2010–2019
Kyrkans rätta namn


Kyrkans rätta namn

Jesus Kristus befallde oss att kalla kyrkan vid hans namn eftersom det är hans kyrka, fylld med hans kraft.

Mina älskade bröder och systrar, den här vackra sabbatsdagen gläds vi tillsammans över våra många välsignelser från Herren. Vi är mycket tacksamma för era vittnesbörd om Jesu Kristi återställda evangelium, för de uppoffringar ni gjort för att bli kvar på eller återvända till hans förbundsstig och för ert helgade tjänande i hans kyrka.

I dag känner jag mig manad att tala till er om ett mycket viktigt ämne. För några veckor sedan gav jag ett uttalande om en kursändring som gäller kyrkans namn.1 Jag gjorde det här för att Herren inpräntade i mitt sinne vikten av det namn han förkunnat för sin kyrka, ja, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.2

Som man kan vänta sig har gensvaren på det här uttalandet och den reviderade stilguiden3 varit blandade. Många medlemmar rättade omedelbart kyrkans namn i sina bloggar och sociala mediesidor. Andra undrade varför, med allt som händer i världen, det var nödvändigt att betona något så ”betydelselöst”. Och några sa att det inte gick, så varför ens försöka? Låt mig förklara varför vi bryr oss så mycket om det här. Men först vill jag säga vad det här inte är:

 • Det är inget namnbyte.

 • Det är ingen ny profilering.

 • Det är inte bara kosmetiskt.

 • Det är inget plötsligt infall.

 • Och det är inte betydelselöst.

Men det är ett tillrättaläggande. Det är Herrens befallning. Joseph Smith gav inte namn åt kyrkan som återställts genom honom, och det gjorde inte Mormon heller. Det var Frälsaren själv som sa: ”Ty så skall min kyrka kallas i de sista dagarna, ja, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.”4

Ännu tidigare, år 34 e.Kr., gav den uppståndne Frälsaren samma besked till medlemmarna i sin kyrka när han besökte dem i Amerika. Den gången sa han:

”Ni [skall] kalla kyrkan efter mitt namn. …

Och hur kan det vara min kyrka om den inte kallas efter mitt namn? Ty om en kyrka kallas efter Moses namn, så är det Moses kyrka. Och om den kallas efter en människas namn, så är det en människas kyrka. Men om den kallas efter mitt namn så är det min kyrka.”5

Så kyrkans namn är inte förhandlingsbart. När Frälsaren tydligt säger vad hans kyrka ska heta, och till och med inleder förkunnelsen med ”så skall min kyrka kallas”, menar han allvar. Och om vi låter öknamn användas, använder eller till och med förespråkar öknamn själva, förolämpar vi honom.

Vad betyder ett namn eller, i det här fallet, ett öknamn? När det gäller öknamn på kyrkan, som ”SDH-kyrkan”, ”mormonkyrkan” eller ”de sista dagars heligas kyrka” är det viktigaste i dessa namn frånvaron av Frälsarens namn. Att ta bort Herrens namn från Herrens kyrka är en stor seger för Satan. När vi utelämnar Frälsarens namn, ignorerar vi på sätt och vis allt som Jesus Kristus gjorde för oss – även hans försoning.

Se det från hans synvinkel: Före sitt liv här på jorden var han Jehova, Gamla testamentets Gud. Under ledning av sin Fader skapade han denna och andra världar.6 Han valde att underkasta sig Faderns vilja och göra något för alla Guds barn som ingen annan kunde göra! Genom att gå med på att komma till jorden som Faderns Enfödde i köttet blev han brutalt smädad, hånad, bespottad och gisslad. I Getsemanes trädgård tog vår Frälsare på sig varje smärta, varje synd och all den ångest och det lidande som någonsin upplevts av dig och mig och av alla som har levt eller någonsin kommer att leva. Under tyngden av denna olidliga börda blödde han ur varje por.7 Allt detta lidande intensifierades när han grymt korsfästes på Golgatas kors.

Genom dessa plågsamma upplevelser och den påföljande uppståndelsen – sin gränslösa försoning – gav han odödlighet till alla och friköpte var och en av oss från följderna av synden, på villkor att vi omvänder oss.

Efter Frälsarens uppståndelse och hans apostlars död slungades världen ner i århundraden av mörker. Sedan, år 1820, visade sig Gud Fadern och hans Son Jesus Kristus för profeten Joseph Smith för att inleda Herrens kyrkas återställelse.

Efter allt han utstått – och efter allt han gjort för mänskligheten – inser jag till min djupa sorg att vi omedvetet har samtyckt till att Herrens återställda kyrka kallats vid andra namn, av vilka vart och ett raderar Jesu Kristi heliga namn!

