Mosiáš 12
predchádzajúce ďalej

Kapitola 12

Abinadi je uväznený za prorokovanie o zničení ľudu a o smrti kráľa Nóacha – Falošní kňazi citujú písma a predstierajú, že zachovávajú zákon Mojžišov – Abinadi ich začína učiť desať prikázaní. Okolo roku 148 pred Kr.

1 A stalo sa, že po uplynutí dvoch rokov medzi nich prišiel Abinadi v prestrojení, aby ho nepoznali, a začal medzi nimi prorokovať, hovoriac: Tak mi prikázal Pán, hovoriac – Abinadi, choď a prorokuj tomuto ľudu môjmu, lebo oni zatvrdili srdcia svoje proti slovám mojim; nečinili pokánie zo zlých skutkov svojich; takže ich anavštívim v hneve svojom, áno, v prudkom hneve svojom ich navštívim v ich neprávostiach a ohavnostiach.

2 Áno, beda tomuto pokoleniu! A Pán mi povedal: Vztiahni ruku svoju a prorokuj, hovoriac: Tak hovorí Pán, stane sa, že toto pokolenie bude pre neprávosti svoje uvedené do aporoby a bude bité po btvári; áno, bude hnané ľuďmi a bude pozabíjané; a supy z oblohy a psy, áno, a divá zver bude žrať ich mäso.

3 A stane sa, že aživot kráľa Nóacha bude cenený dokonca ako odev v horúcej bpeci; lebo on pozná, že ja som Pán.

4 A stane sa, že udriem tento ľud svoj ťažkými strasťami, áno, hladom a amorom; a spôsobím, že budú bkvíliť po celý deň.

5 Áno, a spôsobím, že budú mať priviazané abremená na chrbtoch svojich; a budú poháňaní ako nemý osol.

6 A stane sa, že na nich zošlem krupobitie, a to ich bude biť; a tiež budú bití avýchodným vetrom; a tiež bhmyz bude obťažovať ich krajinu a žrať ich obilie.

7 A budú postihnutí veľkým morom – a toto všetko učiním pre ich aneprávosti a ohavnosti.

8 A stane sa, že ak nebudú činiť pokánie, úplne ich avyhladím z tváre zeme; avšak zanechajú po sebe bzáznam a ja ho zachovám pre iné národy, ktoré budú krajinu vlastniť; áno, dokonca toto učiním, aby som mohol odkryť ohavnosti ľudu tohto iným národom. A mnohé veci prorokoval Abinadi proti ľudu tomuto.

9 A stalo sa, že sa na neho rozhnevali; a popadli ho, a priniesli ho spútaného pred kráľa, a povedali kráľovi: Hľa, priviedli sme pred teba muža, ktorý prorokuje v zlom ohľadom ľudu tvojho a hovorí, že Boh ich zničí.

10 A tiež prorokuje v zlom ohľadom života tvojho a hovorí, že život tvoj bude ako odev v ohnivej peci.

11 A znova, on hovorí, že budeš ako steblo, dokonca ako suché steblo na poli, po ktorom behá zver a ktoré pošliapava nohami.

12 A znova, on hovorí, že budeš ako kvety bodliaku, ktorý, keď je úplne zrelý, ak zafúka vietor, je rozprášený po tvári krajiny. A tvrdí, že to hovoril Pán. A hovorí, že toto všetko na teba príde, ak nebudeš činiť pokánie, a to pre neprávosti tvoje.

13 A teraz, ó kráľu, aké veľké zlo si učinil alebo akých veľkých hriechov sa ľud tvoj dopustil, aby sme boli odsúdení Bohom či súdení mužom týmto?

14 A teraz, ó kráľu, hľa, my sme nevinní a ty, ó kráľu, si nezhrešil; takže muž tento o tebe klamal a prorokoval nadarmo.

15 A hľa, my sme silní, my nevojdeme do poroby, ani nebudeme zajatí nepriateľmi svojimi; áno, a tebe sa v krajine darilo, a tiež sa ti dariť bude.

