2010–2019
Pohlížejte ke knize, pohlížejte k Pánu
Stažené položky
Tato stránka (MP3)
Poznámky pod čarou

Hide Footnotes

Motiv

Pohlížejte ke knize, pohlížejte k Pánu

Pohlížíte na Knihu Mormonovu jako na svůj závěrný kámen, na duchovní středobod své síly?

Mary Elizabeth Rollinsová

V duchu si představuji vás, nastupující generaci, jak někde ve světě sledujete nebo posloucháte toto konferenční zasedání. Rád by vám vyprávěl pravdivý příběh – příběh, který může být příkladem i ponaučením. Může vám ukázat, jak se přiblížit Pánu a získat větší moc odolávat pokušení.

Je to příběh o dívce, která žila ve státě New York a která v necelých třech letech přišla o otce, když se s ním potopila loď na velkém jezeře. Společně s matkou, starším bratrem a mladší sestrou se přestěhovali do nového města v jiném státě, kde bydleli s tetou a strýcem. Nějakou dobu poté, co se tam přestěhovali, přišli do jejich města misionáři a členové nově zorganizovaného náboženství s úžasnou zprávou o Znovuzřízení evangelia. Vyprávěli pozoruhodný příběh o andělovi, který mladíku jménem Joseph Smith předal záznam z dávných dob – záznam, který byl přeložen mocí Boží. Dva z těchto návštěvníků, Oliver Cowdery a John Whitmer, dokonce na vlastní oči spatřili kovové stránky tohoto dávného záznamu s rytinami a Whitmer svědčil, že zlaté desky držel ve vlastních rukou. Tento záznam byl nedlouho předtím vydán a bratr Whitmer knihu přinesl s sebou. Samozřejmě šlo o Knihu Mormonovu.

Když 12letá Mary slyšela misionáře mluvit o této knize, její srdce naplnil zvláštní pocit. I když měla Kniha Mormonova hodně stránek, Mary si ji toužila přečíst. Když bratr Whitmer odcházel, dal jeden drahocenný výtisk knihy bratru Isaacu Morleymu, který byl přítelem Maryina strýce a místním vedoucím této nové církve.

Mary později napsala: „Šla jsem za [bratrem Morleym] domů … a požádala ho, aby mi knihu ukázal; [dal] mi ji do ruky, [a] když jsem se na ni dívala, pocítila jsem takovou touhu ji číst, že jsem neodolala a požádala ho o dovolení vzít si ji domů a přečíst si ji. … Řekl, … že on sám měl stěží čas si v ní přečíst jedinou kapitolu a že ji vidělo jen několik málo bratří, ale já jsem ho o to prosila tak naléhavě, že nakonec řekl: ‚Milé dítě, pokud tu knihu přineseš zítra ráno před snídaní, můžeš si ji vzít.‘“

Mary běžela domů a byla knihou tak uchvácena, že zůstala vzhůru a četla ji téměř celou noc. Druhý den ráno, když knihu vracela, bratr Morley řekl: „Asi sis v ní moc nepočetla“ a „Nevěřím, že bys mi z ní mohla citovat jediné slovo“. Mary se napřímila a zopakovala zpaměti první verš Knihy Mormonovy. Pak mu odvyprávěla příběh proroka Nefiho. Později napsala: „Zíral na mě s překvapením a řekl: ‚Milé dítě, vezmi si tu knihu domů a dočti ji, mohu počkat.‘“

Krátce nato ji Mary dočetla, a byla tak prvním člověkem ve městě, který knihu přečetl celou. Poznala, že je pravdivá a že pochází od Nebeského Otce. Když pohlížela ke knize, pohlížela k Pánu.

O měsíc později k ní domů přišel neobyčejný návštěvník. Mary o tomto pamětihodném setkání napsala: „Když mě [Joseph Smith] uviděl, velmi soustředěně se na mě zadíval. … Po chvilce … mi dal velké požehnání … a onu knihu mi daroval a řekl, že dá bratru Morleymu [jinou]. … Všichni jsme pociťovali, že to je muž Boží, neboť mluvil s mocí a jako někdo, kdo má pravomoc.“

Tato dívka, Mary Elizabeth Rollinsová, byla v životě svědkem mnoha dalších zázraků a vždy si uchovávala svědectví o Knize Mormonově.1 Tento příběh má pro mě zvláštní význam, protože tato dívka je má prateta ze čtvrté generace nazpět. Díky Maryinu příkladu i dalším zážitkům ve svém životě jsem poznal, že nikdo není příliš mladý na to, aby hledal a obdržel osobní svědectví o Knize Mormonově.

Závěrný kámen vašeho svědectví

V Maryině příběhu je pro vás obsaženo jedno osobní ponaučení. Každý z vás, mladých mužů, mladých žen i dětí, může mít tytéž pocity, jako měla ona. Když čtete Knihu Mormonovu a modlíte se s touhou poznat, zda je pravdivá, můžete i vy obdržet tentýž dojem v srdci, který obdržela Mary. Také můžete zjistit, že když vykročíte a budete o Knize Mormonově svědčit, pocítíte téhož potvrzujícího ducha. Duch Svatý bude promlouvat k vašemu srdci. I vy můžete pocítit téhož potvrzujícího ducha, když uslyšíte ostatní dělit se o svědectví ohledně Knihy Mormonovy. Každé toto duchovní svědectví může vést k tomu, že se Kniha Mormonova stane závěrným kamenem vašeho svědectví.

Dovolte mi to vysvětlit. Prorok Joseph Smith, který Knihu Mormonovu přeložil darem a mocí Boží, ji popsal jako „nejsprávnější ze všech knih na zemi a [jako závěrný kámen] našeho náboženství“.2

Od prvního vytištění Knihy Mormonovy v roce 1830 se vydalo více než 174 milionů výtisků ve 110 různých jazycích, což dokládá, že Kniha Mormonova je stále závěrným kamenem našeho náboženství. Co to ale znamená pro každého z vás?

V architektuře je závěrný kámen hlavním prvkem klenuté brány. Je to klínovitý kámen přímo uprostřed klenby a v jejím nejvyšším bodě. Je to nejdůležitější kámen, protože drží strany klenby na svém místě a brání tomu, aby se zbortily. A je to stavební prvek, který zajišťuje, že brána, neboli otvor pod ní, je průchozí.

Z hlediska evangelia je to dar a požehnání od Pána, že závěrným kamenem našeho náboženství je něco tak hmatatelného a pochopitelného jako Kniha Mormonova a že ji můžete držet v rukou a číst. Pohlížíte na Knihu Mormonovu jako na svůj závěrný kámen, na duchovní středobod své síly?

President Ezra Taft Benson učení Josepha Smitha dále rozvinul. Řekl: „Kniha Mormonova je závěrným kamenem našeho náboženství hned ve třech ohledech. Je závěrným kamenem při vydávání našeho svědectví o Kristu. Je závěrným kamenem naší nauky. Je závěrným kamenem svědectví.“

President Benson dále učil: „Kniha Mormonova nás učí pravdě [a] vydává svědectví o Kristu. … To ale není vše. V této knize je moc, která vám začne proudit do života v okamžiku, kdy ji začnete vážně studovat. Naleznete větší moc odolávat pokušení. … Naleznete moc stát na těsné a úzké cestě.“3

Mé osobní svědectví

V mém případě se Kniha Mormonova stala závěrným kamenem mého svědectví v průběhu několika let a díky řadě zážitků. Jeden z mocných zážitků, které formovaly mé svědectví, se stal, když jsem jako mladý misionář sloužil ve své první oblasti v japonském Kumamotu. Se společníkem jsme chodili dům od domu a hlásali evangelium. Potkali jsme jednu babičku, která nás laskavě pustila do předsíně, jíž se v japonštině říká genkan. Nabídla nám něco studeného k pití, protože bylo horko. Nebyl jsem v Japonsku moc dlouho a krátce předtím jsem dočetl Knihu Mormonovu a modlil se o to, abych s jistotou poznal, že je pravdivá.

Byl jsem v Japonsku nový, a proto jsem nemluvil japonsky moc dobře. Vlastně si myslím, že tato žena moc nerozuměla tomu, co jsem říkal. Začal jsem ji učit o Knize Mormonově, popisoval jsem, jak Joseph Smith obdržel od anděla dávný záznam vyrytý na deskách a jak ho přeložil mocí Boží.

Když jsem jí vydal svědectví o tom, že Kniha Mormonova je slovo Boží a další svědectví o Ježíši Kristu, pocítil jsem silný dojem doprovázený vřelým pocitem klidu a pokoje v nitru, který písma popisují slovy „nitro tvé v tobě hořelo“.4 Tento pocit mi znovu mocně potvrdil, že Kniha Mormonova je vskutku slovo Boží. V té chvíli mé pocity byly tak silné, že když jsem mluvil s onou japonskou babičkou, vstoupily mi do očí slzy. Nikdy nezapomenu na zvláštní pocit, který jsem onoho dne měl.

Vaše osobní svědectví

Každý z vás může rovněž obdržet osobní svědectví o této knize! Uvědomujete si, že Kniha Mormonova byla napsána pro vás – a pro vaši dobu? Tato kniha je jedním z požehnání života v takzvané dispensaci plnosti časů. I když Knihu Mormonovu napsali dávní inspirovaní pisatelé, z nichž mnozí byli proroci, oni ani lidé v jejich době neměli tu výsadu mít celou knihu ve svém vlastnictví. Vy nyní máte snadno na dosah posvátný záznam, který proroci, kněží a králové dychtivě přijímali, uchovávali jako poklad a ochraňovali! Máte výsadu držet v rukou úplnou Knihu Mormonovu. Je zajímavé, že Moroni, jeden z proroků v Knize Mormonově, viděl naši dobu – vaši dobu. Dokonce vás viděl ve vidění, před mnoha staletími! Moroni napsal:

„Vizte, Pán mi ukázal veliké a podivuhodné věci o [onom dni], … kdy tyto věci“, čímž měl na mysli Knihu Mormonovu, „mezi vás přijdou.

Vizte, mluvím k vám, jako byste byli přítomní, a přece nejste. Avšak vizte, Ježíš Kristus mi vás ukázal, a já znám vaše konání.“5

Abych vám pomohl učinit Knihu Mormonovu závěrným kamenem vašeho svědectví, dám vám jednu výzvu. Nedávno jsem se dozvěděl, že mnozí mladí lidé stráví v průměru sedm hodin denně sledováním obrazovky televize, počítače nebo chytrého telefonu.6 Uvážíme-li to, mohli byste provést jednu malou změnu? Mohli byste část toho času u obrazovek, zvláště toho tráveného na sociálních sítích, internetu, u her či před televizí, nahradit četbou Knihy Mormonovy? Pokud jsou zmiňované průzkumy pravdivé, dokázali byste snadno najít čas na každodenní studium Knihy Mormonovy, i kdyby to bylo jen 10 minut denně. A můžete studovat tak, aby vás to těšilo a abyste tomu rozuměli – buď na svém zařízení, nebo v tištěné knize. President Russell M. Nelson nám nedávno radil: „Neměli bychom nikdy z četby Knihy Mormonovy udělat jakousi tíživou povinnost, něco jako polknutí nechutného léku, který musíme rychle spolknout a pak si odškrtnout, že máme konečně splněno.“7

Pokud jde o vás, mladší děti, mohli byste ji číst s rodičem, prarodičem nebo s někým blízkým. Pokud je některá kapitola, verš nebo část natolik těžká, že by vás to od četby odrazovalo, přeskočte na další a pak na další. Vidím vás, jak následujete příklad Mary. Vidím vás, jak si nadšeně nacházíte čas a klidné místo na čtení Knihy Mormonovy. Vidím vás, jak nacházíte odpovědi, pociťujete vedení a získáváte vlastní svědectví o Knize Mormonově a svědectví o Ježíši Kristu. Když pohlížíte k této knize, pohlížíte k Pánu.

Budete zabráni do pasáží této drahocenné knihy a téměř na každé stránce se setkáte se svým milovaným Spasitelem, Pánem Ježíšem Kristem. Odhaduje se, že některá podoba Jeho jména připadá v průměru na každých 1,7 verše.8 Dokonce i sám Kristus svědčil o pravdivosti této knihy v těchto posledních dnech slovy: „Jakože Pán váš a Bůh váš žije, je pravdivá.“9

Jsem vděčný za výzvu a slib, které Pán skrze proroka Moroniho dává každému z vás – a každému, kdo čte Knihu Mormonovu. Zakončím přečtením této výzvy a slibu a připojím vlastní svědectví: „A až tyto věci [Knihu Mormonovu] obdržíte, chtěl bych vás nabádati, abyste se tázali Boha, Věčného Otce, ve jménu [Ježíše] Krista, zda tyto věci nejsou pravdivé; a budete-li se tázati s upřímným srdcem, s opravdovým záměrem, majíce víru v Krista, on vám projeví jejich pravdivost, mocí Ducha Svatého.“10

Vydávám svědectví o Znovuzřízení evangelia v těchto posledních dnech a o Knize Mormonově jako hmatatelném důkazu tohoto Znovuzřízení. Tak jako slova této knihy téměř před dvěma staletími inspirovala 12letou dívku, aby přijala znovuzřízenou Církev Ježíše Krista, pravdy, které v ní najdete, budou podobně pozvedat a inspirovat i vás. Posílí vaši víru, naplní vaši duši světlem a připraví vás na budoucnost, kterou si jen stěží dokážete představit.

Na stránkách této knihy objevíte nekonečnou lásku a nepředstavitelnou milost Boží. Když se budete snažit následovat učení, které v ní najdete, vaše radost se znásobí, vaše porozumění se prohloubí a odpovědi, o které v souvislosti s mnoha těžkostmi smrtelnosti usilujete, se vám otevřou. Když pohlížíte k této knize, pohlížíte k Pánu. Kniha Mormonova je zjevené slovo Boží. O tom svědčím, celým svým srdcem a duší, ve jménu Ježíše Krista, amen.