Yleiskonferenssi
Sinetöimisvoima
Lokakuun 2023 yleiskonferenssi


Sinetöimisvoima

Sinetöimisvoima tuo yksilöllisen pelastuksen ja perheen korotuksen maailmanlaajuisesti Jumalan lasten ulottuville.

Ainakin Jesajan1 ajoista lähtien on profetoitu, että myöhempinä aikoina Herran muinainen liittokansa, Israelin huone, ”kootaan pitkästä hajaannuksestaan meren saarilta ja maan neljältä ääreltä”2 ja palautetaan ”omiin perintömaihinsa”3. Presidentti Russell M. Nelson on puhunut usein ja voimallisesti tästä kokoamisesta ja sanonut, että se ”on tärkeintä, mitä maan päällä nykyään tapahtuu”4.

Mikä on tämän kokoamisen tarkoitus?

Profeetta Joseph Smithille antamassaan ilmoituksessa Herra mainitsi yhdeksi tarkoitukseksi liittokansan suojelemisen. Hän sanoi: ”Yhteen kokoontuminen Siionin maahan ja sen vaarnoihin [on] puolustukseksi ja suojaksi myrskyltä ja vihalta, kun sitä vuodatetaan laimentamattomana koko maan päälle.”5 Tässä yhteydessä ”vihan” voidaan ymmärtää olevan luonnollista seurausta laajalle levinneestä tottelemattomuudesta Jumalan lakeja ja käskyjä kohtaan.

Mikä tärkeintä, kokoamisen tarkoituksena on tuoda pelastuksen ja korotuksen siunaukset kaikille, jotka ottavat ne vastaan. Näin Abrahamille annetut liiton lupaukset toteutuvat. Herra sanoi Abrahamille, että hänen jälkeläistensä ja pappeutensa kautta ”kaikki maan suvut [tulisivat] siunatuiksi, nimittäin evankeliumin siunauksilla, jotka ovat pelastuksen siunauksia, nimittäin iankaikkisen elämän”6. Presidentti Nelson on ilmaissut asian näin: ”Kun otamme vastaan evankeliumin ja meidät kastetaan, me otamme päällemme Jeesuksen Kristuksen pyhän nimen. Kaste on portti, joka johtaa siihen, että meistä tulee kaikkien niiden lupausten kanssaperillisiä, jotka Herra antoi muinoin Abrahamille, Iisakille, Jaakobille ja heidän jälkeläisilleen.”7

Vuonna 1836 Mooses ilmestyi profeetta Joseph Smithille Kirtlandin temppelissä ja ”antoi – – avaimet Israelin kokoamiseksi maan neljältä ääreltä”8. Tuossa samassa tilanteessa Elias ilmestyi ja ”antoi Abrahamin evankeliumin taloudenhoitokauden ja sanoi, että meidän ja meidän jälkeläistemme kautta siunattaisiin kaikkia sukupolvia meidän jälkeemme”9. Tällä valtuudella me viemme nyt Jeesuksen Kristuksen evankeliumia – hyvää uutista lunastuksesta Hänen kauttaan – maailman kaikille alueille ja kansoille ja kokoamme kaikki halukkaat evankeliumin liittoon. Heistä tulee ”Abrahamin jälkeläisiä ja Jumalan kirkko ja valtakunta ja valitut”10.

Tuossa samaisessa tilanteessa Kirtlandin temppelissä oli kolmaskin taivaallinen sanansaattaja, joka ilmestyi Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle. Tarkoitan profeetta Eliaa, ja haluan puhua tänään nimenomaan hänen palauttamastaan valtuudesta ja avaimista.11 Voima, joka vahvistaa kaikki pappeuden toimitukset ja tekee niistä sitovia sekä maan päällä että taivaassa – sinetöimisvoima – on ratkaisevan tärkeä liittokansan kokoamisessa ja valmistamisessa verhon kummallakin puolella.

