2015
1. Mozus 1:26–27
2015. gada oktobris


Rindiņu pēc rindiņas

1. Mozus 1:26–27

Ko nozīmē — tikt radītam pēc Dieva tēla?

Attēls
Product Shot from October 2015 Liahona

26Tad Dievs sacīja: „Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības; tie lai valda pār zivīm jūrā un pār putniem gaisā, un pār lopiem, un pār visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo zemes virsū.”

27Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja.

Dieva tēls

Attēls
Prezidents Tomass S. Monsons

„Tas, ka atzīstam spēku, kas ir augstāks par mums pašiem, nekādā gadījumā „nepazemina”; drīzāk tas paaugstina. Ja vien mēs sapratīsim, ka esam radīti pēc Dieva tēla, mums neliksies, ka Viņam būtu grūti tuvoties. … Šīs zināšanas, kas iegūtas caur ticību, sniegs iekšēju un dziļu mieru.”

Prezidents Tomass S. Monsons, „The Lighthouse of the Lord”, Ensign, 1990. g. nov., 95.–96. lpp.

Darīsim —

šis darbības vārds daudzskaitlī liek mums domāt, ka Dievs runā ar kādu — un tā arī ir. Džozefs Smits mācīja: „Sākumā galvenais Dievs sasauca Dievu padomi; un viņi sanāca kopā un sagatavoja plānu, lai radītu pasauli un apdzīvotu to” (History of the Church, 6:308). Šajā padomē bija Tas Kungs, Jēzus Kristus, un citi (skat. Mozus 2:26–27; Ābrahāma 4:26–27).

Pēc mūsu līdzības

„Dievs Pats reiz bija tāds, kādi mēs esam tagad, un ir paaugstināts cilvēks, un sēd tronī Debesīs! Tas ir liels noslēpums. Ja priekškars tiktu noņemts šodien un … ja jūs Viņu redzētu šodien, jūs Viņu redzētu cilvēka izskatā — līdzīgu jums pašiem, savā personā, tēlā un veidā līdzīgu cilvēkam.”

Baznīcas prezidentu mācības: Džozefs Smits (2007. g.), 40. lpp.

„Cilvēks ir Dieva bērns, veidots pēc dievišķa tēla un apveltīts ar dievišķām īpašībām, un tāpat kā mirstīga tēva un mātes zīdainis bērns spēj ar laiku izaugt par pieaugušu cilvēku, tā arī neattīstīta debesu vecāku atvase spēj, uzkrājot pieredzi gadu tūkstošiem un miljardiem, attīstīties un kļūt par Dievu.”

Augstākais prezidijs, „The Origin of Man”, Improvement Era, 1909. g. nov., 81. lpp.; Ensign, 2002. g. febr., 30. lpp.

Valdīšana

„Zeme un viss uz tās ir jālieto atbildīgi, lai uzturētu cilvēces ģimeni. Tomēr visi ir pārvaldnieki — nevis īpašnieki — pār šo Zemi un tās pārpilnību un būs atbildīgi Dieva priekšā par to, ko viņi dara ar Viņa radībām.”

„Environmental Stewardship and Conservation”, mormonnewsroom.org; skat. arī Mācības un Derību 104:13–15.

Vīrietis vai sieviete

„Visi vīrieši un sievietes līdzinās Visuma Tēvam un Mātei un burtiski ir Dievības dēli un meitas.”

Augstākais prezidijs, „The Origin of Man”, Improvement Era, 1909. g. nov., 78. lpp.; Ensign, 2002. g. febr., 29. lpp.

„Dzimumam ir ļoti būtiska loma, šī iezīme nosaka cilvēka identitāti un mērķi gan pirmslaicīgajā, gan laicīgajā, gan mūžīgajā dzīvē.”

Skat. „Ģimene — vēstījums pasaulei”, Liahona, 2010. g. nov., 129. lpp.

Drukāt