Rodinné rady
  Footnotes

  Rodinné rady

  Když jsou rodiče připravení a děti naslouchají a zapojují se do diskuse, je rodinná rada skutečně účinná!

  Drazí bratři a sestry, ironií rodičovství je to, že se v něm stáváme dobrými až poté, co naše děti vyrostou. Dnes odpoledne se s vámi podělím o něco, čemu bych býval rád lépe rozuměl v době, kdy jsme s Barbarou začali vychovávat své drahocenné děti.

  Během své apoštolské služby často kladu důraz na moc a důležitost církevních rad – rad misie, kůlu, sboru a pomocných organizací.

  Jsem přesvědčen, že rady představují ten nejefektivnější způsob, jak dosáhnout skutečných výsledků. Kromě toho vím, že rady představují Pánův způsob a že Pán prostřednictvím nebeské rady stvořil všechny věci ve vesmíru, jak se o tom píše ve svatých písmech.1

  Dosud jsem však na generální konferenci nehovořil o nejzákladnější – a možná nejdůležitější – ze všech rad, a to o radě rodinné.

  Rodinných rad bylo zapotřebí vždy. Ve skutečnosti jsou věčné. K rodinné radě jsme náleželi již v předsmrtelné existenci, kdy jsme žili s nebeskými rodiči jako jejich duchovní děti.

  Je-li rodinná rada vedena s láskou a s křesťanskými vlastnostmi, je protiváhou moderním technologiím, které nás často odvádějí od dobrého využití společně tráveného času a také mají sklon přivádět zlo přímo do našeho domova.

  Pamatujte prosím na to, že rodinná rada se liší od rodinného domácího večera pořádaného v pondělí. Domácí večery se zaměřují především na výuku evangelia a rodinné činnosti. Rodinné rady mohou být naproti tomu pořádány kterýkoli den v týdnu a jsou především setkáním, při kterém rodiče naslouchají – jeden druhému a svým dětem.

  Podle mého názoru existují přinejmenším čtyři typy rodinných rad:

  Zaprvé – všeobecná rodinná rada sestávající z celé rodiny.

  Zadruhé – výkonná rodinná rada sestávající z matky a otce.

  Zatřetí – malá rodinná rada sestávající z rodičů a jednoho dítěte.

  Začtvrté – rodinná rada mezi čtyřma očima sestávající z jednoho rodiče a jednoho dítěte.

  Při všech těchto typech rodinných rad musí být vypnuta elektronická zařízení, aby se na sebe všichni mohli dívat a vzájemně si naslouchat. Během rodinných rad i při jiných vhodných příležitostech byste mohli mít košík na elektronická zařízení, do kterého by každý – včetně matky a otce – kdykoli, kdy se rodina sejde, odložil svůj mobilní telefon, tablet či MP3 přehrávač. Poté se spolu mohou všichni radit, aniž by byli pokoušeni reagovat na šťouchnutí na Facebooku, na SMSku či na nové upozornění na Instagramu, Snapchatu či e-mailu.

  Dovolte mi, abych se s vámi krátce podělil o to, jak může být každý z těchto typů rodinných rad využíván.

  Zaprvé – plná rodinná rada zahrnuje všechny členy rodiny.

  V církevní brožurce nazvané Our Family [Naše rodina] se píše: „Tato rada se může scházet proto, aby její členové diskutovali o rodinných problémech, činili rozhodnutí ohledně financí, plánovali, navzájem se podporovali a posilovali a modlili se jeden za druhého i za celou rodinnou jednotku.“2

  Tato rada se má scházet v předem stanovenou dobu a je obvykle formálnější než jakýkoli jiný typ rodinné rady.

  Má být zahájena modlitbou nebo může být jednoduše přirozeným vyústěním rozhovoru, který započal při nějaké jiné příležitosti. Rodinná rada nemusí být vždy zahájena nebo ukončena formálně.

  Když jsou rodiče připravení a děti naslouchají a zapojují se do diskuse, je rodinná rada skutečně účinná!

  Bez ohledu na to, v jaké konkrétní situaci se naše rodina nachází, je nesmírně důležité, abychom chápali jedinečnou situaci každého člena rodiny. Přestože sdílíme společné DNA, mohou mezi námi vyvstat situace nebo okolnosti, kvůli kterým se můžeme do značné míry rozcházet v názorech a které mohou vyžadovat soucitnou spolupráci rodinné rady.

  Například jakékoli povídání, sdílení zkušeností a svědectví a projevování té největší lásky na světě nemusí vyřešit zdravotní či emocionální problém, kterému může čelit jeden nebo více členů rodiny. V takových chvílích se rodinná rada stává místem sjednocenosti, oddanosti a láskyplné podpory, zatímco se do hledání řešení zapojuje pomoc zvenčí.

  Sourozenci, obzvláště ti starší, mohou být pro mladší děti mocnými mentory, pokud rodiče využijí rodinnou radu k tomu, aby je v obtížných okamžicích zapojili do pomoci a podpory.

  V tomto ohledu se rodina podobá sboru. Když biskup zapojí členy rady sboru, může vyřešit problémy a uskutečnit mnoho dobrého, tak jak by to bez jejich pomoci nikdy nedokázal. Podobně musí rodiče při překonávání překážek a protivenství zapojit všechny členy rodiny. Takto je aktivována moc rodinné rady. Když členové rady pociťují, že jsou součástí procesu rozhodování, začnou ho podporovat, a může tak být dosaženo konkrétních pozitivních výsledků.

  Ne každá rodinná rada sestává ze dvou rodičů a dětí. Vaše rodinná rada se může hodně lišit od naší rodinné rady v době, kdy jsme vychovávali svých sedm dětí. Dnes naši rodinnou radu tvoříme pouze já a Barbara, pokud nepořádáme radu širší rodiny, do které patří naše dospělé děti, jejich manželští partneři a občas i naše vnoučata a pravnoučata.

  Ti, kteří jsou svobodní, a studenti, kteří žijí daleko od domova, se mohou řídit božským vzorem pořádání rad tím, že se budou setkávat s přáteli a spolubydlícími, aby se společně radili.

  Pomyslete na to, jak by se v bytě změnila atmosféra, kdyby se spolubydlící pravidelně setkávali, aby se spolu pomodlili, naslouchali si, diskutovali a plánovali.

  Každý si může rodinnou radu přizpůsobit tak, aby mu tento božský vzor ustanovený naším milujícím Nebeským Otcem přinášel užitek.

  Jak jsem řekl před chvílí, čas od času může být užitečná rada širší rodiny. Rada širší rodiny se může skládat z prarodičů a dospělých dětí, které již nežijí doma. I když prarodiče nebo dospělé děti žijí daleko, mohou se rodinných rad účastnit po telefonu, přes Skype nebo přes FaceTime.

  Mohli byste zvážit pořádání všeobecné rodinné rady v neděli, která je posledním dnem v týdnu; rodina může zhodnotit uplynulý týden a naplánovat si týden nadcházející. To může být přesně tím, co vaše rodina potřebuje, aby ze sabatu učinila radostný den.

  Druhým typem rodinné rady je výkonná rodinná rada, kterou tvoří pouze rodiče. Během tohoto společně tráveného času mohou rodiče zhodnotit fyzické, emocionální a duchovní potřeby každého dítěte a jeho pokrok.

  Výkonná rodinná rada je také dobrou příležitostí k tomu, aby manžel a manželka hovořili o svém vzájemném osobním vztahu. Když nás starší Harold B. Lee zpečetil, naučil nás zásadě, kterou podle mě shledají užitečnou všechny manželské páry: Řekl: „Nikdy nechoďte spát, aniž byste společně poklekli, chytli se za ruce a pronesli modlitbu. Takové modlitby podněcují Nebeského Otce k tomu, aby nám mocí Ducha udělil potřebné rady.“

  Třetím typem rodinné rady je malá rodinná rada. V tomto případě oba rodiče tráví čas s jedním dítětem za formálních či neformálních podmínek. Toto je dobrá příležitost pro diskusi o tom, jaká rozhodnutí může s předstihem ono dítě učinit ohledně toho, co bude či nebude v budoucnu dělat. Kdykoli dítě taková rozhodnutí učiní, mohlo by si je zaznamenat, aby se k nim mohlo v budoucnu vracet. Pokud ve vás syn nebo dcera budou spatřovat skalního příznivce, mohou si na setkáních takovéto rady stanovovat cíle a plány do budoucna. Je to také čas, kdy máme pečlivě naslouchat vážným starostem a zkouškám, kterým dítě může čelit, jako je například nízké sebevědomí, zneužívání, týrání, šikana nebo strach.

  Čtvrtým typem rodinné rady je rodinná rada mezi čtyřma očima, kterou tvoří jeden rodič a jedno dítě. Tyto rodinné rady se obvykle konají zcela nahodile. Rodič s dítětem mohou například využít neformálních příležitostí při cestě autem nebo při práci kolem domu. Procházka či výlet jednoho dítěte buď s otcem, nebo s matkou může představovat skvělou příležitost k duchovnímu a citovému sblížení. Zaneste takové plány s předstihem do kalendáře, aby s nimi mohly děti počítat a mohly se na tento zvláštní čas o samotě s maminkou nebo tatínkem těšit.

  Bratři a sestry, bývala doba, kdy zdi našeho domova poskytovaly veškerou ochranu, kterou jsme proti vtíravým vlivům z vnějšku potřebovali. Zamkli jsme dveře, zavřeli jsme okna a brány a cítili jsme se ve svém malém útočišti před vnějším světem bezpečně a ochráněni.

  Ta doba je už pryč. Fyzické zdi, dveře, ploty a brány našeho domova nedokáží zabránit neviditelným útokům z internetu, Wi-Fi sítě, mobilních telefonů či z jiných sítí. Takové útoky mohou náš domov ochromit pouhými několika kliknutími myší či stiskem několika kláves.

  Pán nám naštěstí poskytl způsob, jak se vpádu negativních technologií, které nás odvádějí od dobrého využití společně tráveného času, můžeme ubránit. Učinil to tím, že nám poskytl systém rad, které naše nejdrahocennější vztahy posilují, ochraňují, zachovávají a vyživují.

  Děti zoufale potřebují rodiče, kteří jsou ochotni jim naslouchat, a rodinná rada může představovat čas, kdy se členové rodiny mohou naučit navzájem se chápat a projevovat si lásku.

  Alma učil: „Raď se s Pánem ve veškerém konání svém a on tě povede k dobrému.“3 Přizveme-li skrze modlitbu Pána, aby byl součástí naší rodinné rady, zlepší se tím naše vzájemné vztahy. Když se budeme modlit o pomoc, můžeme se s pomocí Nebeského Otce a Spasitele stát trpělivějšími, ohleduplnějšími, ochotnějšími, shovívavějšími a tolerantnějšími. S Jejich pomocí můžeme vytvořit ze svého domova kousek nebe zde na zemi.

  Rodinná rada, která se řídí vzorem rad v nebi, je naplněna křesťanskou láskou a vedena Duchem Páně, nám pomůže chránit naši rodinu před rušivými vlivy, které mohou krást náš drahocenný společně trávený čas, a chránit nás před zlem světa.

  Rodinná rada spojená s modlitbou přizve Spasitele, aby mohl být s námi, jak nám to sám slíbil: „Nebo kdežkoli shromáždí se dva neb tři ve jménu mém, tuť jsem já u prostřed nich.“4 Budete-li zvát Ducha Páně, aby byl součástí vaší rodinné rady, přinese to nepopsatelná požehnání.

  Nakonec prosím pamatujte na to, že pravidelně pořádaná rodinná rada nám pomůže všimnout si rodinných problémů zavčasu a zažehnat je ještě v zárodku; rady dají každému členovi rodiny vědomí vlastní hodnoty a důležitosti; a především nám pomohou být úspěšnějšími a šťastnějšími v našich drahocenných vztazích mezi zdmi vlastního domova. Kéž Nebeský Otec požehná rodině každého z nás, zatímco se budeme společně radit. O to se s pokorou modlím ve jménu Pána Ježíše Krista, amen.