Vuosia aiemmin Moroni oli tehnyt selväksi Joseph Smithille, että Elia toisi välttämättömän pappeuden valtuuden: ”Minä ilmoitan teille pappeuden profeetta Elian käden kautta.”12 Joseph Smith selitti myöhemmin: ”Miksi Elia lähetettäisiin? Koska hänellä on sen valtuuden avaimet, joka sallii toimia kaikissa pappeuden toimituksissa, ja [ellei] tätä valtuutta annettaisi, toimituksia ei voitaisi suorittaa vanhurskaudessa”13 – eli toimitukset eivät olisi voimassa sekä ajassa että iankaikkisuudessa14.

Opetuksessa, joka nykyään on hyväksytty pyhäksi kirjoitukseksi ja osaksi Oppia ja liittoja, profeetta sanoi: ”Jotkut voivat pitää hyvin uskaliaana oppia, josta me puhumme – valta merkitä kirjoihin tai sitoa maan päällä ja sitoa taivaassa. Tämä valta on kuitenkin aina annettu maailman kaikkina aikoina, milloin Herra vain on antanut pappeuden taloudenhoidon jollekulle miehelle todellisen ilmoituksen kautta tai jollekin miesryhmälle. Niinpä kaikesta, mitä nämä miehet ovat tehneet valtuudella Herran nimessä ja ovat tehneet sen oikein ja tarkasti ja pitäneet siitä kirjaa oikein ja luotettavasti, siitä on tullut laki maan päällä ja taivaassa, eikä sitä ole suuren Jehovan säädösten mukaan voitu kumota.”15

Meillä on taipumus ajatella, että sinetöimisvaltuus koskee vain tiettyjä temppelitoimituksia, mutta tuo valtuus on välttämätön, jotta mikä tahansa toimitus olisi pätevä ja sitova kuoleman jälkeen.16 Sinetöimisvoima sinetöi esimerkiksi kasteenne laillisuuden, jotta se tunnustetaan täällä ja taivaassa. Viime kädessä kaikki pappeuden toimitukset suoritetaan kirkon presidentin avainten alaisuudessa, ja kuten presidentti Joseph Fielding Smith selitti: ”Hän [kirkon presidentti] on antanut meille valtuuden. Hän on suonut sinetöimisvoiman meidän pappeuteemme, koska hänellä on ne avaimet.”17

Israelin kokoamisessa on toinenkin keskeinen tarkoitus, jolla on erityinen merkitys, kun puhumme sinetöimisestä maan päällä ja taivaassa – nimittäin temppelien rakentaminen ja toiminta. Kuten profeetta Joseph Smith selitti: ”Mikä on ollut – – Jumalan kansan kokoamisen tarkoitus kaikkina aikakausina? – – Päätarkoituksena on ollut rakentaa Herralle huone, missä Hän on voinut ilmoittaa kansalleen huoneensa toimitukset ja valtakuntansa kirkkaudet, sekä opettaa kansalle pelastuksen tien, sillä on olemassa tiettyjä toimituksia ja periaatteita, joiden opettamisen ja harjoittamisen täytyy tapahtua tätä tarkoitusta varten rakennetussa talossa tai paikassa.”18

Tähän sitovuuteen, jonka sinetöimisvoima antaa pappeuden toimituksille, sisältyvät tietenkin sijaistoimitukset, joita suoritetaan Herran nimeämässä paikassa – Hänen temppelissään. Tässä näemme sinetöimisvoiman majesteettisuuden ja pyhyyden – se tuo yksilöllisen pelastuksen ja perheen korotuksen maailmanlaajuisesti Jumalan lasten ulottuville, missä ja milloin tahansa he ovatkin eläneet maan päällä. Mikään muu teologia, filosofia tai valtuus ei voi vetää vertoja tälle kaiken kattavalle mahdollisuudelle. Tämä sinetöimisvoima on täydellinen osoitus Jumalan oikeudenmukaisuudesta, armosta ja rakkaudesta.

