Aabrahami 1
Joonealused märkused

Hide Footnotes

Teema

Aabrahami raamat

Papüüruselt tõlkinud Joseph Smith

Egiptuse katakombidest meie kätte sattunud teatud muistsete ülestähenduste tõlge. Aabrahami Egiptuses oleku ajal tema enda käega papüürusele kirjutatud kirjatöö, mida kutsutakse Aabrahami raamatuks (History of the Church, kd 2, lk-d 235–236, 348–351).

1. peatükk

Aabraham taotleb patriarhaalse korra õnnistusi. Valepreestrid kiusavad teda Kaldeas taga. Jehoova päästab ta ära. Ülevaade Egiptuse juurtest ja valitsusest.

1 aKaldealaste maal oma isade elupaigas nägin mina, bAabraham, et mul on vaja otsida endale teine celupaik;

2 ja saades teada, et mul on võimalik tunda suuremat aõnne ja rahu ning bkergendust, taotlesin ma oma isade õnnistusi ja õigust, mille kaudu mind saaks pühitseda ametisse neid jagama; olles ise olnud cõigemeelsuse järgija, ihates saada ka selliseks, kes valdab suuri dteadmisi, ja saada suuremaks õigemeelsuse järgijaks ja valitseda veel suuremaid teadmisi ja saada paljude rahvaste isaks, rahuvürstiks, ning ihates saada juhiseid ja kinni pidada Jumala käskudest, sai minust õiguspärane pärija, eülempreester, kes hoiab isadele kuuluvat fõigust.

3 Selle aandsid minule minu isad; see tuli alla isade kaudu aegade algusest alates, jah, nimelt algusest peale ehk enne maailma loomist kuni praeguse ajani välja, nimelt besmasündinu ehk esimese inimese, kes on cAadam, ehk esimese isa õigus, mis jõudis minuni isade kaudu.

4 Ma taotlesin enda amääramist preesterlusse vastavalt Jumala poolt isadele antud määrusele järeltuleva seemne kohta.

5 Minu aisad, olles ära pöördunud õigemeelsusest ja pühadest käskudest, mis Issand, nende Jumal, oli neile andnud, bkummardama paganate jumalaid, keeldusid täielikult minu häält kuulda võtmast;

6 sest nad olid oma südames nõuks võtnud teha kurja ning olid täielikult pöördunud Elkena ajumala ja Libna jumala ja Mahmakra jumala ja Kooraši jumala ja Vaarao, Egiptuse kuninga jumala poole;

7 seepärast pöörasid nad oma südamed paganate ohverduste poole, ohverdades nendele tummadele ebajumalatele oma lapsi, ja nad ei võtnud kuulda minu häält, vaid püüdsid Elkena preestri käe läbi minult elu võtta. Elkena preester oli ka Vaarao preester.

8 Ja sel ajal oli Vaarao, Egiptuse kuninga preestril tavaks ohverdada altaril, mis oli ehitatud Kaldeamaale, ohverdusena nendele võõrastele jumalatele mehi, naisi ja lapsi.

9 Ja sündis, et preester tõi ohvri Vaarao jumalale ja ka Šagriili jumalale, nimelt egiptlaste viisi järgi. Ja Šagriili jumalaks oli päike.

10 Altaril, mis seisab künka lähedal, mida kutsutakse Pootifari mäeks, mis asub Olišemi tasandiku alguses, ohverdas Vaarao preester tõepoolest tänuohvriks lapse.

11 Ja see preester oli ohverdanud sellel altaril ühekorraga kolm neitsit, kes olid Oniita tütred, kes oli kuninglikust soost otse aHaami niuetest põlvnev järglane. Need neitsid ohverdati nende vooruslikkuse tõttu; nad ei tahtnud bkummarduda, et kummardada puust ja kivist jumalaid, mispärast nad tapeti sellel altaril ja seda tehti egiptlaste kombe kohaselt.

12 Ja sündis, et preestrid kasutasid minu vastu vägivalda, et nad võiksid mindki surmata, nii nagu nad surmasid need neitsid sellel altaril; ja et te teaksite, missugune see altar oli, vaadake selle ülestähenduse alguses olevat joonistust.

13 See oli tehtud sängikujuliseks, selliseks, nagu oli kaldealaste seas, ja see seisis Elkena, Libna, Mahmakra ja Kooraši jumalate ning samuti Vaarao, Egiptuse kuninga jumala sarnase jumala ees.

14 Et te võiksite teada, millised need jumalad on, olen ma kujutanud nende välimust alguses oleval joonisel, milliste jooniste kohta öeldakse kaldealaste seas raliinos, mis tähendab hieroglüüfe.

