2010–2019
De sabbat is een verlustiging
April 2015


De sabbat is een verlustiging

Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw gedrag op de sabbat tot blijdschap en verheuging leidt?

Geliefde broeders en zusters, dit waren twee heerlijke conferentiedagen. We zijn opgebouwd door inspirerende muziek en welsprekende gebeden. Onze geest is verheven door boodschappen van licht en waarheid. Deze paaszondag danken wij God eensgezind en oprecht voor profeten!

De vraag voor ieder van ons is: hoe verander ik mijzelf naar aanleiding van wat ik gedurende deze conferentie heb gehoord en gevoeld? Wat uw antwoord ook mag zijn, ik wil u tevens uitnodigen om u af te vragen wat u van de sabbatdag vindt, en hoe u zich op die dag gedraagt.

Ik vind de woorden van Jesaja intrigerend. Hij noemde de sabbat ‘een verlustiging’.1 Maar ik vraag mij af: is de sabbat voor u en voor mij echt een verlustiging?

Ik ging de sabbat vele jaren geleden voor het eerst als een verlustiging beschouwen toen deze voor mij als drukke chirurg een dag van persoonlijke genezing werd. Tegen het eind van elke week deden mijn handen zeer van het herhaaldelijk borstelen met zeep en water. Ik moest bovendien uitrusten van werk dat veel van me vergde. De zondag bracht mij de verlichting die ik zo hard nodig had.

Wat bedoelde de Heiland toen Hij zei: ‘De sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de sabbat’?2 Ik geloof dat Hij ons wilde laten inzien dat de sabbat zijn gave aan ons was, een onderbreking van de dagelijkse ontberingen, en een kans op geestelijke en fysieke hernieuwing. God gaf ons die speciale dag niet voor amusement of dagelijks werk, maar om uit te rusten van onze taken, en ons lichamelijke en geestelijke verlichting te bieden.

In het Hebreeuws betekent de term sabbat ‘rust’. Het doel van de sabbat vindt zijn oorsprong in de schepping van de wereld, toen de Heer na zes dagen arbeid uitrustte van het scheppingswerk.3 Toen Hij later de tien geboden aan Mozes openbaarde, gebood God: ‘Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt.’4 Later werd de sabbat geheiligd als herinnering aan de verlossing van Israël uit hun slavernij in Egypte.5 Maar het is misschien nog wel belangrijker dat de sabbat als eeuwigdurend verbond werd gegeven, een voortdurende herinnering dat de Heer zijn volk kan heiligen.6

Daarnaast nemen we nu op de sabbatdag deel aan het avondmaal, ter gedachtenis aan de verzoening van Jezus Christus.7 Nogmaals verklaren we bij het sluiten van dat verbond dat we gewillig zijn om zijn heilige naam op ons te nemen.8

De Heiland identificeerde Zich als de Heer van de sabbat.9 Het is zíjn dag! Hij heeft ons herhaaldelijk gevraagd om de sabbat heilig te houden10 of de sabbatdag te heiligen.11 Wij staan onder een verbond om dat te doen.

Hoe heiligen we de sabbatdag? In mijn veel jongere jaren bestudeerde ik het werk van anderen die lijsten hadden gemaakt van dingen om wel of niet op de sabbat te doen. Pas veel later leerde ik uit de Schriften dat mijn gedrag en houding op de sabbat een teken was, iets tussen mij en mijn hemelse Vader.12 Toen ik dat eenmaal begreep, hoefde ik niet meer bij te houden wat ik wel of niet mocht doen. Als ik moest besluiten of een bezigheid gepast was voor de sabbat, vroeg ik mezelf gewoon af: ‘Wat voor teken wil ik God geven?’ Die vraag maakte mijn keuzen voor de sabbat volkomen duidelijk.