Kun meillä on ulottuvillamme sinetöimisvoima, sydämemme kääntyy luonnollisesti niiden puoleen, jotka ovat eläneet aiemmin. Myöhempien aikojen kokoaminen liiton piiriin ulottuu väliverhon tuolle puolen. Elävät eivät voi Jumalan täydellisessä järjestyksessä kokea iankaikkista elämää sen täyteydessä ilman että luodaan kestävä yhteys ”isiin”, esivanhempiimme. Samalla tavoin niiden edistyminen, jotka ovat jo toisella puolella tai jotka vielä kulkevat kuoleman verhon läpi ilman sinetöimisten tuomaa etua, on vaillinaista, kunnes sijaistoimitukset sitovat heidät meihin, heidän jälkeläisiinsä, ja meidät heihin jumalallisessa järjestyksessä.19 Sitoumus auttaa verhon toisella puolella olevia voidaan luokitella liiton lupaukseksi, joka on osa uutta ja ikuista liittoa. Joseph Smithin sanoin me haluamme ”[sinetöidä] kuolleemme tulemaan esiin [meidän kanssamme] ensimmäisessä ylösnousemuksessa”20.

Sinetöimisvoiman korkein ja pyhin ilmentymä on miehen ja naisen iankaikkinen yhteen liittäminen avioliitossa ja ihmiskunnan yhdistäminen läpi kaikkien heidän sukupolviensa. Koska valtuus suorittaa näitä toimituksia on niin pyhä, kirkon presidentti valvoo henkilökohtaisesti sen delegoimista muille. Presidentti Gordon B. Hinckley sanoi kerran: ”Olen sanonut monta kertaa, että vaikka kaikesta palautukseen liittyneestä murheesta, ahdingosta ja tuskasta ei olisi seurannut mitään muuta kuin pyhän pappeuden sinetöimisvoima, jolla perheitä liitetään yhteen ikuisesti, niin se olisi ollut kaiken sen arvoista.”21

Ilman sinetöimisiä, jotka luovat iankaikkisia perheitä ja yhdistävät sukupolvia täällä ja tuonpuoleisessa, meidät jätettäisiin ikuisuuteen ilman juuria ja oksia – toisin sanoen ilman esivanhempia ja jälkeläisiä. Juuri tämä yksilöiden kiinnittymätön, irrallinen tila yhtäällä ja toisaalla yhteydet, jotka uhmaavat Jumalan asettamaa avioliittoa ja perhesuhteita22, tekisivät tyhjäksi maan luomisen tarkoituksen. Jos siitä tulisi normi, se olisi käytännössä sama kuin se, että maa tuomittaisiin perikatoon tai ”hävitettäisiin täysin” Herran tullessa.23

Voimme ymmärtää, miksi ”avioliitto miehen ja naisen välillä on Jumalan säätämä ja että perhe on keskeisellä sijalla Luojan suunnitelmassa Hänen lastensa iankaikkiseksi päämääräksi”24. Samaan aikaan me käsitämme, että epätäydellisessä nykyisyydessä tämä ei ole todellisuutta eikä edes realistinen mahdollisuus joillekuille. Mutta meillä on toivo Kristuksessa. Presidentti M. Russell Ballard muistuttaa meille, että kun turvaamme Herraan, ”pyhät kirjoitukset ja myöhempien aikojen profeetat vahvistavat, että jokainen, joka pitää uskollisesti evankeliumin liitot, saa mahdollisuuden korotukseen”25.

