Yleiskonferenssi
Kirkkauden valtakunnat
Lokakuun 2023 yleiskonferenssi


Kirkkauden valtakunnat

Meillä on rakastava taivaallinen Isä, joka huolehtii siitä, että me saamme kaikki siunaukset ja kaikki edut, jotka omat halumme ja valintamme sallivat.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseniltä kysytään usein: ”Millä tavoin teidän kirkkonne eroaa muista kristillisistä kirkoista?” Antamiemme vastausten joukossa on Jeesuksen Kristuksen opin täyteys. Tärkeimpänä tämän opin joukossa on se tosiasia, että taivaallinen Isämme rakastaa kaikkia lapsiaan niin paljon, että Hän haluaa meidän kaikkien elävän ikuisesti kirkkauden valtakunnassa. Lisäksi Hän haluaa meidän asuvan Hänen ja Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen luona iankaikkisesti. Hänen suunnitelmansa antaa meille opetukset ja mahdollisuuden tehdä valintoja, jotka takaavat meille valitsemamme päämäärän ja elämän.

I

Nykyajan ilmoituksen perusteella tiedämme, ettei kenenkään maan päällä elävän lopullisena kohtalona ole se puutteellinen käsitys, että vanhurskaat pääsevät taivaaseen ja muut joutuvat helvetin ikuisiin kärsimyksiin. Jumalan rakastavaan suunnitelmaan lapsiaan varten sisältyy tämä Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen opettama tosiasia: ”Minun isäni kodissa on monta huonetta.”1

Palautetun Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ilmoitetussa opissa opetetaan, että kaikki Jumalan lapset – lukuun ottamatta poikkeuksia, joita on liian vähän tarkasteltavaksi tässä yhteydessä – perivät lopulta yhden kolmesta kirkkauden valtakunnasta, joista vähäisinkin ”ylittää kaiken ymmärryksen”2. Sen jälkeen kun tottelemattomat ovat kärsineet syntiensä tähden, mikä kärsimys valmistaa heitä tulevaan, kaikki nousevat ylös kuolleista ja etenevät Herran Jeesuksen Kristuksen viimeiselle tuomiolle. Siellä rakastava Vapahtajamme, joka – kuten meille opetetaan – ”kirkastaa Isän ja pelastaa kaikki hänen kättensä teot”3, lähettää kaikki Jumalan lapset yhteen näistä kirkkauden valtakunnista heidän valintojensa ilmaisemien halujen mukaisesti.

Toinen palautetun kirkon ainutlaatuinen oppi ja käytäntö ovat ilmoitetut käskyt ja liitot, jotka tarjoavat kaikille Jumalan lapsille pyhän etuoikeuden tulla kelvollisiksi selestisen valtakunnan korkeimpaan kirkkauden asteeseen. Tämä korkein määränpää – korotus selestisessä valtakunnassa – on se, mihin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko keskittyy.

Nykyajan ilmoituksen ansiosta myöhempien aikojen pyhillä on tämä ainutlaatuinen ymmärrys Jumalan onnensuunnitelmasta lapsiaan varten. Tuo suunnitelma alkaa elämästämme henkinä ennen syntymäämme, ja siinä ilmoitetaan valitsemamme matkan tarkoitus ja olosuhteet kuolevaisuudessa sekä haluamamme määränpää sen jälkeen.

II

Nykyajan ilmoituksen pohjalta tiedämme, että ”kaikille valtakunnille on annettu laki”4 ja että kirkkauden valtakunta, jonka saamme viimeisellä tuomiolla, määräytyy niiden lakien mukaan, joita me päätämme noudattaa matkallamme kuolevaisuudessa. Tuon rakastavan suunnitelman mukaan valtakuntia on useita – monta huonetta – niin että kaikki Jumalan lapset perivät kirkkauden valtakunnan, jonka laeissa he voivat mielellään ”pysyä”.

Kun kuvailemme kunkin kolmen valtakunnan luonnetta ja vaatimuksia Isän suunnitelmassa, me aloitamme korkeimmasta, johon jumalalliset käskyt ja toimitukset, jotka Jumala on ilmoittanut Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon kautta, keskittyvät. Selestisessä kirkkaudessa5 on kolme tasoa6, joista korkein on korotus selestisessä valtakunnassa. Tämä on niiden asuinpaikka, ”jotka ovat saaneet hänen täyteydestään ja hänen kirkkaudestaan”, minkä vuoksi ”he ovat jumalia, nimittäin Jumalan lapsia”7 ja ”[asuvat] Jumalan ja hänen Kristuksensa luona aina ja ikuisesti”8. Ilmoituksen kautta Jumala on ilmoittanut iankaikkiset lait, toimitukset ja liitot, joita ihmisen täytyy noudattaa omaksuakseen jumalallisia ominaisuuksia, jotka ovat välttämättömiä tämän jumalallisen mahdollisuuden toteuttamiseksi. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko keskittyy näihin, koska tämän palautetun kirkon tarkoituksena on valmistaa Jumalan lapsia pelastukseen selestisessä kirkkaudessa ja erityisesti korotukseen sen korkeimmassa asteessa.

