2015
No miljona — viens!
2015. gada oktobris


No miljona — viens!

Attēls
Product Shot from October 2015 Liahona

Dzies–mu dzied šo mil–jons bēr–nu

Vi–sā pa–sau–lē —

Ik–viens pa–tie–si vien–rei–zīgs

Un ī–pašs Die–va bērns.

No mil–jo–na viens —

Tik ī–pašs ir ik–viens!

No mil–jo–na viens,

Ko mī–lot mā–ca Dievs!

Es Ga–ra gais–mā dzī–vo–šu,

Es ti–cē–šu,

Mēs De–bess Tē–va gri–bu pil–dī–sim.

Mēs mā–cā–mies būt laip–ni,

Ti–cot pa–klau–sīt,

Ka mī–lam sa–vu Glā–bē–ju,

Ik so–lī pa–rā–dīt.

No mil–jo–na viens —

Tik ī–pašs ir ik–viens!

No mil–jo–na viens —

Ko mī–lot mā–ca Dievs!

Es Ga–ra gais–mā dzī–vo–šu,

Es ti–cē–šu,

Es De–bess Tē–va gri–bu pil–dī–šu.

Es De–bess Tē–va gri–bu pil–dī–šu.

Drukāt