Pisma święte
Ⅰ Ks. Nefiego 13


Rozdział 13

Nefi widzi w wizji kościół diabła założony pośród ludzi innych wyznań, odkrycie i kolonizację Ameryki, usunięcie wielu prostych i cennych fragmentów z Biblii, wynikający z tego stan odstępstwa ludzi innych wyznań, przywrócenie ewangelii, ujawnienie pism świętych w dniach ostatnich oraz budowanie Syjonu. W okresie lat 600–592 p.n.e.

1. I stało się, że anioł przemówił do mnie tymi słowy: Spójrz! I spojrzawszy, zobaczyłem wiele narodów i królestw.

2. I anioł rzekł do mnie: Co widzisz? I powiedziałem: Widzę wiele narodów i królestw.

3. A on rzekł do mnie: Są to narody i królestwa ludzi innych wyznań.

4. I stało się, że zobaczyłem pośród nacji aludzi innych wyznań założenie bwielkiego kościoła.

5. I anioł rzekł do mnie: Oto założenie kościoła bardziej występnego niż wszystkie inne kościoły, który azabija świętych Boga, zaiste, poddaje ich torturom i krępuje ich, ujarzmia ich żelaznym bjarzmem i bierze ich do niewoli.

6. I stało się, że zobaczyłem ten awielki i występny kościół, i widziałem, że bdiabeł był jego założycielem.

7. Widziałem także azłoto i srebro, i jedwabie, i szkarłaty, i misternie tkane płótna, i wszelkiego rodzaju kosztowne ubiory i widziałem wiele nierządnic.

8. I anioł przemówił do mnie tymi słowy: Złoto i srebro, i jedwabie, i szkarłaty, misternie tkane płótna, i kosztowne ubiory, i nierządnice są przedmiotem apożądania tego wielkiego i występnego kościoła.

9. I dla pochwał świata aniszczą świętych Boga i biorą ich do niewoli.

10. I stało się, że spojrzawszy, ujrzałem wiele wód oddzielających ludzi innych wyznań od potomków moich braci.

11. I stało się, że anioł rzekł do mnie: Oto gniew Boży jest nad potomkami twoich braci.

12. I spojrzałem, i zobaczyłem pośród ludzi innych wyznań człowieka oddzielonego od potomków moich braci wieloma wodami. I widziałem, że zstąpił na niego aDuch Boga, pod wpływem którego człowiek ten udał się przez wiele wód, aż do potomków moich braci na ziemi obiecanej.

13. I stało się, że widziałem Ducha Boga, który wywierał wpływ na innych spośród ludzi innych wyznań, i wydostali się oni z niewoli na wiele wód.

14. I stało się, że ujrzałem arzesze ludzi innych wyznań na bziemi obiecanej; i widziałem, jak gniew Boga był skierowany przeciw potomkom moich braci, że zostali crozproszeni i pobici przez ludzi innych wyznań.

15. I widziałem Ducha Pana nad ludźmi innych wyznań, że dobrze im się wiodło, i otrzymali oni tę aziemię jako swoje dziedzictwo; i widziałem, że byli oni biali, niezmiernie bpiękni i urodziwi, jak mój lud, zanim nastąpiła ich czagłada.

16. I stało się, że ja, Nefi, widziałem, że ci ludzie innych wyznań, którzy wydostali się z niewoli, ukorzyli się przed Panem, i moc Pana była z animi.

17. I widziałem, że ich rodacy z ludzi innych wyznań zgromadzili się na wodach i na lądzie, aby z nimi walczyć.

18. I widziałem, że moc Boga była z nimi, tak jak gniew Boga był nad wszystkimi, którzy zgromadzili się, by z nimi walczyć.

19. I ja, Nefi, widziałem, że ludzie innych wyznań, którzy wydostali się z niewoli, zostali awyratowani mocą Boga z rąk wszystkich innych narodów.

20. I stało się, że ja, Nefi, widziałem, że powodziło im się na tej ziemi. I widziałem aksięgę, którą zabrali ze sobą.

21. I anioł rzekł do mnie: Czy wiesz, jakie jest znaczenie tej księgi?

22. I powiedziałem mu: Nie, nie wiem.

23. I powiedział on: Wyszła ona z ust Żydów. I ja, Nefi, widziałem ją. I anioł powiedział mi: Ta aksięga, którą widzisz, to bkronika cŻydów, która zawiera przymierza Pana dla domu Izraela; zawiera także wiele proroctw świętych proroków; i jest kroniką zawierającą podobne grawerunki do tych na dpłytach z mosiądzu, lecz nie tak wiele; jednakże zawiera przymierza Pana dla domu Izraela; stanowią zatem wielką wartość dla ludzi innych wyznań.

24. I anioł Pana rzekł do mnie: Widziałeś, że księga ta wyszła z ust Żydów, i gdy wyszła z ust Żydów, zawierała pełnię ewangelii Pana, o czym dwunastu apostołów daje świadectwo; i daje świadectwo zgodnie z prawdą, która jest w Baranku Bożym.

25. Dlatego słowa te wychodzą w czystości od aŻydów do bludzi innych wyznań, zgodnie z prawdą, która jest w Bogu.

26. I gdy apostołowie Baranka ponieśli te słowa od Żydów ado ludzi innych wyznań, widziałeś, że nastąpiło założenie bwielkiego i występnego ckościoła, bardziej występnego niż wszystkie inne, bo dusunął on z ewangelii Baranka wiele eprostych i cennych fragmentów, a także usunął on wiele przymierzy Pana.