Varje söndag när vi värdigt tar del av sakramentet, förnyar vi vårt heliga löfte till vår himmelske Fader att vi är villiga att ta på oss hans Sons, Jesu Kristi namn.8 Vi lovar att följa honom, omvända oss, hålla hans bud och alltid minnas honom.

När vi utelämnar hans namn från hans kyrka tar vi oavsiktligt bort honom som det centrala i våra liv.

Att ta på oss Frälsarens namn innebär att förkunna och vittna för andra – genom våra ord och våra handlingar – att Jesus är Kristus. Har vi blivit så rädda för att stöta oss med någon som kallar oss ”mormoner” att vi försummat att försvara Frälsaren själv, stå upp för honom i just det namn som hans kyrka bär?

Om vi som folk eller enskilda ska få tillgång till kraften i Jesu Kristi försoning – till att rena och hela oss, till att stärka och förstora oss och till sist till att upphöja oss – måste vi tydligt erkänna honom som källan till den kraften. Vi kan börja med att kalla hans kyrka vid det namn som han påbjudit.

För en stor del av världen är Herrens kyrka just nu förklädd till ”mormonkyrkan”. Men vi som medlemmar i Herrens kyrka vet vem som står i ledningen för den: Jesus Kristus själv. Olyckligtvis kan många som hör ordet mormon tro att vi dyrkar Mormon. Så är det inte! Vi hedrar och respekterar den fornamerikanska profeten.9 Men vi är inte Mormons lärjungar. Vi är Herrens lärjungar.

I den återställda kyrkans tidiga dagar användes benämningar som mormonkyrkan och mormoner 10 ofta som epitet – som elaka, respektlösa öknamn – avsedda att förneka Guds hand i återställelsen av Jesu Kristi kyrka i denna sista tid.11

Bröder och systrar, det finns många världsliga argument mot att använda kyrkans rätta namn. På grund av den digitala värld vi lever i, och med sökmotoroptimering som hjälper oss alla att hitta informationen vi behöver nästan omedelbart – däribland information om Herrens kyrka – säger kritikerna att en ändring är oklok i nuläget. Andra anser att eftersom vi så allmänt kallas ”mormoner” och ”mormonkyrkan”, borde vi göra det bästa av det.

Om diskussionen gällde varumärket för en organisation som är skapad av människor, kunde de argumenten gälla. Men i den här viktiga frågan ser vi till honom vars kyrka detta är och erkänner att Herrens vägar inte är och aldrig har varit människans vägar. Om vi har tålamod och om vi gör vår del väl, leder Herren oss genom den här viktiga uppgiften. Vi vet ju att Herren hjälper dem som försöker göra hans vilja, alldeles som han hjälpte Nephi uträtta uppgiften att bygga ett fartyg för att fara över havet.12

Vi ska vara artiga och tålmodiga i vår strävan att rätta till de här felen. Ansvarsfulla media kommer att ha förståelse för vår begäran.

Under en tidigare generalkonferens talade äldste Benjamín De Hoyos om en sådan händelse: Han sa:

”För flera år sedan då jag verkade på kontoret för kyrkans informationstjänst i Mexiko, inbjöds [en kamrat och jag] att delta i en pratshow på radio. … [En av de programansvariga] frågade [oss]: ’Varför har kyrkan ett sådant långt namn? …’

Min kamrat och jag log åt en sådan storartad fråga och började sedan förklara att kyrkans namn inte hade valts av en människa. Det gavs av Frälsaren. … Programvärden svarade genast och respektfullt: ’Då ska vi mycket gärna upprepa det.’”13

Den berättelsen ger oss ett mönster. En och en blir det vår uppgift som enskilda att rätta till fel som har smugit sig in under årens lopp.14 Resten av världen kan följa vårt exempel i att kalla oss vid rätt namn, eller inte. Men det vore motsägelsefullt av oss att bli frustrerade om större delen av världen kallar kyrkan och dess medlemmar med fel namn, om vi själva gör samma sak.

Vår reviderade stilguide är till hjälp här. Där står: ”När ni nämner kyrkans namn för första gången föredrar vi att ni använder hela namnet: ’Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.’ När ni behöver använda ett kortare namn [andra gången] uppmanar vi er att använda ’kyrkan’ eller ’Jesu Kristi kyrka’. ’Jesu Kristi återställda kyrka’ är också korrekt och lämpligt.”15

Om någon frågar ”Är du mormon?” kan du svara: ”Om du frågar om jag är medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, är svaret ja.”

Om någon frågar ”Är du en sista dagars helig?”16 kan du svara ”ja, det är jag. Jag tror på Jesus Kristus och är medlem i hans återställda kyrka.”