15 Ja kui nad tõstsid oma käed minu vastu, et mind ohverdada ja mult elu võtta, vaata, tõstsin mina oma hääle Issanda, oma Jumala poole; ja Issand avõttis kuulda ja kuulis ja ta täitis mind nägemusega Kõikvõimsalt, ja ingel tema juurest seisis minu kõrval ning bpäästis sedamaid lahti minu köidikud;

16 ja mulle tuli tema hääl: Aabraham, Aabraham, vaata, minu animi on Jehoova ja ma olen sind kuulnud ning olen tulnud alla sind vabastama ja võtma sind ära sinu isa kojast ja kõikide sinu omaste seast võõrale bmaale, mida sa ei tunne;

17 ja seda sellepärast, et nad on pööranud oma südamed minust eemale, kummardama Elkena jumalat ja Libna jumalat ja Mahmakra jumalat ja Kooraši jumalat ja Vaarao, Egiptuse kuninga jumalat; seepärast ma olen tulnud alla neid nuhtlema ja hävitama seda, kes on tõstnud oma käe sinu vastu, Aabraham, mu poeg, et võtta sinult elu.

18 Vaata, ma juhatan sind oma käekõrval ja ma võtan su, et panna sinu peale oma nimi, nimelt sinu isa apreesterlus, ja sinu peal saab olema minu vägi.

19 Nii nagu oli Noaga, nõnda saab olema ka sinuga; kuid sinu teenimistöö kaudu saadakse maa peal minu anime tundma igavesti, sest mina olen sinu Jumal.

20 Vaata, Pootifari mägi oli Kaldeas, aUurimaal. Ja Issand lõhkus maha Elkena ja maa jumalate altari ning hävitas nad täielikult ja lõi preestrit, nõnda et see suri; ja Kaldeas oli suur lein, ja samuti Vaarao kuningakojas; ja vaarao tähendab kuningas kuningliku vere kaudu.

21 Ja see Egiptuse kuningas oli aHaami niuetest põlvnev järglane ja tema soontes voolas sünnipäraselt bkaananlaste verd.

22 Sellest järglasest lähtusid kõik egiptlased ja nõnda jäi kaananlaste veri maale alles.

23 aEgiptuse maa avastas esmakordselt naine, kes oli Haami tütar ja Egyptuse tütar, mille tähendus kaldea keeles on Egiptus, mis tähendab seda, mis on keelatud;

24 kui see naine selle maa avastas, oli see vee all, ja pärast pani ta sinna elama oma pojad; ja nõnda lähtub Haamist see rass, kes säilitas maal needuse.

25 Ja esimese Egiptuse valitsusvõimu rajas Vaarao, kes oli Egyptuse, Haami tütre vanim poeg, ja see oli Haami valitsusvõimu viisi järgi, mis oli patriarhaalne.

26 Vaarao, kes oli õigemeelne mees, rajas oma kuningriigi ja mõistis oma rahvale kohut targasti ja õiglaselt kõik oma päevad, püüdes siiralt jäljendada seda korda, mis rajati isade poolt esimestes põlvedes, esimese patriarhaalse valitsemise päevil, nimelt Aadama ja samuti tema isa Noa valitsemise päevil, kes õnnistas teda maa aõnnistustega ja tarkuse õnnistustega, kuid needis ta selles suhtes, mis puudutab preesterlust.

27 Ja et Vaarao pärines sellest põlvnemisliinist, mille kaudu tal ei olnud õigust apreesterlusele, vaatamata sellele vaaraod heameelega väitsid endil selle õiguse olevat Noa kaudu, läbi Haami, seepärast oli minu isa juhitud eksiteele nende ebajumalakummardamise tõttu;

28 aga ma püüan hiljem visandada ajalise järjestuse, mis ulatub minust tagasi loomise algusesse, sest minu kätte on sattunud aülestähendused, mis on minu käes tänase päevani.

29 Nüüd, pärast seda, kui Elkena preestrit löödi, nõnda et ta suri, läksid täide need asjad, mis mulle öeldi Kaldeamaa kohta, et maale tuleb nälg.

30 Ja nõnda valitseski nälg kogu Kaldeamaal ja see näljahäda vaevas valusasti minu isa ja ta parandas meelt sellest kurjast, mis ta oli minu vastu kavatsenud, et minult aelu võtta.

31 Kuid isade, nimelt patriarhide ülestähendused, mis puudutavad preesterluse õigust, hoidis Jumal varjul minu enda käes; seepärast olen mina säilitanud kuni tänase päevani teadmisi loomise algusest ja samuti aplaneetidest ja tähtedest, nõnda nagu isadele teada anti, ja ma püüan kirjutada mõned neist asjust sellesse ülestähendusse, kasuks minu järeltulevatele põlvedele, kes tulevad pärast mind.