Hoewel de leer aangaande de sabbatdag uit de oudheid stamt, is deze in de laatste dagen hernieuwd, als onderdeel van een nieuw verbond, met een belofte. Luister naar de kracht die van deze goddelijke bepaling uitgaat:

‘En opdat gij uzelf beter onbesmet van de wereld zult kunnen bewaren, zult gij naar het huis des gebeds gaan en uw offeranden offeren op mijn heilige dag;

‘want voorwaar, dat is de dag die voor u is ingesteld om van uw arbeid uit te rusten en om de Allerhoogste uw toewijding te betonen; […]

‘En [zorg dat] die dag […] uw voedsel met eenvoud des harten bereid wordt, opdat uw vasten volmaakt zal zijn, […] opdat uw vreugde overvloedig zal zijn. […]

‘En voor zoverre gij die dingen met dankzegging doet, met een opgewekt hart en gelaat, […] [is] de volheid der aarde de uwe.’13

Denkt u zich de strekking van die verklaring eens in! De volheid der aarde wordt beloofd aan hen die de sabbat heilig houden.14 Geen wonder dat Jesaja de sabbat ‘een verlustiging’ noemde.

Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw gedrag op de sabbat tot blijdschap en verheuging leidt? Door welke bezigheden, naast uw kerkgang, uw deelname aan het avondmaal en het grootmaken van uw roeping, wordt de sabbat voor u een verlustiging? Welk teken geeft u de Heer om te laten zien dat u Hem liefhebt?

De sabbat is een uitstekende gelegenheid om familiebanden aan te halen. Tenslotte wil God dat wij, zijn kinderen, als begiftigde heiligen bij Hem terugkeren en in de tempel als familie aan elkaar, onze voorouders en ons nageslacht verzegeld worden.15

We maken van de sabbat een verlustiging als we onze kinderen het evangelie leren. Onze taak als ouders is volkomen duidelijk. De Heer heeft gezegd: ‘Voor zoverre ouders kinderen hebben in Zion, […] en hun niet de leer van bekering en geloof in Christus, de Zoon van de levende God, leren begrijpen, en van de doop en de gave van de Heilige Geest door handoplegging wanneer zij acht jaar oud zijn, dan zal de zonde op het hoofd van de ouders rusten.’16

Jaren geleden heeft het Eerste Presidium uitgelegd hoe belangrijk het is om kwaliteitsuurtjes met het gezin door te brengen. Zij schreven:

‘Wij vragen de ouders hun uiterste best te doen om hun kinderen de beginselen van het evangelie bij te brengen en in de kerk groot te brengen. In het gezin krijgt een rechtschapen leven vorm, en het gezin kan dan ook door niets of niemand worden vervangen, omdat alleen daar de noodzakelijke en door God gegeven taken kunnen worden uitgevoerd.

‘Wij raden ouders en kinderen aan de hoogste prioriteit te geven aan gezinsgebed, gezinsavond, evangeliestudie en -onderwijs, en opbouwende gezinsactiviteiten. Zelfs als andere werkzaamheden en bezigheden waardevol en nuttig zijn, moet men niet toestaan dat die de plaats gaan innemen van de taken die God heeft toegewezen aan ouders en gezin.’17

Als ik over die raad nadenk, wens ik bijna dat ik weer een jonge vader was. Tegenwoordig hebben ouders zulke fantastische middelen tot hun beschikking om de tijd die ze op zondag en op andere dagen met hun gezin doorbrengen zinvoller te maken. Ze hebben LDS.org, Mormon.org, de bijbelvideo’s, Mormon Channel, de evangelieplatenbibliotheek, de Friend, de New Era, de Ensign, de Liahona en nog —veel meer. Die middelen zijn heel nuttig voor ouders die hun heilige plicht aangaande het onderwijzen van hun kinderen vervullen. Geen enkel ander werk is belangrijker dan dat van een rechtschapen ouder die doelgericht opvoedt!

Als u uw kinderen het evangelie leert, leert u zelf ook meer. Dat is de manier waarop de Heer u zijn evangelie duidelijk maakt. Hij heeft gezegd:

‘En Ik geef u een gebod dat u elkaar in de leer van het koninkrijk zult onderwijzen.