Jumalan suunnitelma, joka perustuu iankaikkiseen totuuteen, edellyttää, että korotus voidaan saavuttaa vain olemalla uskollinen liitoille, jotka kuuluvat miehen ja naisen välillä pyhässä temppelissä solmittuun iankaikkiseen avioliittoon9, mikä avioliitto tulee lopulta olemaan kaikkien uskollisten ulottuvilla. Tämän vuoksi me opetamme, että ”sukupuoli on yksilön kuolevaisuutta edeltävän, kuolevaisuuden aikaisen ja iankaikkisen identiteetin ja tarkoituksen oleellinen ominaisuus”10.

Ainutlaatuisen arvokas opetus, joka auttaa meitä valmistautumaan korotukseen, on vuonna 1995 annettu perhejulistus.11 Sen julistamat asiat selventävät vaatimuksia, jotka valmistavat meitä elämään Isän Jumalan ja Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen luona. Ne, jotka eivät täysin ymmärrä Isän rakastavaa suunnitelmaa lapsiaan varten, voivat pitää tätä perhejulistusta pelkkänä menettelytapaa koskevana lausuntona, joka on muutettavissa. Sitä vastoin me vahvistamme, että perhejulistuksessa, joka perustuu peruuttamattomaan oppiin, määritellään se kuolevaisuuden perhesuhde, jossa tärkein osa iankaikkista kehitystämme voi tapahtua.

Apostoli Paavali kuvailee kolmea kirkkauden astetta ja vertaa niitä auringon, kuun ja tähtien kirkkauteen.12 Hän nimittää korkeinta taivaalliseksi eli selestiseksi ja toista maalliseksi eli terrestriseksi.13 Hän ei mainitse alinta, mutta Joseph Smithille annetussa ilmoituksessa lisätään sen nimi: ”telestinen”14. Toisessa ilmoituksessa kuvaillaan myös sitä, millaisia ovat ihmiset, joita osoitetaan kuhunkin näistä kirkkauden valtakunnista. Ne, jotka eivät valitse sitä, että ”[pysyvät] selestisen valtakunnan laissa”15, perivät toisen kirkkauden valtakunnan, vähäisemmän kuin selestinen, mutta sellaisen, joka sopii lakeihin, jotka he ovat valinneet ja joissa he voivat mielellään ”pysyä”. Sana pysyä on hyvin yleinen pyhissä kirjoituksissa ja tarkoittaa varmaa sijoittamista.16 Esimerkiksi ne, jotka ovat terrestrisessä valtakunnassa – verrattavissa yleiseen käsitykseen taivaasta – ”ovat niitä, jotka saavat Pojan kirkkaudesta mutta eivät Isän täyteydestä”17. He olivat ”maan kunniallisia ihmisiä – – jotka ihmisten viekkaus sokaisi”18 ja jotka ”eivät ole rohkeita todistuksessa Jeesuksesta”19.

Paljastava kuvaus niistä, jotka on määrätty alimpaan eli telestiseen kirkkauden valtakuntaan, on: ”Se, joka ei voi – – kestää terrestristä kirkkautta”20. Se kuvaa niitä, jotka hylkäävät Vapahtajan eivätkä ole käytöksessään noudattaneet mitään jumalallisia rajoja. Tämä on valtakunta, jossa jumalattomat pysyvät, sen jälkeen kun he ovat kärsineet syntiensä tähden. Näiden kuvaillaan nykyajan ilmoituksessa olevan ”niitä, jotka eivät ottaneet vastaan Kristuksen evankeliumia eivätkä todistusta Jeesuksesta. – –

Nämä ovat niitä, jotka ovat valehtelijoita ja noitia ja avionrikkojia ja irstailijoita, ja kaikkia niitä, jotka rakastavat valhetta ja noudattavat sitä.”21

Puhuen kolmesta kirkkauden valtakunnasta profeetallisella näkemyksellään presidentti Russell M. Nelson kirjoitti äskettäin: ”Elämä kuolevaisuudessa on tuskin nanosekunti iankaikkisuuteen verrattuna. Mutta kuinka ratkaiseva nanosekunti se onkaan! Mieti huolellisesti, kuinka se toimii: Tämän kuolevaisen elämän aikana saat valita, mitä lakeja olet halukas noudattamaan – selestisen valtakunnan lakeja vai terrestrisen vai telestisen – ja sen myötä missä kirkkauden valtakunnassa tulet elämään ikuisesti. Millainen suunnitelma! Se on suunnitelma, joka kunnioittaa täysin sinun tahdonvapauttasi.”22

III

Apostoli Paavali opetti, että Herran opetukset ja käskyt annettiin, jotta me kaikki voimme saavuttaa ”Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden”23. Tämä edellyttää paljon muutakin kuin tiedon hankkimista. Ei edes riitä, että me olemme vakuuttuneet evankeliumista, meidän on toimittava niin, että me olemme kääntyneet siihen. Toisin kuin muu saarnaaminen, joka opettaa meitä tietämään, niin Jeesuksen Kristuksen evankeliumi haastaa meidät muuttumaan.

