Ngaahi Folofolá
3 Nīfai 11


Naʻe fakahā ʻe Sīsū Kalaisi ia ki he kakai ʻo Nīfaí, lolotonga ʻa e fakataha mai ʻa e fuʻu kakai tokolahi ʻi he fonua ko Mahú, ʻo ne akonakiʻi ʻa kinautolu; pea ko e ʻuhinga ʻeni ʻo ʻene fakahā ia ʻe ia kiate kinautolú.

ʻOku kau ki ai ʻa e vahe 11 ʻo aʻu ki he ngataʻanga ʻo e vahe 26.

Vahe 11

ʻOku fakamoʻoniʻi ʻe he Tamaí ki Hono ʻAlo ʻOfaʻangá—ʻOku hā mai ʻa Kalaisi mo fakahā kuó ne fai ʻa e fakalelei—ʻOku ala ʻa e kakaí ki he ngaahi mata kafo ʻi hono ongo nimá, vaʻé mo hono vakavaká—ʻOku nau kalanga Hōsana—ʻOkú ne folofola ki he anga mo e ngaahi founga ʻo e papitaisó—ʻOku tupu ʻa e laumālie ʻo e fakakikihí mei he tēvoló—Ko e tokāteline ʻa Kalaisí ke tui ʻa e tangatá pea papitaiso mo maʻu ʻa e Laumālie Māʻoniʻoní. Taʻu T.S. 34 nai.

1 Pea ko ʻeni, naʻe hoko ʻo pehē naʻe ai ʻa e fuʻu kakai tokolahi naʻe fakataha mai, ʻo e kakai Nīfaí, ʻo takatakai ʻi he temipale ʻa ia naʻe ʻi he fonua ko Mahú; pea naʻa nau ofo mo fakatumutumu ʻiate kinautolu, ʻo nau fefakahāʻaki ʻiate kinautolu ʻa e fuʻu liliu maʻongoʻonga mo fakaofo ʻa ia kuo hokó.

2 Pea naʻa nau lolotonga fetalanoaʻaki foki ʻo kau ki he Sīsū Kalaisi ko ia, ʻa ia kuo fakahā ʻa e fakaʻilonga ʻo ʻene pekiá.

3 Pea naʻe hoko ʻo pehē ʻi he lolotonga ʻenau fetalanoaʻaki pehē ʻiate kinautolú, naʻa nau fanongo ki ha leʻo ʻa ia naʻe hangē ʻoku haʻu mei he loto langí; pea naʻa nau siosio holo honau matá, he naʻe ʻikai mahino kiate kinautolu ʻa e leʻo ʻa ia naʻa nau fanongo ki aí; pea naʻe ʻikai ko ha leʻo-mālohi ia, pea ʻikai foki ko ha leʻo-lahi; ka neongo iá, neongo ko e kihiʻi leʻo-siʻi ia, ka naʻe mahuhuhuhu ai ʻa e loto ʻo kinautolu naʻe fanongó pea ongo moʻoni ki honau lotó, pea naʻe ʻikai ai ha kupu ʻo honau sinó naʻe ʻikai ke taʻe-tetetete; ʻio, naʻe mahuhuhuhu ai ʻa honau laumālié, ʻo fakamāfanaʻi honau lotó.

4 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻa nau toe fanongo ki he leʻó, pea naʻe ʻikai mahino ia kiate kinautolu.

5 Pea naʻa nau toe fanongo ko hono tuʻo tolu ki he leʻó, ʻo nau fakaava honau telingá ke ongoʻi ia; pea naʻe hanga honau matá ki he feituʻu naʻe ongo ia mei aí; ʻo nau sio fakamamaʻu ki he langí, ʻa ia naʻe haʻu mei ai ʻa leʻó.

6 Pea vakai, ʻi he ongo mai ko hono tuʻo tolú naʻe mahino kiate kinautolu ʻa e leʻo naʻa nau fanongo ki aí; pea naʻe folofola ia kiate kinautolu:

7 Vakai ki hoku ʻAlo ʻOfaʻangá, ʻa ia ʻoku ou fiemālie lahi ai, ʻa ia kuó u fakaongoongoleleiʻi ai ʻa hoku hingoá—mou fanongo kiate ia.

8 Pea naʻe hoko ʻo pehē, ʻi he mahino kiate kinautolú naʻa nau toe tangaki hake honau matá ki he langí; pea vakai, naʻa nau mamata ki ha Tangata ʻoku hāʻele hifo mei he loto langí; pea kuo kofu ia ʻaki ʻa e pulupulu hinehina; pea naʻá ne hāʻele hifo ʻo tuʻu ʻi honau haʻohaʻongá; pea naʻe hanga ʻa e mata ʻo e kakai kotoa pē kiate ia, pea naʻa nau ilifia ke fakaava honau ngutú, pe feleaʻaki ʻiate kinautolu, pea naʻe ʻikai mahino hono ʻuhinga ʻo e hāʻele maí ni kiate kinautolu, he naʻa nau mahalo ko e ʻāngelo ia ʻoku hā mai kiate kinautolú.

9 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻa ne mafao atu hono toʻukupú ʻo ne folofola ki he kakaí, ʻo pehē:

10 Vakai, ko au ko Sīsū Kalaisi, ʻa ia naʻe fakamoʻoniʻi ʻe he kau palōfitá ʻe haʻu ki he māmaní.

11 Pea vakai, ko au ko e maama mo e moʻui ʻa e māmaní; pea kuó u inu mei he ipu kona ko ia naʻe tuku ʻe he Tamaí kiate aú, pea kuó u fakaongoongoleleiʻi ʻa e Tamaí ʻi heʻeku toʻo kiate au ʻa e ngaahi angahala ʻa e māmaní, ʻa ia kuó u fai ai ʻa e meʻa kotoa pē kuo finangalo ʻa e Tamaí ke u fai talu mei he kamataʻangá.

12 Pea naʻe hoko ʻo pehē ʻi he hili ʻa e folofola ʻaki ʻe Sīsū ʻa e ngaahi folofola ní naʻe tōmapeʻe ki he kelekelé ʻa e kakai kotoa pē; he naʻa nau manatu kuo kikiteʻi ʻiate kinautolu ʻe fakahā ʻe Kalaisi ia ʻe ia kiate kinautolu ʻo ka hili ʻene hāʻele hake ki he langí.

13 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻe folofola ʻa e ʻEikí kiate kinautolu ʻo pehē:

14 Tuʻu hake pea ʻunuʻunu mai kiate au, koeʻuhí ke mou ʻai homou nimá ki hoku vakavaká, pea ke mou ala foki ki he mataʻi faʻo ʻi hoku nimá mo hoku vaʻé, koeʻuhí ke mou ʻiloʻi ko au ko e ʻOtua ʻo ʻIsilelí, pea ko e ʻOtua ʻo e māmaní kotoa pē, pea kuo tāmateʻi au koeʻuhi ko e ngaahi angahala ʻa e māmaní.

15 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻe ʻalu atu ʻa e fuʻu kakaí, ʻo nau ʻai honau nimá ki hono vakavaká, ʻo nau ala ki he ngaahi mataʻi faʻo ʻi hono nimá mo hono vaʻé; ʻo nau fai ʻeni, mo ʻalu atu taki taha kae ʻoua kuo ʻalu atu kotoa pē, ʻo nau mamata ʻaki honau matá mo ala ʻaki honau nimá, pea nau ʻiloʻi pau mo fakamoʻoniʻi, ko ia ia ʻa ia kuo tohi ʻe he kau palōfitá ʻe hāʻele maí.

16 Pea ʻi he hili ʻenau ʻalu atu kotoa pē ʻo mamata maʻanautolu peé, pea naʻa nau kalanga fakataha, ʻo pehē:

17 Hōsana! ʻOku monūʻia ʻa e huafa ʻo e ʻOtua Fungani Māʻolunga Tahá! Pea naʻa nau fakatōmapeʻe ki lalo ʻi he vaʻe ʻo Sīsuú, ʻo kiate ia.

