Fakahokohoko ʻo e Tohí
    Footnotes

    Liahona, Māʻasi 2012

    Vakai angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi e Liahona ʻoku fūfuuʻi ʻi he makasini ko ʻení. Meʻa ke ʻilo aí: ʻEke kia Penisoni.

    ʻI he takafí

    ʻI muʻá: Faitā ʻa Tom Smart, fakaʻaongaʻi ʻa e taá ʻi he angalelei ʻa e Deseret News. ʻI muí: Fakaʻaongaʻi ʻa e taá ʻi he angalelei ʻa e LDS Church Archives.