พระคัมภีร์
แอลมา 6


บทที่ ๖

ศาสนจักรในเซราเฮ็มลาได้รับการชำระและวางระเบียบ—แอลมาไปยังกิเดียนเพื่อสั่งสอน. ประมาณ ๘๓ ปีก่อนคริสตกาล.

และบัดนี้เหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือ หลังจากแอลมายุติการพูดกับผู้คนของศาสนจักร, ซึ่งก่อตั้งขึ้นในเมืองแห่งเซราเฮ็มลาแล้ว, ท่านแต่งตั้งปุโรหิตและเอ็ลเดอร์, โดยการวางมือของท่านตามระเบียบของพระผู้เป็นเจ้า, เพื่อควบคุมและดูแลศาสนจักร.

และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือ ผู้ใดก็ตามที่ไม่เป็นของศาสนจักรที่กลับใจจากบาปของตนก็รับบัพติศมาสู่การกลับใจ, และรับเข้าในศาสนจักร.

และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นด้วยคือผู้ใดก็ตามที่เป็นของศาสนจักรที่ไม่กลับใจจากความชั่วร้ายของตนและไม่นอบน้อมถ่อมตนต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า—ข้าพเจ้าหมายถึงคนเหล่านั้นที่ทะนงตนด้วยความถือดีในใจตน—พวกเดียวกันนี้ย่อมถูกปฏิเสธ, และชื่อพวกเขาถูกลบ, เพื่อจะไม่นับชื่อพวกเขาอยู่ในบรรดาคนชอบธรรม.

และดังนี้พวกเขาเริ่มก่อตั้งระเบียบของศาสนจักรในเมืองแห่งเซราเฮ็มลา.

บัดนี้ข้าพเจ้าอยากให้ท่านเข้าใจว่าพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าโอบอ้อมอารีคนทั้งปวง, เพื่อจะไม่มีคนใดถูกตัดสิทธิ์ที่จะมาชุมนุมกันเพื่อฟังพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า.

กระนั้นก็ตามลูก ๆ ของพระผู้เป็นเจ้าได้รับบัญชาว่าพวกเขาควรมารวมกันบ่อยครั้ง, และร่วมอดอาหารและสวดอ้อนวอนอย่างสุดกำลังเพื่อความผาสุกในจิตวิญญาณของคนที่หารู้จักพระผู้เป็นเจ้าไม่.

และบัดนี้เหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือเมื่อแอลมาได้วางข้อบังคับเหล่านี้แล้วท่านก็จากพวกเขาไป, แท้จริงแล้ว, จากศาสนจักรซึ่งอยู่ในเมืองแห่งเซราเฮ็มลา, และข้ามไปทางตะวันออกของแม่น้ำไซดอน, ในหุบเขาแห่งกิเดียน, ที่มีเมืองสร้างไว้, ซึ่งเรียกว่าเมืองแห่งกิเดียน, ซึ่งอยู่ในหุบเขาซึ่งเรียกว่ากิเดียน, โดยเรียกตามชายคนที่ถูกมือของนีฮอร์สังหารด้วยดาบ.

และแอลมาไปและเริ่มประกาศพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าให้ศาสนจักรซึ่งสถาปนาขึ้นในหุบเขาแห่งกิเดียน, ตามการเปิดเผยความจริงของถ้อยคำที่บรรพบุรุษท่านพูดไว้, และตามวิญญาณแห่งการพยากรณ์ซึ่งมีอยู่ในท่าน, ตามประจักษ์พยานของพระเยซูคริสต์, พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, ผู้จะเสด็จมาไถ่ผู้คนของพระองค์จากบาปของพวกเขา, และตามระเบียบอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งโดยระเบียบนี้ท่านได้รับการเรียก. และมีเขียนไว้ดังนี้. เอเมน.