Abraham 1
  Footnotes

  Kniha Abrahamova

  Z papyrů přeložil Joseph Smith

  Překlad určitých dávných záznamů, jež se nám dostaly do rukou z egyptských katakomb. Zápisy Abrahamovy zapsané jeho vlastní rukou na papyrus, zatímco byl v Egyptě, nazvané Kniha Abrahamova. (History of the Church, 2:235–236, 348–351.)

  Kapitola 1

  Abraham usiluje o požehnání patriarchálního řádu – V Kaldei je pronásledován falešnými kněžími – Jehova ho zachraňuje – Počátek a vláda Egypta jsou vysvětleny.

  1 V zemi aKaldejských, v bydlišti otců svých, jsem já, bAbraham, viděl, že je pro mne nutné opatřiti si jiné místo jako cbydliště;

  2 A shledav, že je pro mne větší aštěstí a pokoj a bodpočinutí, usiloval jsem o požehnání otců a právo, ke kterému mám býti vysvěcen, abych je spravoval; byv sám následovníkem cspravedlivosti, přeje si také býti jedním z těch, již vlastnili veliké dpoznání, a býti větším následovníkem spravedlivosti a vlastniti větší poznání a býti otcem mnohých národů, knížetem pokoje, a přeje si obdržeti pokyny a zachovávati přikázání Boží, stal jsem se oprávněným dědicem, evysokým knězem, držícím fprávo náležející otcům.

  3 Bylo mi apředáno od otců; přecházelo od otců, od počátku času, ano, dokonce od počátku neboli před založením země, až do nynější doby, a to právo bprvorozeného neboli prvního muže, kterým je cAdam neboli první otec, skrze otce ke mně.

  4 Usiloval jsem o své austanovení ke Kněžství podle ustanovení Božího pro otce ohledně semene.

  5 aOtcové moji, odvrátivše se od spravedlivosti své a od svatých přikázání, která jim Pán, jejich Bůh, dal, k buctívání bohů pohanů, zcela odmítli poslouchati hlasu mého;

  6 Neboť srdce jejich si uvyklo činiti zlo a zcela se obrátili k abohu Elkenovu a k bohu Lebnovu a k bohu Mamakrovu a k bohu Korášovu a k bohu Faraonovu, krále egyptského;

  7 Tudíž obrátili srdce své k obětování pohanů obětováním dětí svých těmto němým modlám a neposlouchali hlas můj, ale pokoušeli se připraviti mne o život rukou kněze Elkenova. Kněz Elkenův byl také knězem Faraonovým.

  8 Nyní, v tomto čase bylo zvykem kněze Faraona, krále egyptského, obětovati na oltáři, který byl postaven v zemi kaldejské, jako oběti těmto cizím bohům muže, ženy a děti.

  9 A stalo se, že kněz učinil oběť bohu Faraonovu a také bohu Šagrila, dokonce po způsobu Egyptských. Nyní, bůh Šagrila bylo slunce.

  10 Vpravdě děkovnou oběť dítěte obětoval kněz Faraonův na oltáři, který stál u pahorku zvaného Putifarův pahorek, na začátku planiny Olišem.

  11 Nyní, tento kněz obětoval na tomto oltáři současně tři panny, jež byly dcerami Onitovými, jednoho z královské linie, přímo z ledví aChama. Tyto panny byly obětovány pro ctnost svou; nechtěly se bskloniti, aby uctily bohy ze dřeva nebo z kamene, tudíž byly zabity na tomto oltáři, a bylo to učiněno po způsobu Egyptských.

  12 A stalo se, že mne kněží uchopili násilím, aby mne také mohli zabíti, jak to učinili s oněmi pannami na tomto oltáři; a abyste mohli míti znalost o tomto oltáři, odkazuji vás na znázornění na začátku tohoto záznamu.

  13 Byl učiněn podle tvaru lože, takového, jaké bývalo mezi Kaldejskými, a stál před bohy Elkenovým, Lebnovým, Mamakrovým, Korášovým, a také bohem podobným bohu Faraona, krále egyptského.

  14 Abyste mohli míti porozumění ohledně těchto bohů, poskytl jsem vám podobu jejich na obrázcích na začátku, kterýžto způsob obrázků je Kaldejskými nazýván ralinos, což znamená hieroglyfy.

