Pyhät kirjoitukset
Helaman 4


Luku 4

Nefiläisluopiot ja lamanilaiset yhdistävät joukkonsa ja valtaavat Sarahemlan maan. Nefiläisten tappiot johtuvat heidän jumalattomuudestaan. Kirkko riutuu, ja ihmisistä tulee heikkoja kuin lamanilaiset. Noin 38–30 eKr.

1 Ja tapahtui viidentenäkymmenentenäneljäntenä vuonna, että kirkossa oli monia erimielisyyksiä, ja kansan keskuudessa oli myös eräs akiista, niin että oli paljon verenvuodatusta.

2 Ja kapinalliset surmattiin tai ajettiin pois maasta, ja he menivät lamanilaisten kuninkaan luo.

3 Ja tapahtui, että he yrittivät yllyttää lamanilaisia sotaan nefiläisiä vastaan, mutta katso, lamanilaiset olivat tavattoman peloissaan, niin etteivät he tahtoneet kuunnella noiden luopioiden sanoja.

4 Mutta tapahtui tuomarien hallituskauden viidentenäkymmenentenäkuudentena vuonna, että oli aluopioita, jotka menivät nefiläisten puolelta lamanilaisten puolelle, ja heidän onnistui niiden toisten kanssa yllyttää heidät vihaan nefiläisiä vastaan; ja koko sen vuoden he varustautuivat sotaan.

5 Ja viidentenäkymmenentenäseitsemäntenä vuonna he tulivat alas taistelemaan nefiläisiä vastaan, ja he aloittivat kuoleman työn; ja niin heidän onnistui tuomarien hallituskauden viidentenäkymmenentenäkahdeksantena vuonna saada haltuunsa Sarahemlan maa sekä kaikki maat aina siihen maahan asti, joka oli lähellä Runsaudenmaata.

6 Ja nefiläiset ja Moronihan sotajoukot ajettiin aina Runsaudenmaahan asti;

7 ja siellä he linnoittautuivat lamanilaisia vastaan läntisestä merestä aina itäiseen asti; nefiläisellä oli päivän matka sitä linjaa pitkin, jonka he olivat linnoittaneet ja jolle sijoittaneet sotajoukkonsa puolustamaan pohjoista maataan.

8 Ja näin nuo nefiläisluopiot olivat lamanilaisten monilukuisen sotajoukon avulla saaneet haltuunsa koko sen nefiläisten alueen, joka oli etelänpuoleisessa maassa. Ja kaikki tämä tapahtui tuomarien hallituskauden viidentenäkymmenentenäkahdeksantena ja -yhdeksäntenä vuonna.

9 Ja tapahtui tuomarien hallituskauden kuudentenakymmenentenä vuonna, että Moronihan onnistui sotajoukkoineen saada haltuunsa monia osia maasta; niin, he saivat takaisin monta kaupunkia, jotka olivat joutuneet lamanilaisten käsiin.

10 Ja tapahtui tuomarien hallituskauden kuudentenakymmenentenäyhdentenä vuonna, että heidän onnistui saada takaisin jopa puolet kaikista alueistaan.

11 Nyt tätä nefiläisten suurta menetystä ja heidän keskuudessaan ollutta suurta teurastusta ei olisi tapahtunut ilman heidän jumalattomuuttaan ja iljetystään, joka oli heidän keskuudessaan; niin, ja sitä oli niidenkin keskuudessa, jotka väittivät kuuluvansa Jumalan kirkkoon.

12 Ja se johtui heidän sydämensä akopeudesta heidän suurten brikkauksiensa tähden, niin, se johtui siitä, että he sortivat cköyhiä eväten ravintonsa nälkäisiltä, eväten vaatetuksensa alastomilta ja lyöden nöyriä veljiään poskelle, pilkaten sitä, mikä oli pyhää, kieltäen profetian ja ilmoituksen hengen, murhaten, rosvoten, valehdellen, varastaen, tehden aviorikoksia, yltyen suuriin kiistoihin ja loikaten Nefin maahan lamanilaisten keskuuteen –

13 ja tämän suuren jumalattomuutensa ja omasta voimastaan akerskailemisensa tähden he jäivät oman voimansa varaan; sen tähden he eivät menestyneet, vaan lamanilaiset ahdistivat ja löivät heitä ja ajoivat heitä edellään, kunnes he olivat menettäneet melkein kaikki hallussaan olleet maat.

