Tamdanan nga mga Basahon ug mga Calling
Kinatibuk-ang Tamdanan nga Basahon: Pagserbisyo diha sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema