Moróni 8
  Footnotes
  Theme

  8. Fejezet

  A kisgyermekek megkeresztelése utálatos gonosztett – A kisgyermekek az engesztelés folytán élnek Krisztusban – Hit, bűnbánat, szelídség és szívbéli alázatosság, valamint a Szentlélek befogadása és a mindvégig kitartás vezetnek el a szabaduláshoz. Mintegy Kr.u. 401–421.

  1 Ez pedig aapámnak, Mormonnak a levele, amit ő nekem, Moróninak írt; és nem sokkal azután írta ezt nekem, hogy elhívtak a szolgálatra. És ily módon írt nekem, mondván:

  2 Szeretett fiam, Moróni, rendkívül örvendek annak, hogy a te Urad, Jézus Krisztus megemlékezett rólad, és elhívott az ő szolgálatára, az ő szent munkájára.

  3 Mindig megemlékezem rólad imáimban, szüntelenül imádkozva Istenhez, az Atyához, az ő Szent Gyermekének, Jézusnak a nevében, hogy végtelen ajósága és bkegyelme által mindvégig óvjon téged azáltal, hogy kitartóan hiszel az ő nevében.

  4 És most, fiam, arról beszélek neked, mely rendkívül elkeserít engem; mert elkeserít engem, hogy aszóváltások támadtak közöttetek.

  5 Mert ha az igazság jutott tudomásomra, akkor kisgyermekeitek keresztelését illetően voltak közöttetek szóváltások.

  6 És most, fiam, azt szeretném, ha szorgalmasan fáradoznál azért, hogy eltűnjön közületek ezen égbekiáltó tévedés; és ezzel a szándékkal írtam én ezt a levelet.

  7 Mert rögtön azután, hogy megtudtam tőled ezeket a dolgokat, megkérdeztem az Urat az ügyet illetően. És a Szentlélek hatalma által eljött hozzám az Úr aszava, mondván:

  8 Hallgass Krisztusnak, a te Megváltódnak, Uradnak és Istenednek a szavára. Íme, nem azért jöttem el a világba, hogy az igazlelkűeket, hanem hogy a bűnösöket hívjam bűnbánatra; nem az aépeknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek; így hát a bkisgyermekek cépek, mert nem képesek dbűn elkövetésére; eÁdám átka tehát énbennem levétetett róluk, és így annak nincs felettük hatalma; és a fkörülmetélés törvénye énbennem eltűnik.

  9 És ily módon nyilvánította ki nekem a Szentlélek Isten szavát; és ezért, szeretett fiam, tudom, hogy komoly gúny az Isten előtt, hogy kisgyermekeket kereszteltek.

  10 Íme, azt mondom nektek, hogy ezt a dolgot tanítsátok – bűnbánatot és keresztelkedést azoknak, akik afelelősségre vonhatók és képesek bűn elkövetésére; igen, tanítsátok meg a szülőknek, hogy tartsanak bűnbánatot és keresztelkedjenek meg, és alázkodjanak meg úgy, mint a bkisgyermekeik, és akkor mindannyian megszabadulnak a kisgyermekeikkel együtt.

  11 De akisgyermekeiknek nincs szükségük sem bűnbánatra sem keresztelkedésre. Íme, a keresztelkedés a bűnbánat eredményeként történik, a parancsolatok betöltésére, és a bűnök bbocsánatát eredményezi.

  12 De a akisgyermekek Krisztusban élnek, egészen a világ megalapítása óta; mert ha nem így lenne, akkor Isten részrehajló Isten lenne, és változó és bszemélyválogató Isten; mert hány kisgyermek halt meg keresztelés nélkül!

  13 Ha tehát a kisgyermekeket keresztelés nélkül nem lehetne megszabadítani, akkor ezeknek végtelen pokolra kellett volna jutniuk.

  14 Íme, azt mondom neked, hogy aki úgy gondolja, hogy a kisgyermekeknek szükségük van keresztelésre, az a keserűség gubacsában és a gonoszság kötelékeiben van; mert nincs sem ahite, sem reménye, és jószívűség sincs benne; ki lesz tehát vágva, míg így gondolkozik, és pokolra kell jutnia.