27. I uczyniono to wszystko, aby wypaczyć właściwe drogi Pana, aby zaślepić oczy dzieci ludzkich i znieczulić ich serca.

28. Dlatego widziałeś, że gdy księga przeszła przez ręce tego wielkiego i występnego kościoła, wiele prostych i cennych rzeczy zostało usuniętych z tej księgi, która jest księgą Baranka Bożego.

29. I gdy te proste i cenne rzeczy zostały z niej usunięte, zostaje ona dana wszystkim nacjom ludzi innych wyznań; a kiedy zostaje ona dana wszystkim nacjom ludzi innych wyznań, zaiste, nawet tym za wieloma wodami, które widziałeś z ludźmi innych wyznań, które wydostały się z niewoli, jak widzisz — z powodu wielu tych prostych i cennych rzeczy, które zostały usunięte z tej księgi, które były proste do zrozumienia dla dzieci ludzkich, według prostoty, która jest w Baranku Bożym — z powodu tych prostych i cennych rzeczy, które zostały usunięte z ewangelii Baranka, niezmiernie wielu potyka się i, zaiste, sam Szatan będzie miał nad nimi wielką władzę.

30. Jednakże widziałeś, że ludzie innych wyznań, którzy wydostali się z niewoli, zostali wyniesieni mocą Boga ponad wszystkie pozostałe narody, żyjąc na ziemi wyborniejszej niż wszystkie inne ziemie, którą to ziemię Pan Bóg przyrzekł w przymierzu twojemu ojcu jako aziemię dziedzictwa dla jego potomków. Dlatego widzisz, że Pan Bóg nie pozwoli, aby ludzie innych wyznań całkowicie zgładzili twoich potomków bzmieszanych z potomkami twoich braci.

31. Ani też nie pozwoli, aby ludzie innych wyznań azgładzili doszczętnie potomków twoich braci.

32. Ani Pan Bóg nie dopuści, aby ludzie innych wyznań pozostali na zawsze w okropnym stanie zaślepienia, którego jesteś świadkiem, spowodowanym tym, że proste i cenne części ewangelii Baranka zostały zatajone przez ten awystępny kościół, którego utworzenie widziałeś.

33. Bowiem tak mówi Baranek Boży: Okażę Swe miłosierdzie ludziom innych wyznań, nawiedzając resztkę z domu Izraela wielkim sądem.

34. I stało się, że anioł Pana przemówił do mnie tymi słowy: Tak mówi Baranek Boży: Gdy nawiedzę aresztkę z domu Izraela — a resztką, o której mówię, są potomkowie twego ojca — gdy więc nawiedzę ich osądem i porażę ich ręką ludzi innych wyznań, i gdy ludzie innych wyznań będą się wielce bpotykać z powodu braku tych prostych i cennych części cewangelii Baranka, które zataił ten występny kościół będący macierzą nierządnic — mówi Baranek — okażę w ten dzień miłosierdzie ludziom innych wyznań, dwyjawiając im moją mocą wiele prostych i cennych prawd z mojej ewangelii, mówi Baranek.

35. Albowiem — mówi Baranek — ukażę się twoim potomkom, aby zapisali wiele o tym, co dotyczy mojej posługi pośród nich, a co będzie proste i cenne; i gdy twoi potomkowie zostaną zgładzeni po tym, jak zmarnieją w niewierze, podobnie jak potomkowie twoich braci, ato, co zapisali, będzie ukryte, aby zostało wyjawione ludziom innych wyznań darem i mocą Baranka.

36. Będzie tam spisana moja aewangelia — mówi Baranek — i moja bopoka, i moje zbawienie.

37. abłogosławieni są ci, którzy będą tego dnia dążyli do ujawnienia Mojego bSyjonu, albowiem będą mieli cdar i moc Ducha Świętego; i jeśli dwytrwają do końca, zostaną podniesieni ostatniego dnia, i będą zbawieni w wiecznym ekrólestwie Baranka; i jak piękni na górach będą ci, którzy fogłaszają pokój, zaiste, nowinę wielkiej radości.

38. I stało się, że ujrzałem resztkę potomków moich braci, a także aksięgę Baranka Bożego, która wyszła z ust Żydów, i widziałem, że ludzie innych wyznań dali ją bresztce potomków moich braci.

39. I gdy była im dana, ujrzałem inne aksięgi, które zostały wyjawione mocą Baranka od ludzi innych wyznań dla bprzekonania ludzi innych wyznań i resztki potomków moich braci oraz Żydów rozproszonych po całej ziemi, że cprawdą jest, co zapisali prorocy i dwunastu apostołów Baranka.

40. I anioł przemówił do mnie tymi słowy: Te aostatnie kroniki, które widziałeś pośród ludzi innych wyznań, bwykażą prawdziwość tych cpierwszych, które są kronikami dwunastu apostołów Baranka, wyjawią proste i cenne rzeczy, które zostały z nich usunięte, i uczynią wiadomym wszystkim plemionom, językom i ludom, że Baranek Boży jest Synem Wiecznego Ojca i dZbawicielem świata, i że wszyscy ludzie muszą do Niego przystąpić, albo nie będą mogli być zbawieni.

41. I zostaną wyjawione zgodnie ze słowami, które wyszły z ust Baranka; a słowa Baranka będą podane w kronikach twoich potomków, jak również w kronikach dwunastu apostołów Baranka; dlatego obydwie księgi stanowić będą ajedność, bo jest bjeden Bóg i jeden cPasterz nad całą ziemią.

42. I nadejdzie czas, gdy objawi się On wszystkim narodom, zarówno aŻydom, jak i ludziom innych wyznań, albowiem po objawieniu się Żydom, a także ludziom innych wyznań, objawi się ludziom innych wyznań, a także Żydom, i bostatni będą pierwszymi, a cpierwsi ostatnimi.