Mina kära bröder och systrar, jag lovar er att om vi gör vårt bästa för att återställa det rätta namnet på Herrens kyrka, kommer han vars kyrka detta är att utgjuta sin kraft och välsignelser över de sista dagarnas heligas huvuden,17 på ett sätt som vi aldrig tidigare har sett. Vi ska få Guds kunskap och kraft till hjälp att föra Jesu Kristi återställda evangeliums välsignelser till varje nation, släkte, tungomål och folk och förbereda världen för Herrens andra ankomst.

Så vad betyder ett namn? När det gäller namnet på Herrens kyrka är svaret: ”Allt!” Jesus Kristus befallde oss att kalla kyrkan vid hans namn eftersom det är hans kyrka, fylld med hans kraft.

Jag vet att Gud lever. Jesus är Kristus. Han leder sin kyrka i dag. Jag vittnar om detta i Jesu Kristi heliga namn, amen.

Slutnoter

 1. ”Herren har i mitt sinne inpräntat vikten av det namn som han har uppenbarat för sin kyrka, ja Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Det finns saker vi behöver göra för att vi ska vara i harmoni med hans vilja. Under de senaste veckorna har ledare och avdelningar i kyrkan påbörjat de nödvändiga stegen för att detta ska ske. Ytterligare information om denna viktiga fråga ges under kommande månader” (Russell M. Nelson i ”Kyrkans namn” [officiellt uttalande, 16 aug. 2018], mormonnewsroom.se).

 2. Tidigare presidenter för kyrkan har uttryckt liknande uppmaningar. President George Albert Smith sa till exempel: ”Svik inte Herren genom att kalla kyrkan för mormonkyrkan. Han själv kallade den inte mormonkyrkan” (Conference Report, apr. 1948, s. 160).

 3. Se ”Stilguide – Kyrkans namn”, mormonnewsroom.se.

 4. L&F 115:4.

 5. 3 Ne. 27:7–8.

 6. Se Mose 1:33.

 7. Se L&F 19:18.

 8. Se Moro. 4:3; L&F 20:37, 77.

 9. Mormon var en av Mormons boks fyra huvudförfattare. De andra är Nephi, Jakob och Moroni. De var alla ögonvittnen om Herren, liksom bokens inspirerade översättare, profeten Joseph Smith.

 10. Även ordet mormoniter var bland de nedsättande termer som användes (se History of the Church, 2:62–63, 126).

 11. Andra epitet tycks ha använts på Nya testamentets tid. När aposteln Paulus rannsakades inför Felix, sades han vara ”en ledare för nasareernas sekt” (Apg. 24:5). Om användningen av benämningen ”nasareerna” skrev en kommentator: ”Detta var det namn som vanligtvis användes föraktfullt om kristna. De kallades så eftersom Jesus var från Nasaret” (Albert Barnes, Notes, Explanatory and Practical, on the Acts of the Apostles [1937], s. 313).

  Och en annan skribent kommenterade: ”Liksom Herren föraktfullt kallades ’nasarén’, (Matt. 26:71) kallade judarna hans lärjungar ’nasareerna’. De ville inte medge att dessa var kristna, d.v.s. lärjungar till Messias” (The Pulpit Commentary: The Acts of the Apostles, red. H. D. M. Spence och Joseph S. Exell [1884], 2:231).

  I samma anda sa äldste Neal A. Maxwell: ”Alltigenom de heliga skrifternas historia ser vi återkommande försök att förringa profeterna för att kunna avfärda dem – att sätta den eller den etiketten på dem för att minska deras betydelse. För det mesta förbigås de emellertid helt enkelt av sina samtida och av den världsliga historien. Ja, de första kristna kallades helt enkelt ’nasareernas sekt’ (Apg. 24:5)” (se ”Ut ur dunklet”, Nordstjärnan, rapport från den 154:e halvårskonferensen för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, 1985, s. 7).

 12. Se 1 Ne. 18:1–2.

 13. Benjamín De Hoyos, ”Kallade till att vara heliga”, Liahona, maj 2011, s. 106.

 14. Vi kan inte styra vad andra kallar oss, men vi styr helt och hållet vad vi kallar oss själva. Hur kan vi förvänta att andra ska använda kyrkans rätta namn om dess medlemmar inte gör det?

 15. Stilguide – Kyrkans namn”, mormonnewsroom.se.

 16. Termen helig används ofta i Bibeln. I Paulus brev till efesierna till exempel använde han ordet helig minst en gång i varje kapitel. En helig är en person som tror på Jesus Kristus och försöker följa honom.

 17. Se L&F 121:33.