Mosiáš 1
predchádzajúce ďalej

Kniha Mosiášova

Kapitola 1

Kráľ Benjamín učí svojich synov jazyk a proroctvá ich otcov – Ich náboženstvo a civilizácia sú zachovávané vďaka záznamom vedeným na rôznych doskách – Mosiáš je zvolený za kráľa a sú mu dané do opatery záznamy a iné veci. Okolo roku 130–124 pred Kr.

1 A teraz, nebolo už žiadneho sváru v celej akrajine Zarahemla medzi všetkým ľudom, ktorý patril kráľovi Benjamínovi, takže kráľ Benjamín mal neustály mier po celý zvyšok dní svojich.

2 A stalo sa, že mal troch synov; a pomenoval ich Mosiáš, a Helorum, a Helaman. A dal ich avyučovať všetko v bjazyku ich otcov, aby sa tak mohli stať mužmi porozumenia; a aby mohli mať znalosť o proroctvách, ktoré boli hovorené ústami ich otcov, ktoré im boli doručené rukou Pána.

3 A tiež ich poučoval o záznamoch, ktoré boli vyryté na doskách z mosadze, hovoriac: Synovia moji, chcel by som, aby ste si pamätali, že ak by nebolo adosiek týchto, ktoré obsahujú záznamy tieto a prikázania tieto, boli by sme museli trpieť v bnevedomosti, dokonca aj v tejto terajšej dobe, nepoznajúc tajomstvá Božie.

4 Lebo by nebolo možné, aby si otec náš, Lechí, pamätal všetky veci tieto, aby ich učil deti svoje, ibaže by to bolo pomocou dosiek týchto; lebo on bol učený v ajazyku Egypťanov, takže mohol čítať rytiny tieto a učiť ich deti svoje, aby ich takto oni mohli učiť deti svoje, a tak naplniť prikázania Božie, dokonca do tejto terajšej doby.

5 Hovorím vám, synovia moji, keby nebolo vecí týchto, ktoré sú udržiavané a azachovávané rukou Božou, aby sme mohli bčítať a rozumieť ctajomstvám jeho, a mať prikázania jeho vždy pred očami svojimi, potom by dokonca aj otcovia naši upadli do neviery a my by sme boli ako bratia naši, Lámániti, ktorí o veciach týchto nevedia nič, alebo im dokonca ani neveria, keď sú im učení, pre dtradície otcov svojich, ktoré nie sú správne.

6 Ó synovia moji, chcel by som, aby ste si pamätali, že slová tieto sú pravdivé, a tiež, že záznamy tieto sú apravdivé. A hľa, tiež dosky Nefiho, ktoré obsahujú záznamy a slová otcov našich od doby, kedy opustili Jeruzalem až doteraz, a oni sú pravdivé; a môžeme to o nich s istotou vedieť, pretože ich máme pred očami svojimi.

7 A teraz, synovia moji, chcel by som, aby ste pamätali na to, aby ste ich usilovne askúmali, aby ste tak mohli mať úžitok; a chcel by som, aby ste bzachovávali prikázania Božie, aby sa vám cdobre darilo v krajine podľa dsľubov, ktoré Pán dal otcom našim.

8 A mnohé iné veci učil kráľ Benjamín synov svojich, ktoré nie sú napísané v knihe tejto.

9 A stalo sa, že potom, čo kráľ Benjamín ustal vyučovať synov svojich, že zostarol a videl, že čoskoro sa musí vydať cestou všetkého pozemského; takže myslel si, že je nevyhnutné, aby udelil kráľovstvo jednému zo svojich synov.

10 Takže si pred seba dal predviesť Mosiáša; a toto sú slová, ktoré hovoril k nemu, hovoriac: Syn môj, chcel by som, aby si vydal vyhlásenie po celej krajine tejto medzi všetkým ľudom týmto, či aľudom Zarahemlovým a ľudom Mosiášovým, ktorý prebýva v krajine, aby sa tak mohli spolu zhromaždiť; lebo napozajtre vyhlásim ľudu tomuto vlastnými ústami svojimi, že ty si bkráľom a panovníkom nad ľudom týmto, ktorý nám Pán, náš Boh, dal.

11 A navyše, dám ľudu tomuto ameno, aby tak mohli byť odlíšení od všetkých ľudí, ktorých Pán Boh vyviedol z krajiny Jeruzalem; a toto učiním, pretože je to ľud usilovný v zachovávaní prikázaní Pána.

12 A dám mu meno, ktoré nebude nikdy vymazané, iba ak by to bolo skrze apriestupok.

13 Áno, a navyše ti hovorím, že keby tento nadmieru obľúbený ľud Pána upadol do apriestupku a stal sa zlovoľným a cudzoložným ľudom, potom ich Pán vydá, aby sa tak stali bslabými ako ich bratia; a nebude ich už naďalej czachovávať nesmiernou a podivuhodnou mocou svojou, ako doposiaľ zachovával otcov našich.

14 Lebo hovorím ti, keby nebol vztiahol rameno svoje k zachovaniu otcov našich, boli by museli padnúť do rúk Lámánitov a stať sa obeťou ich nenávisti.

15 A stalo sa, že potom, čo kráľ Benjamín ustal hovoriť k synovi svojmu, poveril ho správou všetkých záležitostí kráľovstva.

16 A navyše, poveril ho tiež starostlivosťou o záznamy, ktoré boli vyryté na adoskách z mosadze; a tiež dosky Nefiho; a tiež bmeč Lábánov, a cguľu alebo ukazovateľa, ktorý viedol otcov našich pustatinou, ktorý bol pripravený rukou Pána, aby tak mohli byť vedení, každý podľa pozornosti a usilovnosti, ktorú mu venovali.

17 Takže keď boli neverní, nedarilo sa im ani nepokračovali v ceste svojej, ale boli ahnaní späť a privodili na seba neľúbosť Božiu; takže boli zasiahnutí hladom a ťažkými strasťami, aby ich podnietili k rozpamätaniu sa na povinnosť svoju.

18 A teraz, stalo sa, že Mosiáš išiel a učinil ako mu otec jeho prikázal, a vyhlásil celému ľudu, ktorý bol v krajine Zarahemla, aby sa tak mohli spolu zhromaždiť, vyjsť hore do chrámu vypočuť si slová, ktoré k nim bude otec jeho hovoriť.