14 Mutta katso, Moroniha saarnasi kansalle monia asioita sen jumalattomuuden tähden, ja myös aNefi ja Lehi, jotka olivat Helamanin pojat, saarnasivat kansalle monia asioita, niin, ja profetoivat sille monia asioita sen pahoista teoista ja siitä, mikä sitä kohtaisi, ellei se tekisi parannusta synneistään.

15 Ja tapahtui, että se teki parannuksen, ja siinä määrin kuin se teki parannusta, se alkoi menestyä.

16 Sillä kun Moroniha näki, että se teki parannuksen, hän rohkeni johtaa sitä paikasta paikkaan ja kaupungista kaupunkiin, kunnes se oli saanut takaisin puolet omaisuudestaan ja puolet kaikista maistaan.

17 Ja näin päättyi tuomarien hallituskauden kuudeskymmenesyhdes vuosi.

18 Ja tapahtui tuomarien hallituskauden kuudentenakymmenentenäkahdentena vuonna, ettei Moroniha saanut haltuunsa enempää alueita lamanilaisilta.

19 Sen tähden he luopuivat aikeestaan saada haltuunsa loput maistaan, sillä lamanilaiset olivat niin monilukuisia, että nefiläisten kävi mahdottomaksi saada enempää valtaa heihin; sen tähden Moroniha käytti kaikkia sotajoukkojaan niiden osien puolustamiseen, jotka hän oli vallannut.

20 Ja tapahtui, että lamanilaisten lukumäärän suuruuden tähden nefiläiset pelkäsivät suuresti, että heidät kukistettaisiin ja tallattaisiin maahan ja surmattaisiin ja hävitettäisiin.

21 Niin, he alkoivat muistaa Alman profetioita sekä Moosian sanoja; ja he näkivät, että he olivat olleet uppiniskaista kansaa ja etteivät he olleet pitäneet Jumalan käskyjä minkään arvoisina;

22 ja että he olivat muuttaneet ja polkeneet jalkoihinsa Moosian alait eli sen, minkä Herra käski hänen antaa kansalle; ja he näkivät, että heidän lakinsa olivat tulleet turmeltuneiksi ja että heistä oli tullut jumalaton kansa, niin että he olivat jumalattomia samoin kuin lamanilaiset.

23 Ja heidän pahuutensa tähden kirkko oli alkanut ariutua; ja he alkoivat epäillä profetian henkeä ja ilmoituksen henkeä; ja Jumalan tuomiot olivat heidän silmiensä edessä.

24 Ja he näkivät, että heistä oli tullut aheikkoja niin kuin heidän veljistään lamanilaisista ja ettei Herran Henki enää varjellut heitä; niin, se oli vetäytynyt heistä pois, koska Herran bHenki ei asu cepäpyhissä temppeleissä.

25 Sen tähden Herra lakkasi varjelemasta heitä ihmeellisellä ja verrattomalla voimallaan, sillä he olivat langenneet aepäuskon ja kauhean jumalattomuuden tilaan; ja he näkivät, että lamanilaisia oli tavattoman paljon lukuisammin kuin heitä, ja elleivät he olisi buskollisia Herralle Jumalalleen, heidän täytyisi väistämättä menehtyä.

26 Sillä katso, he näkivät, että lamanilaisten voima oli yhtä suuri kuin heidän voimansa, nimittäin mies mieheltä. Ja niin he olivat langenneet tähän suureen rikkomukseen; niin, siten heistä oli tullut heikkoja rikkomuksensa tähden amuutamassa vuodessa.