notika.

10 Un Es, Dievs, sauszemi nosaucu—azeme; un kopā savāktos ūdeņus Es nosaucu—jūra; un Es, Dievs, redzēju, ka viss, ko Es biju radījis, bija labs.

11 un Es, Dievs, sacīju: Lai zeme izdod azāli, augus, kas sēklu nes, augļu kokus, kas augļus nes, pēc savas kārtas, un kokus, kas augļus nes, kam sēkla būs sevī uz zemes, un notika tā, kā Es sacīju.

12 Un zeme izdeva zāli, katru augu, kas sēklu nes pēc savas kārtas, un kokus, kas augļus nes, kam sēkla sevī, pēc savas kārtas; un Es, Dievs, redzēju, ka viss, ko Es biju radījis, bija labs;

13 un vakars un rīts bija trešā diena.

14 Un Es, Dievs, sacīju: Lai top spīdekļi debess jumā, lai atdalītu dienu no nakts, un lai tie ir par zīmēm un laikiem, un dienām, un gadiem;

15 un lai tie ir par spīdekļiem debess jumā, lai tie dod gaismu pār zemi, un tā notika.

16 Un Es, Dievs, radīju divus lielus spīdekļus; lielāko aspīdekli, lai valdītu pār dienu, un mazāko spīdekli, lai valdītu pār nakti, un lielākais spīdeklis bija saule, un mazākais spīdeklis bija mēness, un zvaigznes arī tika radītas saskaņā ar Manu vārdu.

17 Un Es, Dievs, liku tos debess jumā, lai dotu gaismu pār zemi,

18 un lai saule valdītu pār dienu, un mēness valdītu pār nakti, un lai atdalītu gaismu no tumsas; un Es, Dievs, redzēju, ka viss, ko Es biju radījis, bija labs;

19 un vakars un rīts bija ceturtā diena.

20 Un Es, Dievs, sacīju: Lai ūdeņi nes pārpilnam radības, kas kustas, kurās ir dzīvība, un putni lai lido pār zemi atklātā debess jumā.

21 Un Es, Dievs, radīju lielus avaļus un ikvienu dzīvu radību, kas kustas, kuras ūdeņi nesa pārpilnam, pēc to kārtas, un ikvienu spārnainu putnu pēc to kārtas; un Es, Dievs, redzēju, ka viss, ko Es biju radījis, bija labs.

22 Un Es, Dievs, svētīju tos, sakot: Esiet auglīgi un avairojieties, un piepildiet ūdeņus jūrā, un putni lai vairojas virs zemes;

23 un vakars un rīts bija piektā diena.

24 Un Es, Dievs, sacīju: Lai zeme izdod dzīvus radījumus pēc viņu kārtas, lopus un rāpuļus, un zemes zvērus pēc viņu kārtas, un tā notika;

25 un Es, Dievs, radīju zemes zvērus pēc viņu kārtas, un lopus pēc viņu kārtas, un ikvienu rāpuli, kas rāpo pa zemes virsu, pēc viņa kārtas; un Es, Dievs, redzēju, ka viss tas bija labs.

26 Un Es, Dievs, sacīju Savam aVienpiedzimušajam, kurš bija ar Mani kopš sākuma: bDarīsim cilvēku pēc Sava ctēla, pēc Savas līdzības; un tā notika. Un Es, Dievs, sacīju: Lai tie dvalda pār zivīm jūrā un pār putniem gaisā, un pār lopiem, un pār visu zemi, un pār katru rāpuli, kas rāpo pa zemes virsu.

27 Un Es, aDievs, radīju cilvēku pēc Sava paša tēla, pēc Mana Vienpiedzimušā tēla Es viņu radīju; vīrieti un sievieti Es radīju.

28 Un Es, Dievs, svētīju viņus un sacīju uz tiem: Augļojieties un avairojieties, un piepildiet zemi, un pakļaujiet to, un valdiet pār zivīm jūrā un pār putniem gaisā, un pār katru dzīvu radījumu, kas kustas pa zemes virsu.

29 Un Es, Dievs, sacīju uz cilvēku: Redzi, Es esmu devis jums ikvienu augu, kas nes sēklu, kurš vien ir zemes virsū, un ikvienu koku, kurā būs auglis, kas nes sēklu; lai jums tie būtu par abarību.

30 Un visiem zemes zvēriem un visiem putniem gaisā, un visiem, kas rāpo pa zemes virsu, kam vien Es esmu dāvājis dzīvību, tiks dots ikviens tīrs augs barībai; un tā notika, kā Es teicu.

31 Un Es, Dievs, redzēju visu, ko Es biju radījis, un lūk, viss, ko Es biju radījis, bija ļoti alabs; un vakars un rīts bija bsestā diena.