Jakòb 7
  Footnotes

  Chapit 7

  Cherèm nye Kris la, li goumen ak Jakòb, li mande yon siy, e Bondye chatye l—Tout pwofèt yo te pale konsènan Kris la ak ekspyasyon li a—Nefit yo viv tankou nomad, yo fèt nan tribilasyon, e Lamanit yo rayi yo. Anviwon 544–421 ANVAN JEZIKRI.

  1 Epi kounyeya, se te konsa, apre kèk ane te fin pase, yon nonm ki rele Cherèm te vini nan pami pèp Nefi a.

  2 E, se te konsa, li te kòmanse preche nan pami pèp la e li te deklare yo p ap gen okenn Kris. Epi li te preche anpil bagay pou flate pèp la; e li te fè sa pou l te kapab chavire doktrin Kris la.

  3 Epi, li te travay avèk dilijans pou l egare kè pèp la, jistan li te egare anpil kè; e paske li te konnen, mwen menm Jakòb, m te gen lafwa nan Kris ki gen pou l vini an, li te chèche anpil okazyon pou l kapab rankontre m.

  4 Epi, li te save, li te gen yon konesans pafè nan lang pèp la; se poutèt sa, li te kapab itilize anpil flatri ak pouvwa pawòl konvenkan, dapre pouvwa dyab la.

  5 Epi, li te espere ebranle m, malgre anpil arevelasyon ak anpil bagay m te wè konsènan bagay sa yo; paske gade, m te wè zanj yo, e yo te pale avèk mwen. Epi tanzantan, m te tande vwa Senyè a pale avèk mwen avèk pawòl ki reyèl; se poutèt sa, li pa t kapab ebranle m.

  6 Epi, se te konsa, li te vin jwenn mwen, e li te pale avèk mwen konsa, li di: Frè Jakòb, m te chèche anpil okazyon pou m kapab pale avè w; paske m te tande e m konnen ou mache anpil, w pou preche sa w rele levanjil la, oubyen doktrin Kris la.

  7 Epi w te egare anpil moun nan pami pèp la, ou fè yo kite bon chemen Bondye a, e yo apa respekte lalwa Moyiz la, ki se bon chemen an; e w vire lalwa Moyiz la pou w adore yon èt ou di ki pral vini nan plizyè santèn ane. Epi kounyeya gade, mwen menm Cherèm, m deklare w sa a se yon blasfèm; paske pèsonn pa konnen bagay konsa; paske li bpa kapab pale konsènan bagay ki gen pou rive. Epi se konsa Cherèm te lite kont mwen.

  8 Men gade, Senyè Bondye a te tèlman devèse aLespri l sou mwen, m te konfonn li nan tout pawòl li yo.

  9 Epi, m te di l: Èske w nye Kris la ki pral vini an? Epi, li te di: Si, ta dwe gen yon Kris, m pa t ap nye l; men, m konnen pa gen Kris, pa t genyen ni p ap janm genyen.

  10 Epi, m te di l: Èske w kwè ekriti yo? Epi, li di, Wi.

  11 Epi, m di l: Enben, ou pa konprann yo; paske yo reyèlman temwaye konsènan Kris la. M di w, pa gen yon pwofèt ki ekri, ni apwofetize san yo pa t pale konsènan Kris sa a.

  12 Epi, se pa sa sèlman—m te resevwa manifestasyon, paske m te tande, m te wè; e apouvwa Sentespri a te manifeste l ban mwen; se poutèt sa, m konnen, si okenn ekspyasyon pa t fèt, tout limanite t ap bpèdi.

  13 Epi, se te konsa, li te di m: Montre m yon asiy avèk pouvwa Sentespri a w konnen tèlman an.

  14 Epi, m te di l: Kisa m ye pou m ta tante Bondye, pou l ta ba w yon siy sou bagay ou konnen ki avre yo? Malgre sa, ou t ap nye l, paske se bdyab la ki voye w. Men, se pa volonte pa m; men si Bondye frape w, sa pral sèvi yon siy pou montre w li gen pouvwa, ni nan syèl ak sou tè a; epi tou Kris la pral vini. Epi, O Senyè, se pou volonte w fèt, non pa volonte pa m.

