Tehn Oaralap
  Footnotes

  Pwuhk en Mormon

  Pil Ehu Kadehde pen
  Sises Krais

  Intingda sang
  Mwomwohdiso en Sises Krais en Souleng en Imwin Rahn Akan

  Salt Lake City, Utah, USA

  Tepin Mahsen en Wai me wiawihda nan
  Palmyra, New York, USA, nan pahr 1830