Lektion 1: Mormons bok är ännu ett Jesu Kristi testamente
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Lektion 1

Mormons bok är ännu ett Jesu Kristi testamente

Inledning

De som studerar läran och undervisningen i Mormons bok kommer till insikt om att Jesus är Kristus. I den här lektionen får eleverna veta att bokens viktigaste författare var ögonvittnen till Guds Son och att deras ord kan fördjupa vår insikt och vårt vittnesbörd om Jesus Kristus och hans evangelium.

Bakgrundsmaterial

Lektionsförslag

1 Nephi 13:40; 2 Nephi 25:17–18; Alma 33:22–23

Mormons bok är ett vittne om Jesus Kristus

Visa följande citat av profeten Joseph Smith (1805–1844) och be en elev läsa det för klassen:

Brother Joseph

”Jag berättade för bröderna att Mormons bok var den mest felfria boken av alla på jorden och vår religions slutsten samt att en människa kommer närmare Gud genom att följa dess lärosatser än genom någon annan bok” (inledning till Mormons bok).

 • Vilka av profetens ord om Mormons bok har du ett vittnesbörd om, och varför?

 • Hur ger profetens ord dig motivation att studera Mormons bok?

Låt eleverna markera det här uttalandet i sina egna skrifter i sjätte stycket av inledningen till Mormons bok, och föreslå att de bredvid tvärhänvisar till 1 Nephi 13:40 och 2 Nephi 25:17–18. (Obs: Tvärhänvisning är en skriftstudieteknik du kan välja att betona under hela den här kursen. När eleverna förbättrar sin förmåga att studera skrifterna, blir de mer andligt oberoende.)

Be några elever turas om att läsa 1 Nephi 13:40 och 2 Nephi 25:17–18 för klassen medan de letar efter den viktigaste avsikten med Mormons bok.

 • Vad är enligt de här verserna en av huvudavsikterna med Mormons bok? (Eleverna bör lyfta fram följande sanning: Gud förde fram Mormons bok i de sista dagarna för att övertyga alla människor om att Jesus är Kristus. [Se även Mormons boks titelsida.])

 • Hur kan Mormons bok övertyga människor om att Jesus är Kristus?

Visa följande ord av president Ezra Taft Benson (1899–1994) och be eleverna läsa det tyst:

Benson, Ezra Taft

”En stor del av den kristna världen förnekar i dag Frälsarens gudomlighet. De ifrågasätter hans mirakulösa födelse, hans fullkomliga liv och att hans härliga uppståndelse verkligen ägde rum. Mormons bok talar på ett klart och omisskännligt sätt om sanningen i allt detta. Den ger också den mest fullständiga beskrivningen av läran om försoningen. Denna gudomligt inspirerade bok är verkligen en slutsten som bär vittne för världen att Jesus är Kristus” (Kyrkans presidenters lärdomar: Ezra Taft Benson [2014], s. 128–129).

 • Kan ni nämna något som hände i Kristi liv och verksamhet som bekräftas i Mormons bok?

Be en elev läsa följande ord för klassen av äldste Russell M. Nelson i de tolv apostlarnas kvorum:

Nelson, Russell M.

”Jag har läst [Mormons bok] många gånger. Jag har också läst mycket som har skrivits om den. Vissa författare fokuserar på dess berättelser, dess folk eller dess historiska sammanfattningar. Andra har fascinerats av dess språkstruktur eller beskrivningar av vapen, geografi, djurliv, byggnadsteknik eller vikt- och måttsystem.

De här sakerna kan ju vara intressanta, men studiet av Mormons bok ger mest när man fokuserar på dess primära avsikt – att vittna om Jesus Kristus. Allt annat blir obetydligt vid en jämförelse.

När ni läser Mormons bok, koncentrera er då på huvudpersonen i boken – från det första kapitlet till det sista – Herren Jesus Kristus, den levande Gudens Son” (se ”Ett vittnesbörd om Mormons bok”, Liahona, jan. 2000, s. 82).

 • Varför tror ni att det av alla budskap i Mormons bok är allra viktigast att fokusera på budskapet om Jesus Kristus?

Förklara för eleverna att efter att Alma undervisat zoramiterna om Frälsarens verksamhet (se Alma 33:22), uppmanade han dem som lyssnade att plantera Guds ord i hjärtat så att det kunde växa. Låt eleverna tyst läsa Alma 33:22–23 och se vilka sanningar som Alma uppmanade sina läsare att ”plantera” i sina hjärtan.

 • Vilket budskap ville Alma att hans åhörare skulle plantera i hjärtat?

 • Vilka resultat utlovade Alma om de ville plantera och vårda den här tron på Jesus Kristus? (Deras vittnesbörd skulle växa ”till evigt liv”, deras bördor skulle göras lätta.)

 • Hur har Mormons bok hjälpt er ta emot de välsignelser som Alma beskriver?