‘Onderwijst ijverig […] , opdat u volmaakter kunt worden onderricht […] in de leer, in de wet van het evangelie, in alle dingen die met het koninkrijk van God te maken hebben.’18

Zo’n studie van het evangelie maakt de sabbat een verlustiging. Deze belofte geldt altijd, ongeacht gezinsgrootte, -samenstelling of woonplaats.

Naast de tijd die u met uw gezin doorbrengt, kunt u op de sabbat ook erg genieten van familiehistorisch werk. De familieleden opzoeken die u op aarde zijn voorgegaan — zij die in dit leven geen gelegenheid hadden om het evangelie aan te nemen — kan u onuitsprekelijke vreugde bieden.

Ik heb dat zelf gezien. Enkele jaren geleden besloot mijn lieve vrouw, Wendy, dat ze wilde leren hoe ze familiehistorisch onderzoek moest doen. Aanvankelijk boekte ze slechts langzaam vooruitgang, maar stukje bij beetje leerde ze hoe makkelijk dit heilige werk is. En ik had haar nog nooit zo blij gezien. U hoeft niet naar andere landen of zelfs naar een centrum voor familiegeschiedenis te gaan. Met behulp van een computer of mobiel apparaat kunt u thuis de gegevens opzoeken van zielen die reikhalzend naar hun verordeningen uitzien. Maak van de sabbat een verlustiging door uw voorouders op te zoeken en hen te bevrijden uit de geestengevangenis!19

Maak van de sabbat een verlustiging door anderen te dienen, met name hen die zich niet goed voelen, eenzaam zijn of hulp nodig hebben.20 Als u hen opbeurt, wordt u zelf ook opgebeurd.

Toen Jesaja de sabbat ‘een verlustiging’ noemde, leerde hij ons ook hóe we er een verlustiging van kunnen maken. Hij heeft gezegd:

‘Indien u […] ermee ophoudt om op Mijn heilige dag te doen wat u zelf wilt; indien u de sabbat een verlustiging noemt, […] indien u [de Heere] eert door niet uw eigen wegen te volgen, niet uw eigen wensen zoekt of daarover een woord spreekt,

‘dan zult u vreugde scheppen in de Heere.21

Niet uw ‘eigen wegen volgen’ op de sabbat vergt zelfbeheersing. U zult uzelf misschien iets leuks moeten ontzeggen. Als u ervoor kiest om u in de Heer te verheugen, staat u zichzelf niet toe om de sabbat net zo te behandelen als elke andere dag. Routinekarweitjes en recreatieve activiteiten kunt u op een andere dag doen.

Denk hier eens over na: als we tiende betalen, geven we een tiende van onze toename aan de Heer. Als we de sabbat heilig houden, reserveren we één van de zeven dagen als zijn dag. Het is dus een voorrecht om zowel geld als tijd toe te wijden aan Hem die ons elke dag leven geeft.22

Geloof in God wekt liefde voor de sabbat op; geloof in de sabbat wekt liefde voor God op. Een heilige sabbat is werkelijk een verlustiging.

Dus, nu deze conferentie tot een einde komt, weten wij dat we, waar we ook wonen, voor onze familieleden, buren en vrienden een voorbeeld van de gelovigen moeten zijn.23 Ware gelovigen houden de sabbat heilig.

Ik besluit met de afscheidswoorden van Moroni in het Boek van Mormon. Hij schreef: ‘Komt tot Christus en wordt vervolmaakt in Hem en onthoudt u van alle goddeloosheid; en indien gij u van alle goddeloosheid onthoudt en God liefhebt met al uw macht, verstand en kracht, dan [wordt gij] volmaakt […] in Christus.’24

Met liefde in mijn hart laat ik u dit als mijn gebed, getuigenis en zegen. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.

Afdrukken