Yleiskonferenssi
Johtavien auktoriteettien, vyöhykeseitsenkymmenien ja johtavien virkailijoiden hyväksyminen
Lokakuun 2023 yleiskonferenssi


Johtavien auktoriteettien, vyöhykeseitsenkymmenien ja johtavien virkailijoiden hyväksyminen

Veljet ja sisaret, etuoikeutenani on esittää hyväksyttäväksenne kirkon johtavat auktoriteetit, vyöhykeseitsenkymmenet ja johtavat virkailijat.

Pyydän, että ilmaisette tukenne tavalliseen tapaan, missä sitten olettekin. Jos on niitä, jotka vastustavat, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä vaarnanjohtajaanne.

Ehdotetaan, että hyväksymme Russell Marion Nelsonin profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksensaajaksi sekä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentiksi, Dallin Harris Oaksin ensimmäiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa ja Henry Bennion Eyringin toiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa.

Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, voivat osoittaa sen.

Jos joku vastustaa ehdotusta, hän voi osoittaa sen.

Ehdotetaan, että hyväksymme Dallin H. Oaksin kahdentoista apostolin koorumin presidentiksi ja M. Russell Ballardin kahdentoista apostolin koorumin virkaa toimittavaksi presidentiksi.

Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen.

Ehdotetaan, että hyväksymme kahdentoista apostolin koorumin jäseniksi seuraavat: M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Andersen, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund, Gerrit W. Gong ja Ulisses Soares.

Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen.

Ehdotetaan, että hyväksymme neuvonantajat ensimmäisessä presidenttikunnassa ja kahdentoista apostolin koorumin jäsenet profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksensaajiksi.

Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Vastaan olevat, mikäli heitä on, osoittakoot samoin.

Kuten aiemmin on ilmoitettu, olemme esittäneet Alexander Dushkulle kutsun palvella johtavana auktoriteettina toimivana seitsenkymmenenä.

Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Jos joku on vastaan, samoin.

Panemme myös kiitollisina merkille niiden kahden vyöhykeseitsenkymmenen vapauttamisen, joiden nimet ovat kirkon verkkosivustolla.

Ne, jotka haluavat ilmaista kanssamme kiitollisuutta näille veljille heidän erinomaisesta palveluksestaan, voivat osoittaa sen.

Ehdotetaan, että hyväksymme muut johtavat auktoriteetit ja vyöhykeseitsenkymmenet – myös ne kaksi uutta vyöhykeseitsenkymmentä, joista ilmoitettiin aiemmin tällä viikolla ja joiden nimet ovat kirkon verkkosivustolla – ja johtavat virkailijat nykyisessä kokoonpanossaan.

Kaikki, jotka hyväksyvät ehdotuksen, voivat osoittaa sen kohottamalla kätensä.

Mahdolliset vastaan olevat.

Kiitos, veljet ja sisaret, jatkuvasta uskostanne ja rukouksistanne kirkon johtajien hyväksi.

Vyöhykeseitsenkymmeniä koskevia muutoksia

Seuraavat vyöhykeseitsenkymmenet hyväksyttiin osana yleiskonferenssia pidetyssä johtohenkilöiden kokouksessa:

Rogério Boschi ja Kirt L. Hodges.

Seuraavat vyöhykeseitsenkymmenet vapautettiin osana yleiskonferenssia pidetyssä johtohenkilöiden kokouksessa:

Henry J. Eyring ja Youngjoon Kwon.

Tulosta