16 Hľa, tu je muž ten, vydávame ho do rúk tvojich; môžeš s ním učiniť, čo sa ti zdá dobré.

17 A stalo sa, že kráľ Nóach dal Abinadiho uvrhnúť do väzenia; a prikázal, aby sa akňazi spolu zhromaždili, aby sa s nimi mohol poradiť, čo by s ním mal učiniť.

18 A stalo sa, že povedali kráľovi: Priveď ho sem, aby sme ho mohli vypočúvať; a kráľ prikázal, aby bol pred nich predvedený.

19 A začali ho vypočúvať, aby ho mohli prichytiť, aby ho tak mali z čoho obviniť; ale on im smelo odpovedal a odolal všetkým ich otázkam, áno, k ich údivu; lebo im aodolal vo všetkých ich otázkach a zahanbil ich vo všetkých ich slovách.

20 A stalo sa, že jeden z nich mu povedal: Čo znamenajú slová, ktoré sú napísané a ktoré učili otcovia naši, hovoriac:

21 aAké krásne na horách sú nohy toho, kto prináša dobré zvesti, kto zvestuje pokoj; kto prináša dobré zvesti o dobre; kto zvestuje spásu; kto hovorí Sionu: Boh tvoj kraľuje;

22 Strážcovia tvoji pozdvihnú hlas; spoločným hlasom spievať budú; lebo zoči-voči uvidia, keď Pán znova privedie Sion;

23 Prepuknite v radosť; spievajte spolu, vy pusté miesta Jeruzalema, lebo Pán utešil ľud svoj, vykúpil Jeruzalem;

24 Pán obnažil sväté arameno svoje pred očami národov všetkých, a končiny zeme všetky uvidia spásu nášho Boha?

25 A teraz im Abinadi povedal: Vy ste akňazi a predstierate, že učíte ľud tento a že rozumiete duchu prorokovania, a predsa si prajete dozvedieť sa odo mňa, čo veci tieto znamenajú?

26 Hovorím vám, beda vám za prevracanie ciest Pánových! Lebo ak rozumiete veciam týmto, neučili ste ich; takže ste prevracali cesty Pánove.

27 Nepoužili ste srdce svoje k aporozumeniu, takže ste neboli múdri. Takže, čo učíte ľud tento?

28 A oni povedali: Učíme zákon Mojžišov.

29 A on im znova povedal: Ak učíte azákon Mojžišov, prečo ho nezachovávate? Prečo lipnete srdcom svojím na bohatstve? Prečo sa dopúšťate bsmilstiev a mrháte sily svoje s neviestkami, áno, a spôsobujete, že sa ľud tento dopúšťa hriechu, takže Pán má príčinu poslať mňa, aby som prorokoval proti ľudu tomuto, áno, dokonca veľké zlo proti ľudu tomuto?

30 Neviete, že hovorím pravdu? Áno, vy viete, že hovorím pravdu; ale mali by ste sa triasť pred Bohom.

31 A stane sa, že budete bití za neprávosti svoje, lebo ste hovorili, že učíte zákon Mojžišov. A čo vy viete o zákone Mojžišovom? aPrichádza spása zákonom Mojžišovým? Čo hovoríte vy?

32 A oni odpovedali a povedali, že spása prichádza zákonom Mojžišovým.

33 Ale teraz im Abinadi povedal: Viem, že ak budete zachovávať prikázania Božie, budete spasení; áno, ak budete zachovávať prikázania, ktoré Pán odovzdal Mojžišovi na hore aSinaj, hovoriac:

34 aJa som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa bvyviedol z krajiny egyptskej, z domu poroby.

35 Nebudeš mať žiadneho ainého Boha predo mnou.

36 Neučiníš sebe žiadnu vyrezávanú predstavu alebo žiadnu podobizeň žiadnej veci hore na nebi alebo vecí, ktoré sú dole na zemi.

37 Teraz, Abinadi im povedal: Činili ste toto všetko? Hovorím vám: Nie, nečinili. A aučili ste ľud tento, že má činiť všetky veci tieto? Hovorím vám: Nie, neučili.