Jotkut ovat kokeneet onnettomia ja epäterveitä perheolosuhteita eivätkä tunne juurikaan halua iankaikkiseen perheyhteyteen. Vanhin David A. Bednar on esittänyt tämän havainnon: ”Te, jotka olette kokeneet avioeron tuomaa surua perheessänne tai tunteneet rikotun luottamuksen tuomaa tuskaa, muistattehan, että [Jumalan antama perheen malli] alkaa jälleen teistä! Yksi lenkki sukupolvienne ketjussa on saattanut rikkoutua, mutta muut vanhurskaat lenkit ja se, mitä ketjusta on jäljellä, ovat siitä huolimatta iankaikkisesti tärkeitä. Te voitte lisätä voimaa ketjuunne ja kenties jopa auttaa rikkoutuneiden lenkkien eheyttämisessä. Tuota työtä toteutetaan yksi ihminen kerrallaan.”26

Sisar Pat Hollandin, vanhin Jeffrey R. Hollandin vaimon, hautajaisissa viime heinäkuussa presidentti Russell M. Nelson opetti: ”Aikanaan Patricia ja Jeffrey ovat jälleen yhdessä. Myöhemmin heidän joukkoonsa liittyvät heidän lapsensa ja heidän liittonsa pitävät jälkeläisensä, ja he kokevat ilon täyteyttä, joka Jumalalla on varattuna uskollisille lapsilleen. Kun tiedämme tämän, ymmärrämme, että tärkein päivämäärä Patrician elämässä ei ollut hänen syntymä- tai kuolinpäivänsä. Hänen tärkein päivänsä oli 7. kesäkuuta 1963, jolloin hänet ja Jeff sinetöitiin St. Georgen temppelissä. – – Miksi se on niin tärkeä? Koska maapallo luotiin juuri siksi, että perheitä voidaan muodostaa ja sinetöidä toisiinsa. Pelastus on yksilöä koskeva asia, mutta korotus on perheen asia. Kukaan ei voi saada korotusta yksin.”

Jokin aika sitten vaimoni ja minä liityimme rakkaan ystävän seuraan Utahin Bountifulin temppelin sinetöimishuoneessa. Tapasin tämän ystävän ensimmäisen kerran, kun hän oli lapsi Córdobassa Argentiinassa. Lähetystyötoverini ja minä yritimme tavata ihmisiä naapurustossa, joka sijaitsi vain muutaman korttelin päässä lähetystoimistosta, ja tämä ystävä avasi oven, kun tulimme hänen kotinsa kohdalle. Aikanaan hän ja hänen äitinsä ja sisaruksensa liittyivät kirkkoon, ja he ovat pysyneet uskollisina jäseninä. Hän on nykyään ihastuttava nainen, ja tuona päivänä olimme temppelissä sinetöidäksemme hänen edesmenneet vanhempansa toisiinsa ja sitten sinetöidäksemme hänet heihin.

Pariskunta, josta on vuosien varrella tullut läheisiä ystäviä, edusti hänen vanhempiaan alttarin ääressä. Se oli liikuttava hetki, josta tuli vieläkin suloisempi, kun argentiinalainen ystävämme sinetöitiin vanhempiinsa. Meitä oli paikalla vain kuusi ihmistä hiljaisena iltapäivänä kaukana maailmasta, ja silti siellä tapahtui yksi tärkeimmistä asioista, mitä maan päällä koskaan tapahtuu. Olin mielissäni siitä, että roolini ja yhteyteni olivat kulkeneet täyden ympyrän siitä, kun koputin hänen oveensa nuorena lähetyssaarnaajana, ja tähän hetkeen monia vuosia myöhemmin, kun toimitin sinetöimistoimitukset, jotka yhdistivät hänet hänen vanhempiinsa ja menneisiin sukupolviin.

Tätä samaa tapahtuu jatkuvasti temppeleissä kaikkialla maailmassa. Tämä on ylin askel liittokansan kokoamisessa. Se on korkein etuoikeus jäsenyydessänne Jeesuksen Kristuksen kirkossa. Lupaan, että kun uskollisesti tavoittelette sitä etuoikeutta, niin ajassa tai iankaikkisuudessa se on varmasti teidän.

