Ալմա 33
նախորդ հաջորդ

Գլուխ 33

Զենոսը սովորեցրել է, որ մարդիկ պետք է աղոթեն և երկրպագեն բոլոր տեղերում, և որ դատաստանները մեկդի են դարձվում Որդու շնորհիվ – Զենոքը սովորեցրել է, որ ողորմությունը պարգևվում է Որդու շնորհիվ – Մովսեսն Աստծո Որդու մի նախատիպ էր բարձրացրել անապատում: Մոտ 74թ. Ք.ծ.ա.:

1 Արդ, հետո, երբ Ալման խոսել էր այս խոսքերը, նրանք ուղարկեցին առաջ՝ նրա մոտ, ցանկանալով իմանալ, թե արդյո՞ք նրանք պիտի հավատային ամեկ Աստծո, որպեսզի կարողանային ձեռք բերել այս պտուղը, որի մասին նա խոսել էր, կամ ինչպես նրանք պետք է ցանեին բսերմը, կամ խոսքը, որի մասին նա խոսել էր, որը նա ասաց՝ պետք է սերմանվի իրենց սրտերում. կամ ինչ ձևով նրանք պետք է սկսեին գործադրել իրենց հավատքը:

2 Եվ Ալման ասաց նրանց. Ահա, դուք ասացիք, որ չեք կարող երկրպագել ձեր Աստծուն, որովհետև դուք դուրս եք գցվել ձեր ժողովարաններից: Բայց ահա, ես ասում եմ ձեզ, եթե դուք կարծում եք, որ դուք աչեք կարող երկրպագել Աստծուն, մեծապես սխալվում եք, և դուք պարտավոր եք քննել բսուրբ գրքերը. եթե կարծում եք, որ դրանք սովորեցրել են ձեզ այս, ապա դուք չեք հասկանում դրանք:

3 Դուք հիշո՞ւմ եք, որ կարդացած լինեք, թե ինչ է ասել աԶենոսը՝ հնադարյան մարգարեն, աղոթքի կամ բերկրպագության վերաբերյալ:

4 Քանզի նա ասել է. Դու ողորմած ես, ո՜վ Աստված, քանզի դու լսեցիր իմ աղոթքը, նույնիսկ երբ ես անապատում էի. այո, դու ողորմած էիր, երբ ես աղոթեցի նրանց համար, ովքեր իմ աթշնամիներն էին, և դու դարձրեցիր նրանց դեպի ինձ:

5 Այո, ո՜վ Աստված, և դու ողորմած էիր իմ հանդեպ, երբ ես աղաղակեցի առ քեզ իմ ադաշտում. երբ ես աղաղակեցի առ քեզ իմ աղոթքով, և դու լսեցիր ինձ:

6 Եվ այնուհետև, ո՜վ Աստված, երբ ես դարձա իմ տուն, դու լսեցիր ինձ իմ աղոթքում:

7 Երբ ես դարձա իմ ասենյակը, ո՜վ Տեր, և աղոթեցի քեզ, դու լսեցիր ինձ:

8 Այո, դու ողորմած ես դեպի քո զավակները, երբ նրանք աղաղակում են առ քեզ, լսվելու քո կողմից, և ոչ թե մարդկանց, և դու կամենում ես լսել նրանց:

9 Այո, ո՜վ Տեր, դու ողորմած ես եղել իմ հանդեպ, և լսել ես իմ աղաղակները քո ժողովներում:

10 Այո, և դու լսել ես ինձ նաև, երբ ես դուրս էի ագցված և արհամարհված էի իմ թշնամիների կողմից. այո, դու լսում էիր իմ աղաղակները, և զայրացած էիր իմ թշնամիների վրա, և դու այցելեցիր նրանց՝ քո բարկության մեջ, սրընթաց կործանմամբ:

11 Եվ դու լսեցիր ինձ՝ իմ չարչարանքների և իմ անկեղծության պատճառով. և դա քո Որդու շնորհիվ էր, որ դու եղար այսպես ողորմած դեպի ինձ, ուստի, ես կաղաղակեմ առ քեզ իմ բոլոր չարչարանքների մեջ, քանզի քո մեջ է իմ ուրախությունը. քանզի դու մեկդի ես դարձրել քո դատաստաններն ինձանից, քո Որդու շնորհիվ:

12 Եվ այժմ Ալման ասաց նրանց. Հավատո՞ւմ եք դուք այն ասուրբ գրքերին, որոնք գրվել են նրանց կողմից՝ անցյալում:

13 Ահա, եթե դուք հավատում եք, դուք պիտի հավատաք, թե ինչ է ասել աԶենոսը. քանզի ահա, նա ասել է. Դու մեկդի ես դարձրել քո դատաստանները՝ քո Որդու շնորհիվ:

14 Այժմ ահա, իմ եղբայրնե՛ր, ես կկամենայի հարցնել, թե արդյոք դուք կարդացե՞լ եք սուրբ գրքերը: Եթե դուք կարդացել եք, ի՞նչպես կարող եք դուք չհավատալ Աստծո Որդուն:

15 Քանզի գրված աչէ՛, որ միայն Զենոսն է խոսել այս բաների մասին, այլ բԶենոքը նույնպես խոսել է այս բաների մասին,

16 Քանզի, ահա, նա ասել է. Դու բարկացած ես, ո՜վ Տեր, այս ժողովրդի վրա, որովհետև նրանք չեն կամենում հասկանալ քո ողորմությունները, որոնք դու պարգևել ես նրանց քո Որդու շնորհիվ:

17 Եվ այժմ, իմ եղբայրնե՛ր, դուք տեսնում եք, որ մի երկրորդ հնադարյան մարգարե է վկայել Աստծո Որդու վերաբերյալ, և քանի որ ժողովուրդը չկամեցավ հասկանալ նրա խոսքերը, նրանք աքարկոծեցին նրան՝ ի մահ:

18 Բայց ահա, սա բոլորը չէ. միայն նրանք չեն, որ խոսել են Աստծո Որդու վերաբերյալ:

19 Ահա, նրա մասին խոսվել է աՄովսեսի կողմից. այո, և ահա, մի բնախատիպ էր գբարձրացվել անապատում, որ ով որ նայեր դրա վրա՝ կկարողանար ապրել: Եվ շատերը նայեցին ու ապրեցին:

20 Բայց քչերը հասկացան այդ բաների իմաստը, և դա՝ իրենց սրտերի կարծրության պատճառով: Բայց կային շատերը, ովքեր այնպես էին կարծրացած, որ նրանք հրաժարվեցին նայել, այդ պատճառով նրանք մեռան: Արդ, պատճառը, որ նրանք հրաժարվեցին նայել, սա է՝ որովհետև նրանք չէին հավատում, որ դա ակապաքիներ իրենց:

21 Ո՜վ իմ եղբայրներ, եթե ձեզ հնարավոր լիներ ապաքինվել, սոսկ աչք ածելով շուրջը, որպեսզի դուք կարողանայիք ապաքինվել, մի՞թե դուք կհրաժարվեիք նայել արագ, թե՞ դուք կկամենայիք ավելի շուտ կարծրացնել ձեր սրտերն անհավատությամբ և լինել ալարկոտ, այնպես որ կհրաժարվեիք աչք ածել շուրջը, որպեսզի մեռնեիք:

22 Եթե այդպես է, վա՜յ պիտի գա ձեզ վրա. բայց եթե այդպես չէ, ուրեմն աչք ածեք շուրջը և ասկսեք հավատալ Աստծո Որդուն, որ նա գալու է՝ փրկագնելու իր ժողովրդին, և որ նա պիտի տառապի ու մեռնի՝ նրանց մեղքերը բքավելու համար. և որ նա պիտի գբարձրանա մեռելներից, որը կիրականացնի դհարությունը, այնպես որ բոլոր մարդիկ կկանգնեն նրա առաջ՝ դատվելու վերջին ու դատաստանի օրը՝ համաձայն իրենց եգործերի:

23 Եվ այժմ, իմ եղբայրնե՛ր, ես ուզում եմ, որ դուք ասերմանեք այս խոսքը ձեր սրտերում, և երբ այն սկսի ուռչել՝ սնուցեք այն հենց այսպես, ձեր հավատքով: Եվ ահա, այն կդառնա մի ծառ, վեր բխոյանալով ձեր մեջ դեպի հավիտենական կյանք: Եվ այն ժամանակ թող Աստված շնորհի ձեզ, որ ձեր գբեռները թեթև լինեն՝ նրա Որդու ուրախության միջոցով: Եվ, հիրավի, այս բոլորը դուք կարող եք անել, եթե կամենաք: Ամեն: