2010–2019
Pohlížejte ke knize, pohlížejte k Pánu
Říjen 2016


Pohlížejte ke knize, pohlížejte k Pánu

Pohlížíte na Knihu Mormonovu jako na svůj závěrný kámen, na duchovní středobod své síly?

Mary Elizabeth Rollinsová

V duchu si představuji vás, nastupující generaci, jak někde ve světě sledujete nebo posloucháte toto konferenční zasedání. Rád by vám vyprávěl pravdivý příběh – příběh, který může být příkladem i ponaučením. Může vám ukázat, jak se přiblížit Pánu a získat větší moc odolávat pokušení.

Je to příběh o dívce, která žila ve státě New York a která v necelých třech letech přišla o otce, když se s ním potopila loď na velkém jezeře. Společně s matkou, starším bratrem a mladší sestrou se přestěhovali do nového města v jiném státě, kde bydleli s tetou a strýcem. Nějakou dobu poté, co se tam přestěhovali, přišli do jejich města misionáři a členové nově zorganizovaného náboženství s úžasnou zprávou o Znovuzřízení evangelia. Vyprávěli pozoruhodný příběh o andělovi, který mladíku jménem Joseph Smith předal záznam z dávných dob – záznam, který byl přeložen mocí Boží. Dva z těchto návštěvníků, Oliver Cowdery a John Whitmer, dokonce na vlastní oči spatřili kovové stránky tohoto dávného záznamu s rytinami a Whitmer svědčil, že zlaté desky držel ve vlastních rukou. Tento záznam byl nedlouho předtím vydán a bratr Whitmer knihu přinesl s sebou. Samozřejmě šlo o Knihu Mormonovu.

Když 12letá Mary slyšela misionáře mluvit o této knize, její srdce naplnil zvláštní pocit. I když měla Kniha Mormonova hodně stránek, Mary si ji toužila přečíst. Když bratr Whitmer odcházel, dal jeden drahocenný výtisk knihy bratru Isaacu Morleymu, který byl přítelem Maryina strýce a místním vedoucím této nové církve.

Mary později napsala: „Šla jsem za [bratrem Morleym] domů … a požádala ho, aby mi knihu ukázal; [dal] mi ji do ruky, [a] když jsem se na ni dívala, pocítila jsem takovou touhu ji číst, že jsem neodolala a požádala ho o dovolení vzít si ji domů a přečíst si ji. … Řekl, … že on sám měl stěží čas si v ní přečíst jedinou kapitolu a že ji vidělo jen několik málo bratří, ale já jsem ho o to prosila tak naléhavě, že nakonec řekl: ‚Milé dítě, pokud tu knihu přineseš zítra ráno před snídaní, můžeš si ji vzít.‘“

Obrázek
Mary Elizabeth Rollinsová čte

Mary běžela domů a byla knihou tak uchvácena, že zůstala vzhůru a četla ji téměř celou noc. Druhý den ráno, když knihu vracela, bratr Morley řekl: „Asi sis v ní moc nepočetla“ a „Nevěřím, že bys mi z ní mohla citovat jediné slovo“. Mary se napřímila a zopakovala zpaměti první verš Knihy Mormonovy. Pak mu odvyprávěla příběh proroka Nefiho. Později napsala: „Zíral na mě s překvapením a řekl: ‚Milé dítě, vezmi si tu knihu domů a dočti ji, mohu počkat.‘“

Krátce nato ji Mary dočetla, a byla tak prvním člověkem ve městě, který knihu přečetl celou. Poznala, že je pravdivá a že pochází od Nebeského Otce. Když pohlížela ke knize, pohlížela k Pánu.

O měsíc později k ní domů přišel neobyčejný návštěvník. Mary o tomto pamětihodném setkání napsala: „Když mě [Joseph Smith] uviděl, velmi soustředěně se na mě zadíval. … Po chvilce … mi dal velké požehnání … a onu knihu mi daroval a řekl, že dá bratru Morleymu [jinou]. … Všichni jsme pociťovali, že to je muž Boží, neboť mluvil s mocí a jako někdo, kdo má pravomoc.“

Tato dívka, Mary Elizabeth Rollinsová, byla v životě svědkem mnoha dalších zázraků a vždy si uchovávala svědectví o Knize Mormonově.1 Tento příběh má pro mě zvláštní význam, protože tato dívka je má prateta ze čtvrté generace nazpět. Díky Maryinu příkladu i dalším zážitkům ve svém životě jsem poznal, že nikdo není příliš mladý na to, aby hledal a obdržel osobní svědectví o Knize Mormonově.

Závěrný kámen vašeho svědectví

V Maryině příběhu je pro vás obsaženo jedno osobní ponaučení. Každý z vás, mladých mužů, mladých žen i dětí, může mít tytéž pocity, jako měla ona. Když čtete Knihu Mormonovu a modlíte se s touhou poznat, zda je pravdivá, můžete i vy obdržet tentýž dojem v srdci, který obdržela Mary. Také můžete zjistit, že když vykročíte a budete o Knize Mormonově svědčit, pocítíte téhož potvrzujícího ducha. Duch Svatý bude promlouvat k vašemu srdci. I vy můžete pocítit téhož potvrzujícího ducha, když uslyšíte ostatní dělit se o svědectví ohledně Knihy Mormonovy. Každé toto duchovní svědectví může vést k tomu, že se Kniha Mormonova stane závěrným kamenem vašeho svědectví.

Dovolte mi to vysvětlit. Prorok Joseph Smith, který Knihu Mormonovu přeložil darem a mocí Boží, ji popsal jako „nejsprávnější ze všech knih na zemi a [jako závěrný kámen] našeho náboženství“.2

Od prvního vytištění Knihy Mormonovy v roce 1830 se vydalo více než 174 milionů výtisků ve 110 různých jazycích, což dokládá, že Kniha Mormonova je stále závěrným kamenem našeho náboženství. Co to ale znamená pro každého z vás?

Obrázek
Závěrný kámen je uprostřed

V architektuře je závěrný kámen hlavním prvkem klenuté brány. Je to klínovitý kámen přímo uprostřed klenby a v jejím nejvyšším bodě. Je to nejdůležitější kámen, protože drží strany klenby na svém místě a brání tomu, aby se zbortily. A je to stavební prvek, který zajišťuje, že brána, neboli otvor pod ní, je průchozí.

Obrázek
Závěrný kámen v klenbě

Z hlediska evangelia je to dar a požehnání od Pána, že závěrným kamenem našeho náboženství je něco tak hmatatelného a pochopitelného jako Kniha Mormonova a že ji můžete držet v rukou a číst. Pohlížíte na Knihu Mormonovu jako na svůj závěrný kámen, na duchovní středobod své síly?

President Ezra Taft Benson učení Josepha Smitha dále rozvinul. Řekl: „Kniha Mormonova je závěrným kamenem našeho náboženství hned ve třech ohledech. Je závěrným kamenem při vydávání našeho svědectví o Kristu. Je závěrným kamenem naší nauky. Je závěrným kamenem svědectví.“

President Benson dále učil: „Kniha Mormonova nás učí pravdě [a] vydává svědectví o Kristu. … To ale není vše. V této knize je moc, která vám začne proudit do života v okamžiku, kdy ji začnete vážně studovat. Naleznete větší moc odolávat pokušení. … Naleznete moc stát na těsné a úzké cestě.“3

Mé osobní svědectví

V mém případě se Kniha Mormonova stala závěrným kamenem mého svědectví v průběhu několika let a díky řadě zážitků. Jeden z mocných zážitků, které formovaly mé svědectví, se stal, když jsem jako mladý misionář sloužil ve své první oblasti v japonském Kumamotu. Se společníkem jsme chodili dům od domu a hlásali evangelium. Potkali jsme jednu babičku, která nás laskavě pustila do předsíně, jíž se v japonštině říká genkan. Nabídla nám něco studeného k pití, protože bylo horko. Nebyl jsem v Japonsku moc dlouho a krátce předtím jsem dočetl Knihu Mormonovu a modlil se o to, abych s jistotou poznal, že je pravdivá.

Byl jsem v Japonsku nový, a proto jsem nemluvil japonsky moc dobře. Vlastně si myslím, že tato žena moc nerozuměla tomu, co jsem říkal. Začal jsem ji učit o Knize Mormonově, popisoval jsem, jak Joseph Smith obdržel od anděla dávný záznam vyrytý na deskách a jak ho přeložil mocí Boží.

Když jsem jí vydal svědectví o tom, že Kniha Mormonova je slovo Boží a další svědectví o Ježíši Kristu, pocítil jsem silný dojem doprovázený vřelým pocitem klidu a pokoje v nitru, který písma popisují slovy „nitro tvé v tobě hořelo“.4 Tento pocit mi znovu mocně potvrdil, že Kniha Mormonova je vskutku slovo Boží. V té chvíli mé pocity byly tak silné, že když jsem mluvil s onou japonskou babičkou, vstoupily mi do očí slzy. Nikdy nezapomenu na zvláštní pocit, který jsem onoho dne měl.

Vaše osobní svědectví

Každý z vás může rovněž obdržet osobní svědectví o této knize! Uvědomujete si, že Kniha Mormonova byla napsána pro vás – a pro vaši dobu? Tato kniha je jedním z požehnání života v takzvané dispensaci plnosti časů. I když Knihu Mormonovu napsali dávní inspirovaní pisatelé, z nichž mnozí byli proroci, oni ani lidé v jejich době neměli tu výsadu mít celou knihu ve svém vlastnictví. Vy nyní máte snadno na dosah posvátný záznam, který proroci, kněží a králové dychtivě přijímali, uchovávali jako poklad a ochraňovali! Máte výsadu držet v rukou úplnou Knihu Mormonovu. Je zajímavé, že Moroni, jeden z proroků v Knize Mormonově, viděl naši dobu – vaši dobu. Dokonce vás viděl ve vidění, před mnoha staletími! Moroni napsal:

„Vizte, Pán mi ukázal veliké a podivuhodné věci o [onom dni], … kdy tyto věci“, čímž měl na mysli Knihu Mormonovu, „mezi vás přijdou.