Minä todistan, että sinetöimisvoima ja -valtuus, jotka on palautettu maan päälle Joseph Smithin kautta, ovat todellisia, että se, mikä on siten sidottu maan päällä, todella on sidottu taivaassa. Todistan, että presidentti Russell M. Nelson on kirkon presidenttinä tänä päivänä maan päällä ainoa ihminen, joka avaimillaan johtaa tämän ylimaallisen voiman käyttöä. Todistan, että Jeesuksen Kristuksen sovitus on tehnyt kuolemattomuudesta totta ja mahdollisuudesta korotettuihin perhesuhteisiin todellisuutta. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Viitteet

 1. Ks. esim. Jes. 49.

 2. 2. Nefi 10:8.

 3. 2. Nefi 10:7.

 4. Russell M. Nelson ja Wendy W. Nelson, ”Toivo Israelin”, maailmanlaajuinen nuorten hartaustilaisuus, 3. kesäkuuta 2018, Evankeliumiaiheinen kirjasto.

 5. OL 115:6.

 6. Abr. 2:11.

 7. Russell M. Nelson, ”Ikuinen liitto”, Liahona, lokakuu 2022, s. 4; ks. myös Russell M. Nelson, ”Liiton lapsia”, Valkeus, heinäkuu 1995, s. 33. ”’Uusi ja ikuinen liitto’ (ks. OL 132:6) ja Abrahamin liitto ovat pohjimmiltaan sama asia – kaksi tapaa ilmaista liitto, jonka Jumala on tehnyt kuolevaisten miesten ja naisten kanssa eri aikoina” (Russell M. Nelson, ”Ikuinen liitto”, s. 4).

 8. OL 110:11.

 9. OL 110:12.

 10. OL 84:34.

 11. Ks. OL 110:13–16.

 12. OL 2:1.

 13. Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 324.

 14. ”Elian henkenä, voimana ja kutsumuksena on, että teillä on valta pitää hallussanne Melkisedekin pappeuden täyteyden ja maan päällä olevan Jumalan valtakunnan ilmoitusten, toimitusten, oraakkelien, voimien ja endaumenttien avainta sekä vastaanottaa, saada ja suorittaa kaikkia Jumalan valtakuntaan kuuluvia toimituksia, vieläpä kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen, niidenkin, jotka ovat taivaassa” (ks. Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, s. 325).

 15. OL 128:9.

 16. Ks. OL 132:7.

 17. Joseph Fielding Smith, Henry B. Eyringin lainaamana puheessa ”Liiton alaisia perheitä”, Liahona, toukokuu 2012, s. 63; ks. myös loppuviite 5 sivulla 65.

 18. Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, s. 435–436.

 19. Herra sanoo, että ilman näitä temppelitoimituksin luotuja ”yhdistäviä siteitä” (ks. OL 128:18) isien ja lasten välillä ”teidät hylätään – – kuolleinenne” (OL 124:32). Ei ihme, että profeetta varoitti: ”Sallikaa minun vakuuttaa teille, että nämä ovat kuolleita ja eläviä koskevia periaatteita, joita ei voi sivuuttaa kevyesti, mitä tulee meidän pelastukseemme. Sillä heidän pelastuksensa on välttämätön ja tärkeä meidän pelastuksellemme, niin kuin Paavali sanoo isistä – etteivät he voi päästä täydellisyyteen ilman meitä – emme mekään voi päästä täydellisyyteen ilman kuolleitamme.” (OL 128:15.)

 20. Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, s. 326.

 21. Teachings of Gordon B. Hinckley, 1997, s. 475–476.

 22. Ks. OL 132:8–12.

 23. Ks. Mal. 3:24; OL 2:3.

 24. Perhe – julistus maailmalle”, Evankeliumiaiheinen kirjasto.

 25. M. Russell Ballard, ”Toivo Kristuksessa”, Liahona, toukokuu 2021, s. 55.

 26. David A. Bednar, ”Yhdistävä side”, maailmanlaajuinen hartaustilaisuus nuorille aikuisille, 10. syyskuuta 2017, Evankeliumiaiheinen kirjasto.

Tulosta