1 Nephi 6:4; 2 Nephi 11:2–3; Jakob 1:7–8; Mormon 1:15; 3:20–22; Ether 12:38–39, 41

De som skrev i Mormons bok var ögonvittnen till Jesus Kristus

Förklara att Mormons bok huvudsakligen skrevs av fyra författare: Nephi, Jakob, Mormon och Moroni. (Undantag är Enos, Jaroms och Omnis böcker.)

Sätt upp följande översikt på tavlan. För att hjälpa eleverna lära mer om de fyra författarna låter du dem tyst läsa ett av följande skriftställen. Be dem titta efter vad som gjorde författaren till ett mäktigt vittne om Jesus Kristus.

Författare

Upplevelse

1. Nephi

2 Nephi 11:2

2. Jakob

2 Nephi 11:3

3. Mormon

Mormon 1:15

4. Moroni

Ether 12:38–39

Låt eleverna berätta vad de lärt av vart och ett av de fyra avsnitten. Fråga därefter:

 • Varför är det viktigt att förstå att de huvudsakliga författarna till Mormons bok var ögonvittnen till Jesus Kristus? (Under diskussionen hjälper du eleverna lyfta fram följande sanning: Genom att studera Mormons bok lär vi oss om Jesus Kristus och hans mission av dem som såg och kände honom. Du kan påpeka att den som översatte Mormons bok, Joseph Smith, också var ögonvittne till Jesus Kristus.)

Be eleverna lägga till en tredje kolumn till uppställningen på tavlan, så här:

Författare

Upplevelse

Syfte

1. Nephi

2 Nephi 11:2

1 Nephi 6:4

2. Jakob

2 Nephi 11:3

Jakob 1:7–8

3. Mormon

Mormon 1:15

Mormon 3:20–22

4. Moroni

Ether 12:38–39

Ether 12:41

Låt varje elev tyst läsa ett av skriftställena i tredje kolumnen och titta efter orsaker till att varje författare skrev ner just det budskapet.

 • Varför skrev dessa författare till Mormons bok ner sina budskap?

 • Varför tror ni att de här skribenterna var så angelägna om att inbjuda andra att komma till Kristus?

 • Hur rör de här inbjudningarna att komma till Kristus er personligen? Vilka tankar och känslor får ni när ni begrundar de här uppmaningarna?

2 Nephi 33:1–2, 4–5, 10–11

Mormons bok hjälper oss tro på Jesus Kristus

Förklara att oräkneliga människors liv förändrats genom deras vittnesbörd om Mormons bok, men att andra kämpar med tvivel om dess sanningar och autenticitet.

 • Vilka råd skulle ni ge för att hjälpa någon stärka eller få ett vittnesbörd om Mormons bok?

Be en elev läsa 2 Nephi 33:1–2 för klassen och låt dem nämna den kraft som låter Mormons boks budskap tränga in i hjärtat.

 • Vilken kraft gör enligt Nephi att hans budskap kan komma in i en människas hjärta? (Den Helige Andens kraft.)

 • Vad sa Nephi kan hindra vissa från att ta emot den Helige Anden?

Be eleverna formulera och diskutera en princip som de här verserna undervisar om. (Hjälp eleverna lyfta fram följande princip: Den Helige Anden kan föra Mormons boks budskap till våra hjärtan så länge vi inte förhärdar våra hjärtan mot den Helige Anden. Du kan skriva den här principen på tavlan.)

Ge eleverna tid att studera 2 Nephi 33:4–5 och titta efter de ytterligare välsignelser som vi kan få genom att studera Mormons bok. Be eleverna berätta vad de hittat.

Visa följande citat av äldste Whitney L. Clayton i de sjuttios kvorum och be en elev läsa det för klassen:

Clayton, L. Whitney

”[Vi] måste välja att öppna hjärtat för Frälsarens gudomliga verklighet. … Gud tvingar oss inte att tro. I stället inbjuder han oss att tro genom att sända levande profeter och apostlar för att undervisa oss, genom att ge oss helig skrift och genom att kalla på oss genom sin Ande. … Valet att tro är det viktigaste beslutet vi någonsin fattar. Det formar alla våra andra val” (”Välj att tro”, Liahona, maj 2015, s. 38).

 • Hur kan alla våra andra beslut formas av uppmaningen från Mormons boks författare att tro på Jesus Kristus?

Fortsätt genom att be en elev läsa 2 Nephi 33:10–11 för klassen medan de tittar efter sambandet mellan att tro på hans ord och att tro på Jesus Kristus.

 • Vilket samband finns det, enligt Nephi, mellan att tro på hans ord och att tro på Jesus Kristus?

 • Vad sa Nephi skulle hända ”på den yttersta dagen” med dem som förkastar hans ord?

Låt eleverna bära vittnesbörd om hur Mormons bok har hjälpt dem komma närmare Jesus Kristus.

Elevernas läsuppgift