18 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻá ne folofola kia Nīfai (he naʻe ʻi he kakaí ʻa Nīfai) ʻo ne fekau kiate ia ke haʻu.

19 Pea naʻe tuʻu hake ʻa Nīfai ʻo ʻalu atu, peá ne punou hifo ʻi he ʻao ʻo e ʻEikí ʻo ne ʻuma ki hono vaʻé.

20 Pea naʻe fekau kiate ia ʻe he ʻEikí ke ne tuʻu hake. Pea naʻe tuʻu hake ia ʻo tuʻu ʻi muʻa ʻiate ia.

21 Pea naʻe folofola ʻa e ʻEikí kiate ia: ʻOku ou tuku kiate koe ʻa e mālohi ke ke papitaiso ʻa e kakaí ni ʻo ka hili ʻeku toe ʻalu hake ki langí.

22 Pea naʻe toe ui ʻe he ʻEikí ha niʻihi kehe, ʻo ne folofola ʻaki ʻa e ngaahi meʻa tatau pē kiate kinautolu; pea naʻá ne tuku kiate kinautolu ʻa e mālohi ke fai papitaiso. Pea naʻá ne folofola kiate kinautolu: Ko e founga ʻeni ke mou fai ai ʻa e papitaisó; pea ʻoua naʻa ʻi ai ha ngaahi fakakikihi ʻiate kimoutolu.

23 Ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ko ia ia ʻoku fakatomala mei heʻene ngaahi angahalá koeʻuhi ko hoʻomou ngaahi leá, ʻo ne kole ke papitaiso ʻi hoku hingoá, ko e anga ʻeni ʻo hoʻomou papitaiso ʻa kinautolú—Vakai, te mou ʻalu hifo pea tuʻu ʻi he loto vaí, pea te mou papitaiso ʻa kinautolu ʻi hoku hingoá.

24 Pea ko ʻeni vakai, ko e ngaahi lea ʻeni ke mou leaʻakí, ke mou ui ʻa kinautolu ʻi honau hingoá, ʻo pehē:

25 ʻI he mafai kuó u maʻu meia Sīsū Kalaisí, ʻoku ou papitaiso koe ʻi he huafa ʻo e Tamaí, pea mo e ʻAló, pea mo e Laumālie Māʻoniʻoní. ʻĒmeni.

26 Pea te mou toki fakangalo hifo ʻa kinautolu ʻi he vaí, pea toe fokotuʻu hake ʻa kinautolu mei he vaí.

27 Pea ko e founga ʻeni ke mou fai papitaiso ai ʻi hoku hingoá; he vakai, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku taha pē ʻa e Tamaí, mo e ʻAló, mo e Laumālie Māʻoniʻoní; pea ʻoku ou ʻi he Tamaí, pea ʻoku ʻiate au ʻa e Tamaí, ʻoku taha pē ʻa e Tamaí mo au.

28 Pea ʻi he founga ko ia kuó u fekau kiate kimoutolú ʻe pehē hoʻomou fai papitaisó. Pea ʻoua naʻa ʻi ai ha ngaahi fakakikihi ʻiate kimoutolu, ʻo hangē ko ia kuo hoko ʻi muʻá; pea ʻoua naʻa fai foki mo ha ngaahi fakakikihi ʻiate kimoutolu ʻi he ngaahi tefito ʻo ʻeku tokāteliné, ʻo hangē ko ia kuo hoko ʻi muʻá.

29 He ko e moʻoni, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ko ia ia ʻokú ne maʻu ʻa e ʻa e laumālie ʻo e fakakikihí ʻoku ʻikai ʻaʻaku ia, ka ʻoku ʻo e tēvoló ia, ʻa ia ko e tamai ʻa e fakakikihí, pea ʻokú ne ueʻi hake ʻa e loto ʻo e kakaí ke fefakakikihiʻaki ʻi he ʻita, ʻiate kinautolu.

30 Vakai, ʻoku ʻikai ko ʻeku tokāteliné ʻeni, ke ueʻi ʻa e loto ʻo e kakaí ke feʻiteʻitani; ʻiate kinautolu; ka ko ʻeku tokāteliné ʻeni ke fakangata hono fai ʻo e ngaahi meʻa peheé.

31 Vakai, ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, te u fakahā kiate kimoutolu ʻa ʻeku tokāteliné.

32 Pea ko ʻeku tokāteliné ʻeni, pea ko e tokāteline ia ʻa ia kuo tuku kiate au ʻe he Tamaí; pea ʻoku ou fakamoʻoniʻi ʻa e Tamaí, pea ʻoku fakamoʻoniʻi au ʻe he Tamaí, pea ʻoku fakamoʻoniʻi ʻe he Laumālie Māʻoniʻoní ʻa e Tamaí mo au; pea ʻoku ou fakamoʻoniʻi kuo fekau ʻe he Tamaí ki he kakai fulipē, ʻi he potu kotoa pē, ke nau fakatomala pea tui kiate au.

33 Pea ko ia ia ʻokú ne tui kiate au, mo papitaisó, ʻe fakamoʻui ia; pea ko kinautolu ia te nau maʻu ʻa e puleʻanga ʻo e ʻOtuá.

34 Pea ko ia ia ʻoku ʻikai tui kiate au, mo papitaisó, ʻe malaʻia ia.

35 Ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ko ʻeku tokāteliné ʻeni, pea ʻoku ou haʻu mei he Tamaí ke fakamoʻoni ki ai; pea ko ia ia ʻoku tui kiate aú ʻoku tui ki he Tamaí foki; pea ʻe fakamoʻoniʻi au kiate ia ʻe he Tamaí, he te ne ʻaʻahi kiate ia ʻaki ʻa e afi mo e Laumālie Māʻoniʻoni.

36 Pea ʻe pehē hono fakamoʻoniʻi au ʻe he Tamaí, pea ʻe fakamoʻoniʻi ʻe he Laumālie Māʻoniʻoní au pea mo e Tamaí kiate ia; he ko e Tamaí, mo Au, mo e Laumālie Māʻoniʻoní ʻoku mau taha pē.

37 Pea ʻoku ou toe pehē kiate kimoutolu, kuo pau ke mou fakatomala, pea hoko ʻo tatau mo ha tamasiʻi siʻi, pea papitaiso ʻi hoku hingoá, pe ʻoku ʻikai pē ha founga ke mou maʻu ai ʻa e ngaahi meʻá ni.

38 Pea ʻoku ou toe pehē kiate kimoutolu, kuo pau ke mou fakatomala, pea papitaiso ʻi hoku hingoá, pea hoko ʻo tatau mo ha kiʻi tamasiʻi siʻi, pe ʻe ʻikai te mou teitei maʻu ʻa e puleʻanga ʻo e ʻOtuá.

39 Ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ko ʻeku tokāteliné ʻeni, pea ʻilonga ʻa kinautolu ʻoku langa aí ʻoku nau langa ki heʻeku maká, pea ʻe ʻikai ikuna ʻa kinautolu ʻe he ngaahi matapā ʻo helí.

40 Pea ʻilonga ia te ne fakahā ʻo lahi ange pe siʻi hifo ʻi he meʻa ní, pea fokotuʻu ia ko ʻeku tokāteliné, ʻoku tupu ia mei he fai angahalá, pea kuo ʻikai langa ia ʻi heʻeku maká; ka ʻoku langa ia ki ha tuʻunga ʻo e ʻoneʻone, pea ʻoku ava ʻa e ngaahi matapā ʻo helí ke maʻu ʻa e kakai peheé ʻo ka ʻoho mai ʻa e vaí pea faʻaki kiate ia ʻa e ngaahi matangí.

41 Ko ia, ʻalu atu ki he kakaí ni, pea fakahā ʻa e ngaahi lea ʻa ia kuó u leaʻakí, ʻo aʻu ki he ngaahi ngataʻanga ʻo e māmaní.