Tällaisista opetuksista päättelemme, että viimeinen tuomio ei ole vain lopullinen arvio hyvistä ja pahoista teoistamme – kaikesta siitä, mitä olemme tehneet. Se perustuu tekojemme ja ajatustemme lopulliseen vaikutukseen – siihen, mitä meistä on tullut. Me tulemme kelvollisiksi iankaikkiseen elämään kääntymykseksi kutsutun prosessin kautta. Tässä yhteydessä tämä monia merkityksiä sisältävä sana tarkoittaa syvällistä luonteenmuutosta. Ei riitä, että tekee vain sen, mitä on tehtävä. Evankeliumin käskyt, toimitukset ja liitot eivät ole luettelo talletuksista, joita edellytetään tehtäviksi jollekin taivaalliselle tilille. Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on suunnitelma, joka osoittaa meille, kuinka me voimme tulla sellaisiksi kuin taivaallinen Isämme haluaa meidän tulevan.24

IV

Kun me lankeamme tässä elämässä, Jeesuksen Kristuksen ja Hänen sovituksensa ansiosta me voimme tehdä parannuksen ja palata liittopolulle, joka johtaa siihen, mitä taivaallinen Isämme haluaa meille.

Mormonin kirjassa opetetaan, että ”tämä elämä on [meille] aika valmistautua kohtaamaan Jumala”25. Mutta tuolle haastavalle rajoitukselle ”tämä elämä” annettiin toivoa herättävä tausta (ainakin jossakin määrin joidenkin henkilöiden kohdalla) sen myötä, mitä Herra ilmoitti presidentti Joseph F. Smithille ja mikä on nyt tallennettuna Opin ja liittojen lukuun 138. Profeetta kirjoitti: ”Näin, että tämän taloudenhoitokauden uskolliset vanhimmat, kun he poistuvat kuolevaisesta elämästä, jatkavat työtään saarnaten parannuksen sekä Jumalan ainosyntyisen Pojan uhrin kautta tapahtuvan lunastuksen evankeliumia niiden keskuudessa, jotka ovat pimeydessä ja synnin orjuudessa kuolleiden henkien suuressa maailmassa.

Kuolleet, jotka tekevät parannuksen, lunastetaan kuuliaisuuden kautta Jumalan huoneen toimituksille,

ja sen jälkeen kun he ovat kärsineet rangaistuksen rikkomuksistaan ja heidät on pesty puhtaiksi, he saavat palkan tekojensa mukaan, sillä he ovat pelastuksen perillisiä.”26

Lisäksi me tiedämme, että tuhatvuotisessa valtakunnassa, niiden tuhannen vuoden aikana, jotka seuraavat Vapahtajan toista tulemista, tulee olemaan aikaa suorittaa vaaditut toimitukset niiden puolesta, jotka eivät ole saaneet niitä elämässään kuolevaisuudessa.27

On paljon, mitä emme tiedä pelastussuunnitelman kolmesta tärkeästä ajanjaksosta sekä niiden keskinäisestä suhteesta: 1) kuolevaisuutta edeltävä henkimaailma, 2) kuolevaisuus ja 3) seuraava elämä. Mutta me tiedämme nämä iankaikkiset totuudet: ”Pelastus koskee yksilöä, mutta korotus koskee perhettä.”28 Meillä on rakastava taivaallinen Isä, joka huolehtii siitä, että me saamme kaikki siunaukset ja kaikki edut, jotka omat halumme ja valintamme sallivat. Tiedämme myös, ettei Hän pakota ketään sinetöityyn suhteeseen vastoin tämän tahtoa. Sinetöidyn suhteen siunaukset ovat varmat kaikille, jotka pitävät liittonsa, mutta eivät koskaan pakottamalla sinetöity suhde toiseen henkilöön, joka on kelvoton tai haluton.

Rakkaat veljeni ja sisareni, todistan näiden asioiden totuudesta. Todistan Herrastamme Jeesuksesta Kristuksesta, ”uskomme perustajasta ja täydelliseksi tekijästä”29, jonka suorittama sovitus taivaallisen Isämme suunnitelman mukaisesti tekee kaiken mahdolliseksi. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Tulosta