2010–2019
Moc Knihy Mormonovy
Duben 2017


Moc Knihy Mormonovy

Naléhavě žádám každého z nás, abychom každý den s modlitbou studovali Knihu Mormonovu a přemítali o ní.

Drazí bratři a sestry, srdečně vás vítám, zatímco se nyní opět setkáváme na skvělé generální konferenci Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Dříve než přistoupím ke svému dnešnímu poselství, rád bych oznámil pět nových chrámů, které budou postaveny na těchto místech: Brasília v Brazílii; v předměstí Manily na Filipínách; v Nairobi v Keni; v Pocatellu v Idahu (USA) a v Saratoga Springs v Utahu (USA).

Dnes dopoledne budu hovořit o moci Knihy Mormonovy a o tom, jak nezbytně je nutné, abychom jakožto členové této Církve studovali její učení, přemítali o něm a uplatňovali ho v osobním životě. Důležitost toho, že je zapotřebí mít pevné a jisté svědectví o Knize Mormonově, nelze dostatečně zdůraznit.

Žijeme v době velkých nesnází a zlovolnosti. Co nás ochrání před hříchem a zlem, jež jsou v dnešním světě tak rozšířené? Já tvrdím, že do bezpečí nás pomůže dovést silné svědectví o našem Spasiteli, Ježíši Kristu, a o Jeho evangeliu. Pokud Knihu Mormonovu nečtete každý den, prosím vás, abyste začali. Budete-li ji číst s modlitbou a s upřímnou touhou poznat pravdu, Duch Svatý vám projeví její pravdivost. Je-li pravdivá – a já se vší vážností svědčím o tom, že je – pak Joseph Smith byl prorok, který viděl Boha Otce a Jeho Syna, Ježíše Krista.

A protože Kniha Mormonova je pravdivá, je Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů Pánovou církví na zemi a došlo ke znovuzřízení svatého kněžství Božího ku prospěchu a požehnání Jeho dětí.

Pokud o tomto nemáte pevné svědectví, udělejte vše, co je potřeba, abyste ho získali. Je nezbytně nutné, abyste v této složité době měli vlastní svědectví, neboť se svědectvím druhých se daleko nedostanete. Nicméně jakmile svědectví obdržíte, je třeba, abyste ho udržovali silné a živé tím, že budete neustále poslušni přikázání Božích a budete se denně modlit a studovat písma.

Moji drazí spolupracovníci na díle Páně, naléhavě žádám každého z nás, abychom každý den s modlitbou studovali Knihu Mormonovu a přemítali o ní. Budeme-li tak činit, budeme schopni naslouchat hlasu Ducha, odolávat pokušení, překonávat pochybnosti a obavy a získávat v životě pomoc nebes. O tom svědčím celým svým srdcem, ve jménu Ježíše Krista, amen.