  15 Epi, se te konsa, lè mwen menm Jakòb, m te fin pale pawòl sa yo, pouvwa Senyè a te desann sou li tèlman, li te tonbe atè a. Epi, se te konsa, yo te pran swen l pandan anpil jou.

  16 Epi, se te konsa, li te di pèp la: Rasanble ansanm demen, paske m pral mouri; se poutèt sa, m vle pale avèk pèp la anvan m mouri.

  17 Epi, se te konsa, demen, anpil anpil moun yo te rasanble ansanm; e li te pale avèk yo klè, epi li te nye bagay li te preche yo, li te fè konfesyon konsènan Kris la, ak pouvwa Sentespri a, ak ministè zanj yo.

  18 Epi, li te pale avèk yo klè pou l fè yo akonnen pouvwa bdyab la te twonpe l. Epi, li te pale konsènan lanfè, ak letènite, ak pinisyon etènèl.

  19 Epi, li te di: M pè pou m pa t fè apeche enpadonab la, paske m te bay Bondye manti; paske m te nye Kris la, e m te di, m te kwè nan ekriti yo; e yo rann temwayaj konsènan li reyèlman. Epi paske m te bay Bondye manti konsa, m pè anpil pou ka m pa t bgrav; men m konfese devan Bondye.

  20 Epi, se te konsa, lè l te fin di pawòl sa yo, li pa t kapab pale plis, e li te arann souf li.

  21 Epi, lè anpil anpil moun yo te wè l te pale pawòl sa yo, pandan li ta pral rann souf li a, yo te etone anpil; tèlman, pouvwa Bondye a te desann sou yo, yo te afebli, yo te tonbe atè a.

  22 Kounyeya bagay sa a te fè m plèzi, mwen menm Jakòb, paske m te mande Papa m ki nan syèl la; e li te tande kriye m, epi li te reponn priyè m.

  23 Epi, se te konsa, lapè ak lanmou Bondye te restore nan pami pèp la ankò; e yo te afouye ekriti yo, e yo pa t koute pawòl nonm mechan sa a ankò.

  24 Epi, se te konsa, anpil mwayen te fèt pou arefòme e pou restore Lamanit yo nan konesans verite a; men, se te banven, paske yo te pran plezi nan clagè ak dmasak, e yo te gen yon erayisman etènèl kont nou, frè yo a. Epi, avèk pouvwa zam yo genyen, yo te chèche tout tan pou detwi nou.

  25 Se poutèt sa, pèp Nefi a te fòtifye l kont yo avèk zam pa yo, avèk tout pouvwa yo, yo te kwè nan Bondye ak awòch sali yo a; se poutèt sa, yo te vin gen viktwa sou ennmi yo.

  26 Epi, se te konsa, mwen menm Jakòb, m te kòmanse vyeyi; e rejis pèp sa a te sere sou alòt plak Nefi yo, se poutèt sa, m fini rejis sa a, m fè konnen m te ekri dapre konesans pa m, m vle di konsa, tan an te pase, e blavi nou te pase tankou yon rèv, nou menm ki izole, ki se yon pèp ki tris, yon pèp nomad, yo te chase nan Jerizalèm, ki fèt nan tribilasyon, nan yon dezè, e frè nou yo rayi nou, sa ki lakòz lagè ak chirepit; se poutèt sa, nou te kriye sou eta lavi nou.

  27 Epi, mwen menm Jakòb, m te wè m dwe desann nan tonm mwen talèkonsa; se poutèt sa, m te di aEnòs, pitit gason m nan: Pran plak sa yo. Epi m te di l bagay Nefi, frè m nan, te bkòmande m yo, e li te pwomèt obeyisans nan kòmandman yo. Epi, m sispann ekri sou plak sa yo, ekriti yo pa t anpil; m di moun k ap li yo orevwa, m swete anpil nan frè m yo li pawòl mwen yo. Frè m yo, orevwa.