Szentírások
3 Nefi 12


12. Fejezet

Jézus elhívja és megbízza a Tizenkettőt – A Hegyi beszédhez hasonló beszédet mond a nefitáknak – Az áldottakról beszél – Tanításai túlmutatnak Mózes törvényén, és előbbre valóak azoknál – Az emberek azt a parancsot kapják, hogy legyenek tökéletesek, ahogyan ő és Atyja is tökéletes – Vö. Máté 5. Mintegy Kr.u. 34.

1 És lőn, hogy miután Jézus elmondta ezeket a szavakat Nefinek és az elhívottaknak (most azok száma, akiket elhívtak, és akik hatalmat és felhatalmazást kaptak a keresztelésre, tizenkettő volt), és íme kinyújtotta kezét a sokaság felé, és kiáltott hozzájuk, mondván: Áldottak vagytok, ha megszívlelitek ezen tizenkettő szavait, akiket arra választottam ki közületek, hogy szolgáljanak benneteket, és hogy a szolgáitok legyenek; és nekik adtam hatalmat arra, hogy vízzel megkeresztelhessenek titeket; és íme, miután vízzel megkereszteltek benneteket, én tűzzel és a Szentlélekkel foglak megkeresztelni titeket; áldottak vagytok tehát, ha hisztek bennem és megkeresztelkedtek azt követően, hogy láttatok engem, és tudjátok, hogy létezem.

2 Továbbá, még áldottabbak azok, akik a ti szavaitokban hisznek, mivel ti bizonyságot fogtok tenni arról, hogy láttatok engem, és tudjátok, hogy létezem. Igen, áldottak azok, akik hisznek majd a szavaitokban, és leereszkednek az alázatosság mélységeire és megkeresztelkednek, mert tűzzel és a Szentlélekkel fogom meglátogatni őket, és bocsánatot nyernek a bűneikre.

3 Igen, áldottak a lélekben szegények, akik hozzám jönnek, mert övéké a mennyeknek királysága.

4 Továbbá áldottak, akik gyászolnak, mert majd megvigasztaltatnak.

5 És áldottak a szelídek, mert ők fogják örökölni a földet.

6 És áldottak mindazok, akik éhezik és szomjazzák az igazlelkűséget, mert el fogja tölteni őket a Szentlélek.

7 És áldottak az irgalmasok, mert ők majd irgalmasságot nyernek.

8 És áldottak mind a tiszta szívűek, mert ők látni fogják Istent.

9 És áldottak mind a békét teremtők, mert Isten gyermekeinek neveztetnek majd.

10 És áldottak mindazok, akiket nevem miatt üldöznek, mert övék a mennyek királysága.

11 És áldottak vagytok, amikor az emberek szidalmaznak és üldöznek benneteket, és mindenféle gonosz dolgot mondanak rátok tévesen énmiattam;

12 Mert nagy lesz az örömötök, és rendkívül örültök majd, hiszen nagy lesz jutalmatok a mennyben; mert ők így üldözték a prófétákat is, akik előttetek voltak.

13 Bizony, bizony mondom nektek, reátok bízom, hogy ti legyetek a földnek sója; ám ha a só elveszti ízét, akkor mivel sózzák majd meg a földet? A só aztán már semmire sem jó, csak arra, hogy kivessék és lábuk alá tapossák az emberek.

14 Bizony, bizony mondom nektek, reátok bízom, hogy ti legyetek e nép világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni.

15 Íme, ha gyertyát gyújt az ember, akkor véka alá teszi azt? Nem, hanem gyertyatartóra, és az világosságot ad mindenkinek, aki a házban van;

16 Engedjétek tehát, hogy úgy ragyogjon világosságotok ezen nép előtt, hogy láthassák a jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti Atyátokat, aki a mennyben van.

17 Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megsemmisítsem a törvényt vagy a prófétákat. Nem azért jöttem, hogy megsemmisítsek, hanem azért, hogy betöltsek;

18 Mert bizony mondom nektek, hogy egy jóta vagy pontocska sem múlt el a törvényből, hanem bennem az mind beteljesedett.

19 És íme, azért adtam nektek a törvényt és Atyám parancsolatait, hogy higgyetek bennem, és hogy megbánjátok a bűneiteket, és megtört szívvel és töredelmes lélekkel jöjjetek hozzám. Íme, előttetek vannak a parancsolatok, és beteljesedett a törvény.