  15 Mert szörnyű gonoszság azt gondolni, hogy Isten megszabadítja az egyik gyermeket azért, mert meg van keresztelve, a másiknak viszont el kell vesznie, mert nincs megkeresztelve.

  16 Jaj azoknak, akik ily módon ferdítik el az Úr útjait, mert ha nem tartanak bűnbánatot, akkor el fognak veszni. Íme, én bátran beszélek, miután Istentől van afelhatalmazásom; és nem félek attól, hogy mit tehetnek az emberek; mert a tökéletes bszeretet minden félelmet celűz.

  17 És telve vagyok ajószívűséggel, mely örökké tartó szeretet; tehát minden gyermek egyforma számomra; tehát tökéletes szeretettel szeretem a bkisgyermekeket; és mind egyformák és részesei a szabadulásnak.

  18 Mert tudom, hogy Isten nem részrehajló Isten, és nem is változó lény; hanem aöröktől fogva és mindörökké bváltozatlan.

  19 A akisgyermekek nem tudnak bűnbánatot tartani; rettenetes gonoszság tehát megtagadni tőlük Isten tiszta irgalmát, mert ők birgalma folytán mindannyian benne élnek.

  20 Aki tehát azt mondja, hogy a kisgyermekeknek szükségük van a keresztelésre, az tagadja Krisztus irgalmát, és semmibe veszi az ő aengesztelését, valamint megváltásának hatalmát.

  21 Jaj az ilyeneknek, mert a halál, a apokol és bvégtelen gyötrelem veszélye leselkedik rájuk. Bátran szólok erről, ezt Isten parancsolta meg nekem. Hallgassátok meg és szívleljétek meg ezeket a szavakat, vagy ellenetek szólnak majd Krisztus cítélőszékénél.

  22 Mert lássátok, hogy minden kisgyermek Krisztusban aél, és azok is, akiknél nincs meg a btörvény. Mert a cmegváltás hatalma életbe lép mindazoknál, akiknek nem adatott törvény; aki tehát nincs kárhoztatva, vagyis aki nincs kárhoztatás alatt, az nem tud bűnbánatot tartani; és az ilyennek mit sem ér a keresztelés –

  23 Gúny tehát ez Isten előtt, és Krisztus irgalmának, valamint az ő Szent Lelke hatalmának a megtagadása, és ahalott cselekedetekbe történő bizalomhelyezés.

  24 Íme, fiam, ennek a dolognak nem szabadna így lennie; mert azok számára van a abűnbánat, akik kárhoztatás alatt és a megszegett törvény átka alatt vannak.

  25 És a abűnbánat első gyümölcse a bkeresztelkedés; és a keresztelkedés hit által jön el, a parancsolatok betöltésére; és a parancsolatok betöltése cbűnbocsánatot eredményez;

  26 A bűnbocsánat pedig aszelídséghez vezet és szívbéli alázatossághoz; és a szelídség és a szívbéli alázatosság folytán következik be a bSzentlélek látogatása, mely cVigasztaló dreménnyel és tökéletes eszeretettel tölt el, mely szeretet fszorgalmas gima által tart ki, míg el nem jön a vég, amikor minden hszent Istennel lakik majd.

  27 Íme, fiam, ismét írok majd neked, ha nem megyünk hamarosan a lámániták ellen. Íme, ezen nemzet, vagyis a nefita nép akevélysége bizonyul pusztulásuk okának, ha nem tartanak bűnbánatot.

  28 Imádkozz értük, fiam, hogy tartsanak bűnbánatot. De íme, attól félek, hogy már nem abajlódik velük többé a lélek; és az országnak ebben a részében arra törekednek, hogy minden olyan hatalmat és felhatalmazást megdöntsenek, mely Istentől ered; és bmegtagadják a Szentlelket.

  29 És miután ily nagy tudást utasítottak el, fiam, hamarosan el kell veszniük, mely azon próféciák beteljesítése lesz, melyet a próféták mondtak el, valamint magának a Szabadítónknak a szavai.

  30 Isten veled, fiam, amíg írok neked, vagy amíg újra találkozunk. Ámen.