  15 A když pozdvihli na mne ruce své, aby mne mohli obětovati a mne připraviti o život, vizte, pozdvihl jsem hlas svůj k Pánu, Bohu svému, a Pán aposlouchal a slyšel a naplnil mne viděním Všemohoucího a stál při mně anděl z přítomnosti jeho a ihned mi brozvázal pouta;

  16 A hlas jeho byl pro mne: Abrahame, Abrahame, viz, ajméno mé je Jehova a já jsem tě slyšel a sestoupil jsem, abych tě vysvobodil a odvedl tě z domu otce tvého a od všech příbuzných tvých do cizí bzemě, o níž nevíš;

  17 A to proto, že oni odvrátili srdce své ode mne, aby uctívali boha Elkenova a boha Lebnova a boha Mamakrova a boha Korášova a boha Faraona, krále egyptského; tudíž sestoupil jsem, abych je navštívil a zničil toho, kdo pozdvihl ruku svou proti tobě, Abrahame, synu můj, aby tě připravil o život.

  18 Viz, povedu tě rukou svou a vezmu tě, abych vložil na tebe jméno své, a to aKněžství otce tvého, a moc má bude nad tebou.

  19 Jak to bylo s Noémem, tak to bude s tebou; ale skrze službu tvou ajméno mé bude známo na zemi na věky, neboť já jsem tvůj Bůh.

  20 Vizte, Putifarův pahorek byl v zemi aUr v Kaldei. A Pán zbořil oltář Elkenův a bohů země a zcela je zničil a udeřil kněze, takže zemřel; a v Kaldei bylo velké truchlení a také na dvoře Faraonově; kterýžto farao označuje krále skrze královskou krev.

  21 Nyní, tento král egyptský byl potomkem z ledví aChama a byl podílníkem krve bKananejských rodem.

  22 Z této linie vzešli všichni Egyptští a tak byla zachována v zemi krev Kananejských.

  23 Zemi aegyptskou objevila jako první žena, jež byla dcerou Chama a dcerou Egypty, což v kaldejštině znamená Egypt, což znamená to, co je zakázáno;

  24 Když tato žena onu zemi objevila, země byla pod vodou, a ona potom na ni usídlila syny své; a takto z Chama vzešla rasa, která zachovala v zemi prokletí.

  25 Nyní, první vláda v Egyptě byla zřízena Faraonem, nejstarším synem Egypty, dcery Chama, a byla po způsobu vlády Chama, která byla patriarchální.

  26 Farao, jsa spravedlivým mužem, zřídil království své a soudil lid svůj moudře a spravedlně po všechny dny své, snaže se horlivě napodobovati onen řád zřízený otci v prvních pokoleních, ve dnech první patriarchální vlády, a to za vlády Adama, a také Noéma, otce svého, jenž ho požehnal apožehnáními země a požehnáními moudrosti, ale proklel ho, co se týká Kněžství.

  27 Nyní, Farao, jsa z onoho rodu, skrze nějž nemohl míti právo aKněžství, přesto faraonové by si na něj rádi činili nárok od Noéma skrze Chama, tudíž otec můj byl sveden modlářstvím jejich;

  28 Ale později se pokusím znázorniti chronologii směřující zpět ode mne k počátku stvoření, neboť ty azáznamy, které mám až do nynější doby, přešly do mých rukou.

  29 Nyní, poté, co kněz Elkenův byl udeřen, takže zemřel, došlo k splnění oněch věcí, jež mi byly řečeny ohledně země kaldejské, že v zemi bude hlad.

  30 Podle toho se rozšířil hlad po celé zemi kaldejské a otec můj byl pro hlad bolestně trýzněn a činil pokání ze zla, které zamýšlel proti mně, aby mne připravil o aživot.

  31 Ale záznamy otců, a to patriarchů, ohledně práva Kněžství, Pán můj Bůh zachovával v mých vlastních rukou; tudíž vědomosti o počátku stvoření a také o aplanetách a o hvězdách, jak byly oznámeny otcům, jsem uchovával až do tohoto dne a pokusím se napsati některé z těchto věcí na tento záznam pro dobro svého potomstva, jež přijde po mně.