20 Jöjjetek hát hozzám, és legyetek megszabadítva; mert bizony mondom nektek, hogy ha nem tartjátok be a parancsolataimat, melyeket most megparancsoltam nektek, akkor semmiképpen nem léphettek be a mennyek királyságába.

21 Hallottátok, hogy megmondták a régiek, és meg is van írva előttetek, hogy ne öljetek, mert aki öl, az ki van téve Isten ítéletének;

22 De én azt mondom nektek, hogy aki haragszik a testvérére, az is ki van téve az ő ítéletének. És aki azt mondja a testvérének: Ráka, az ki van téve a tanácsnak; és aki azt mondja: Te ostoba, az ki van téve a pokol tüzének.

23 Ha tehát hozzám jöttök, vagyis hozzám szeretnétek jönni, és eszetekbe jut, hogy testvéreteknek valami panasza van ellenetek –

24 Menjetek el a testvéretekhez, és először békéljetek meg vele, és aztán jöjjetek hozzám, szívetek minden szándékával, és én be foglak fogadni benneteket.

25 Egyezzetek meg ellenségetekkel hamar, míg úton vagytok vele, különben még valamikor fölétek kerekedik, és börtönbe vétettek.

26 Bizony, bizony mondom nektek, hogy addig semmiképpen nem jöttök ki onnan, míg a legutolsó szenínt meg nem fizettétek. És míg börtönben vagytok, vajon tudtok-e egy szenínt is fizetni? Bizony, bizony mondom nektek, hogy nem.

27 Íme, azt írták a régiek, hogy ne kövess el házasságtörést;

28 Ám én azt mondom nektek, hogy aki úgy tekint egy nőre, hogy vágyakozik utána, az szívében máris házasságtörést követett el.

29 Íme, parancsot adok nektek arra, hogy ezen dolgok egyikének se engedjétek meg, hogy a szívetekbe férkőzzön;

30 Mert jobb, ha megtartóztatjátok magatokat ezektől a dolgoktól, és így felveszitek a kereszteteket, mintsem hogy a pokolra vessenek benneteket.

31 Meg van írva, hogy aki elbocsátja feleségét, az adjon neki válólevelet.

32 Bizony, bizony mondom nektek, hogy aki elbocsátja a feleségét, hacsak nem paráználkodás okán teszi ezt, az házasságtörés elkövetésére veszi őt rá; és aki feleségül veszi azt, aki elvált, az házasságtörést követ el.

33 És továbbá, meg van írva az, hogy ne esküdj hamisan, hanem végezd el az Úrnak, amire megesküdtél;

34 De bizony, bizony mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek; se a mennyre, mert Isten trónusa az;

35 Se a földre, mert az lábának zsámolya;

36 És saját fejetekre se esküdjetek, hiszen hajatok egyetlen szálát sem tudjátok feketévé vagy fehérré tenni;

37 Hanem a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, mert ami ezen túlmegy, az gonosz dolog.

38 És íme, meg van írva, hogy szemet szemért, és fogat fogért;

39 De én azt mondom nektek, hogy ne üssetek vissza a gonosznak, hanem aki megüti a jobb orcátokat, annak fordítsátok oda a másikat is;

40 És ha valaki pereskedik veletek, és elveszi az alsó ruhátokat, akkor hadd vegye el a felső ruhátokat is;

41 És ha valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menjetek el vele kettőre.

42 Adjatok annak, aki kér tőletek, és ne forduljatok el attól, aki kölcsön akar kérni tőletek.

43 És íme, az is meg van írva, hogy szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet;

44 De íme, én azt mondom nektek, hogy szeressétek ellenségeiteket, áldjátok meg azokat, akik átkoznak benneteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket, és imádkozzatok azokért, akik kihasználnak és üldöznek benneteket;

45 Hogy Atyátok gyermekei lehessetek, aki a mennyben van; mert ő a gonoszokra és a jókra is felhozza a napját.

46 Azok a régi dolgok tehát, amik a törvény alá tartoztak, énbennem mind beteljesedtek.

47 A régi dolgok elmúltak, és minden dolog megújult.

48 Azt akarom tehát, hogy legyetek tökéletesek, éppen úgy, ahogyan én, vagy Atyátok, aki a mennyben van, tökéletes.