2015
  Perheilta 100 vuotta
  Alaviitteet
  Aihe

  Perheilta 100 vuotta

  Tässä kuussa tulee kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun ensimmäinen presidenttikunta kehotti jäseniä pitämään perheillan. Seuraava ote on ensimmäisen presidenttikunnan kirjeestä, jossa perheilta esiteltiin. Se julkaistiin huhtikuussa 1915, ja se ilmestyi painettuna Improvement Era -lehdessä kesäkuussa 1915 (s. 733–734).

  Sons of Joseph F. Smith 1896

  Valokuva kirkon historian kirjaston luvalla

  Hyvät veljet ja sisaret

  Me neuvomme myöhempien aikojen pyhiä noudattamaan tarkemmin käskyä, jonka Herra on antanut Opin ja liittojen luvussa 68:

  ”Ja vielä, sikäli kuin Siionissa – – on lasten vanhempia, jotka eivät opeta heitä ymmärtämään oppia parannuksesta, uskosta Kristukseen, elävän Jumalan Poikaan, ja kasteesta ja Pyhän Hengen lahjasta kätten päällepanemisen kautta kahdeksan vuoden iässä, synti on vanhempien päällä. – –

  Ja heidän tulee myös opettaa lapsiaan rukoilemaan ja vaeltamaan oikeamielisesti Herran edessä.” (Ks. OL 68:25–28.)

  Siionin lasten tulee myös noudattaa täydellisemmin käskyä, jonka Herra antoi muinaiselle Israelille ja uudestaan myöhempien aikojen pyhille:

  ”Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että saisit elää kauan siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa” [2. Moos. 20:12].

  Nämä ilmoitukset pätevät suuressa määrin myöhempien aikojen pyhiin, ja tämän kirkon isiltä ja äideiltä edellytetään, että näitä käskyjä opetetaan ja noudatetaan kodissa.

  Tässä tarkoituksessa me neuvomme ja kehotamme hartaasti aloittamaan kaikkialla kirkossa ”perheillan”, jolloin isät ja äidit voivat koota poikansa ja tyttärensä lähelleen kodissa ja opettaa heille Herran sanaa. Näin he voivat entistä tarkemmin saada tietoonsa perheensä tarpeet ja vaatimukset, ja samalla he tutustuvat itse ja tutustuttavat lapsensa perusteellisemmin Jeesuksen Kristuksen evankeliumin periaatteisiin. Tämä ”koti-ilta” tulisi omistaa rukoukselle, kirkon ja muiden laulujen laulamiselle, soittamiselle, pyhien kirjoitusten lukemiselle, perheasioille sekä opetukselle evankeliumin periaatteista ja elämän eettisistä ongelmista samoin kuin lasten tehtävistä ja velvollisuuksista vanhempiaan, kotia, kirkkoa, yhteiskuntaa ja kansakuntaa kohtaan. Pikkulapsille voidaan esittää sopivia opetuksia, lauluja, kertomuksia ja leikkejä. Kevyitä virvokkeita, luonteeltaan sellaisia, että ne voidaan suureksi osaksi valmistaa kotona, voidaan tarjota.

  Muodollisuutta ja jäykkyyttä tulisi karttaa tarkoin, ja koko perheen tulisi osallistua ohjelmaan.

  Nämä kokoontumiset antavat mahdollisuuksia luoda keskinäistä luottamusta vanhempien ja lasten, veljien ja sisarten välille ja myös vanhemmille tilaisuuden varoittaa, neuvoa ja ohjata poikiaan ja tyttäriään. Ne antavat pojille ja tyttärille tilaisuuden kunnioittaa isäänsä ja äitiään ja osoittaa kiitollisuutta kodin antamista siunauksista siten, että Herran heille antama lupaus voisi kirjaimellisesti toteutua ja että heidän elämänsä olisi pitkä ja onnellinen. – –

  Me – – kannustamme nuoria pysymään kotona sinä iltana ja pyrkimään kaikin voimin siihen, että illasta tulee opettavainen, hyödyllinen ja mielenkiintoinen.

  Jos pyhät noudattavat tätä neuvoa, me lupaamme, että siitä koituu suuria siunauksia. Rakkaus kodissa ja kuuliaisuus vanhempia kohtaan lisääntyvät. Usko kasvaa Israelin nuorten sydämessä, ja he saavat voimaa taistella heitä saartavia pahan vaikutuksia ja houkutuksia vastaan.

  Veljenne

  Joseph F. Smith

  Anthon H. Lund

  Charles W. Penrose

  ensimmäinen presidenttikunta