Pisma święte
Ⅰ Ks. Nefiego 10


Rozdział 10

Lehi przepowiada, że Żydzi zostaną wzięci do niewoli przez Babilończyków. Mówi o przyjściu Mesjasza, Zbawiciela i Odkupiciela do Żydów. Lehi mówi także o przyjściu tego, który ochrzci Baranka Bożego. Lehi mówi o śmierci i zmartwychwstaniu Mesjasza. Porównuje rozproszenie i zgromadzenie Izraela do drzewa oliwnego. Nefi mówi o Synu Boga, darze Ducha Świętego i o potrzebie prawości. W okresie lat 600–592 p.n.e.

1. I teraz ja, Nefi, będę pisał na atych płytach o tym, czego dokonałem, o swoim panowaniu i posłudze, jednakże, aby pisać o sobie, muszę najpierw powiedzieć nieco o moim ojcu, jak również o moich braciach.

2. Albowiem stało się, że gdy mój ojciec skończył opowiadać o swoim aśnie, a także wzywać moich braci do wszelkiej pilności, mówił im o Żydach,

3. Że po tym, jak ulegną zagładzie oni sami, a nawet to wielkie miasto aJerozolima, wielu zostanie bwziętych do niewoli do cBabilonu, aż we właściwym dla Pana czasie dpowrócą; zaiste, a nawet zostaną wyprowadzeni z niewoli; a gdy zostaną wyprowadzeni z niewoli, ponownie posiądą ziemię swego dziedzictwa.

4. Zaiste, i asześćset lat po opuszczeniu przez mego ojca Jerozolimy Pan Bóg wzbudzi bproroka pośród Żydów — samego cMesjasza, innymi słowy, Zbawiciela świata.

5. Powiedział także o prorokach, że wielu z nich aświadczyło o tych sprawach, o tym Mesjaszu, o którym mówił, czyli o tym Odkupicielu świata.

6. Przeto cała ludzkość była w stanie zagubienia i aupadku, i pozostanie taką na zawsze, chyba że zda się na tego Odkupiciela.

7. Mój ojciec mówił też o aproroku, który ma przyjść przed Mesjaszem, aby przygotować drogę Pańską.

8. Zaiste, pójdzie on i będzie wołał na pustyni: aPrzygotujcie drogę Pańską, prostujcie Jego ścieżki, albowiem stoi pośród was ten, którego nie znacie, który jest mocniejszy ode mnie i któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemienia u Jego sandała. I wiele mój ojciec o tym mówił.

9. I mój ojciec powiedział, że ten prorok będzie chrzcił w aBetabarze za Jordanem; i powiedział również, że będzie on bchrzcił wodą; i że nawet Mesjasz zostanie przez niego ochrzczony wodą.

10. I gdy ochrzci Mesjasza wodą, przekona się i da świadectwo, że ochrzcił aBaranka Bożego, który zgładzi grzechy świata.

11. I stało się, że gdy mój ojciec wypowiedział te słowa, powiedział moim braciom o ewangelii, która będzie głoszona pośród Żydów, a także o tym, że Żydzi będą amarniećbniewierze. I gdy czabiją Mesjasza, który ma przyjść, i gdy zostanie On zabity, dpowstanie z martwych, i objawi się przez eDucha Świętego ludziom innych wyznań.

12. Zaiste, mój ojciec mówił wiele o ludziach innych wyznań, a także o domu Izraela, porównując go do adrzewa oliwnego, którego gałęzie zostaną odłamane i brozrzucone po całej ziemi.

13. Dlatego trzeba — powiedział — abyśmy byli zgodni, gdy jesteśmy prowadzeni do aziemi obiecanej, abyśmy wypełnili słowo Pana o naszym rozproszeniu po całej ziemi.

14. I gdy dom Izraela zostanie rozproszony, zostaną oni ponownie azgromadzeni, to znaczy, że gdy bludzie innych wyznań otrzymają pełnię Ewangelii, naturalne gałęzie drzewa oliwnego, czyli resztki domu Izraela, zostaną ponownie wszczepione do cdrzewa oliwnego, innymi słowy, dojdą do wiedzy o prawdziwym Mesjaszu, Swym Panu i Swym Odkupicielu.

15. I w ten sposób mój ojciec prorokował, i przemawiał do moich braci. I powiedział on także wiele innych rzeczy, których nie zapisuję w tej księdze, bowiem co uznałem za potrzebne, podaję w ainnej mojej księdze.

16. I wszystko, o czym powiedziałem, nastąpiło, gdy mój ojciec mieszkał w namiocie, w dolinie Lemuel.

17. I stało się, że ja, Nefi, usłyszawszy wszystkie asłowa o tym, co mój ojciec zobaczył w bwizji, a także co powiedział mocą Ducha Świętego, którą to moc otrzymał dzięki swej wierze w Syna Bożego — Syn Boży był cMesjaszem, który ma przyjść — ja, Nefi, pragnąłem również zobaczyć i usłyszeć, i poznać te rzeczy mocą dDucha Świętego, co jest darem Boga dla wszystkich, którzy Go epilnie szukają, czy to w czasach fdawnych, czy też w czasach, gdy objawi się On dzieciom ludzkim.

18. Albowiem jest On aten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki, i droga jest przygotowana dla wszystkich ludzi od założenia świata, jeśli stanie się, że odpokutują i przystąpią do Niego.

19. Kto pilnie szuka, znajdzie; a atajemnice Boga będą takim ludziom wyjawiane mocą bDucha Świętego, zarówno w czasach obecnych, jak i w czasach przeszłych, i zarówno w czasach przeszłych, jak i w czasach, które nastąpią; albowiem cdroga Pana jest jednym wiecznym kręgiem.

20. Pamiętaj więc, człowieku, że za wszystko, co czynisz, będziesz doprowadzony na asąd.

21. Jeśli więc w dniach twej apróby twoim dążeniem było czynienie niegodziwości, okażesz się bnieczystym przed tronem sędziowskim Boga; a ponieważ nic nieczystego nie może przebywać z Bogiem, przeto zostaniesz odrzucony na zawsze.

22. I Duch Święty upoważnia mnie, abym to powiedział i nie powstrzymywał się od tego.