Vizte, mluvím k vám, jako byste byli přítomní, a přece nejste. Avšak vizte, Ježíš Kristus mi vás ukázal, a já znám vaše konání.“5

Abych vám pomohl učinit Knihu Mormonovu závěrným kamenem vašeho svědectví, dám vám jednu výzvu. Nedávno jsem se dozvěděl, že mnozí mladí lidé stráví v průměru sedm hodin denně sledováním obrazovky televize, počítače nebo chytrého telefonu.6 Uvážíme-li to, mohli byste provést jednu malou změnu? Mohli byste část toho času u obrazovek, zvláště toho tráveného na sociálních sítích, internetu, u her či před televizí, nahradit četbou Knihy Mormonovy? Pokud jsou zmiňované průzkumy pravdivé, dokázali byste snadno najít čas na každodenní studium Knihy Mormonovy, i kdyby to bylo jen 10 minut denně. A můžete studovat tak, aby vás to těšilo a abyste tomu rozuměli – buď na svém zařízení, nebo v tištěné knize. President Russell M. Nelson nám nedávno radil: „Neměli bychom nikdy z četby Knihy Mormonovy udělat jakousi tíživou povinnost, něco jako polknutí nechutného léku, který musíme rychle spolknout a pak si odškrtnout, že máme konečně splněno.“7

Obrázek
Mladý člověk čte Knihu Mormonovu
Obrázek
Dítě čte Knihu Mormonovu

Pokud jde o vás, mladší děti, mohli byste ji číst s rodičem, prarodičem nebo s někým blízkým. Pokud je některá kapitola, verš nebo část natolik těžká, že by vás to od četby odrazovalo, přeskočte na další a pak na další. Vidím vás, jak následujete příklad Mary. Vidím vás, jak si nadšeně nacházíte čas a klidné místo na čtení Knihy Mormonovy. Vidím vás, jak nacházíte odpovědi, pociťujete vedení a získáváte vlastní svědectví o Knize Mormonově a svědectví o Ježíši Kristu. Když pohlížíte k této knize, pohlížíte k Pánu.

Obrázek
Pohlížení na knihu

Budete zabráni do pasáží této drahocenné knihy a téměř na každé stránce se setkáte se svým milovaným Spasitelem, Pánem Ježíšem Kristem. Odhaduje se, že některá podoba Jeho jména připadá v průměru na každých 1,7 verše.8 Dokonce i sám Kristus svědčil o pravdivosti této knihy v těchto posledních dnech slovy: „Jakože Pán váš a Bůh váš žije, je pravdivá.“9

Jsem vděčný za výzvu a slib, které Pán skrze proroka Moroniho dává každému z vás – a každému, kdo čte Knihu Mormonovu. Zakončím přečtením této výzvy a slibu a připojím vlastní svědectví: „A až tyto věci [Knihu Mormonovu] obdržíte, chtěl bych vás nabádati, abyste se tázali Boha, Věčného Otce, ve jménu [Ježíše] Krista, zda tyto věci nejsou pravdivé; a budete-li se tázati s upřímným srdcem, s opravdovým záměrem, majíce víru v Krista, on vám projeví jejich pravdivost, mocí Ducha Svatého.“10

Vydávám svědectví o Znovuzřízení evangelia v těchto posledních dnech a o Knize Mormonově jako hmatatelném důkazu tohoto Znovuzřízení. Tak jako slova této knihy téměř před dvěma staletími inspirovala 12letou dívku, aby přijala znovuzřízenou Církev Ježíše Krista, pravdy, které v ní najdete, budou podobně pozvedat a inspirovat i vás. Posílí vaši víru, naplní vaši duši světlem a připraví vás na budoucnost, kterou si jen stěží dokážete představit.

Na stránkách této knihy objevíte nekonečnou lásku a nepředstavitelnou milost Boží. Když se budete snažit následovat učení, které v ní najdete, vaše radost se znásobí, vaše porozumění se prohloubí a odpovědi, o které v souvislosti s mnoha těžkostmi smrtelnosti usilujete, se vám otevřou. Když pohlížíte k této knize, pohlížíte k Pánu. Kniha Mormonova je zjevené slovo Boží. O tom svědčím, celým svým srdcem a duší, ve jménu Ježíše Krista, amen.

Poznámky

  1. Viz „Mary Elizabeth Rollins Lightner“, Utah Genealogical and Historical Magazine, July 1926, 193–195.

  2. Úvod ke Knize Mormonově.

  3. Ezra Taft Benson, „The Book of Mormon – Keystone of Our Religion“, Ensign, Nov. 1986, 5, 7.

  4. Nauka a smlouvy 9:8.

  5. Mormon 8:34–35.

  6. Viz American Academy of Pediatrics, „Media and Children“, aap.org.

  7. Russell M. Nelson, „Strengthen the Shepherds“ (proslov pronesený na setkání vedoucích před generální konferencí, 28. září 2016).

  8. Viz Susan Easton Black, Finding Christ through the Book of Mormon (1987), 16–18.

  9. Nauka a smlouvy 17:6.

  10. Moroni 10:4; viz také verše 3, 5.